Vodovody a kanalizace v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

V loňském roce osoba trvale bydlící v domácnosti v Jihomoravském kraji, která byla zásobována vodou z vodovodu, denně spotřebovala v průměru 92,9 litru vody, což je o 14,6 litru méně než obyvatel Prahy, který v mezikrajském porovnání spotřebuje denně nejvíce vody, ale naopak o 17,2 litru více proti obyvateli Zlínského kraje, který se umístil ve spotřebě vody na nejnižší příčce. Cena vody i stočného v Jihomoravském kraji v loňském roce byla shodná a činila 34,50 Kč. V porovnání s předchozím obdobím se cena vody zvýšila o 0,90 Kč a stočného o 1,00 Kč.

 Vodovody

V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 1 126,9 tisíce osob, což představuje 95,1 % celku osob žijících v kraji. V mezikrajském porovnání se tento podíl pohybuje od 86,3 % v Plzeňském kraji do 100,0 % v hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. Mírně pod touto hranicí, a to 99,9 %, se zařadil Moravskoslezský kraj.

Spotřeba vody v Jihomoravském kraji postupně vzrůstá od roku 2014. Specifické množství vody fakturované celkem, které představuje podíl vody fakturované celkem (domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům) na jednoho obyvatele s připojením na vodovod za den, v Jihomoravském kraji meziročně vzrostlo o 2 litry na 136,8 litru v roce 2018. V mezikrajském srovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybují od 114,6 litrů za den ve Zlínském kraji do 174,0 v hlavním městě Praze; Jihomoravský kraj uvádí třetí nejvyšší hodnotu. Specifické množství vody fakturované domácnostem v Jihomoravském kraji v posledních třech letech zůstává bez podstatných výkyvů a představuje 92,9 litry za den. Nejnižší denní spotřebu mají domácnosti ve Zlínském kraji, kde na osobu připadá 75,7 litru, opak vykazují Pražané se spotřebou 107,5 litru za den, spotřeba pitné vody Jihomoravanů je po hlavním městě Praze druhá nejvyšší.

V jihomoravských vodohospodářských společnostech se loni vyrobilo 64,2 milionu m3 vody s meziročním navýšením o 0,8 %, tj. nárůst o 518 tisíc m3 vody. Voda vyrobená v Jihomoravském kraji byla v roce 2018 tvořena z 85,0 % z podzemních vod, v roce 2017 byl tento podíl vyšší o 1,6 procentního bodu. V mezikrajském porovnání se hodnota tohoto ukazatele pohybuje od 17,7 % v hlavním městě Praze do 90,9 % v Olomouckém kraji, před kterým se umístil Jihomoravský kraj s podílem 85,0 %; republikový průměr je 49,0 %. Z celkového množství vyrobené vody určené k realizaci, které představovalo 64,0 tisíce m3, bylo fakturováno 56,3 milionu m3 vody, z toho fakturace pro domácnosti tvořila 67,9 %. 

Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2018Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2018

Objem tržeb za vodné celkem ve sledovaném období dosáhl 1 941,9 milionu Kč (bez DPH), což je o 4,5 % více proti roku 2017. V krajích České republiky se průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v roce 2018 pohybovala od 33,10 Kč v Olomouckém kraji do 44,20 Kč v Libereckém kraji. Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v Jihomoravském kraji se v roce 2018 proti roku 2017 zvýšila o 0,90 Kč na 34,50 Kč, což představuje meziroční nárůst o 2,7 %.

Objem vody nefakturované v Jihomoravském kraji v roce 2018 dosáhl 7 786 tisíc m3 s propadem proti předchozímu roku o 3,7 %, tj. úbytek o 296 tisíc m3. Také ztráty vody v jihomoravské trubní síti se meziročně snížily, a to o 3,0 % na 6 605 tisíc m3 v roce 2018. Loňský podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci v krajích České republiky se pohyboval od 10,3 % v Jihomoravském kraji do 23,5 % v Ústeckém kraji; republikový průměr je 15,8 %.

Délka vodovodní sítě je v Jihomoravském kraji v mezikrajském porovnání druhá nejdelší a činí 7 879 km; prvenství drží kraj Středočeský s 11 141 km. Vodovodních přípojek bylo v Jihomoravském kraji ke sledovanému datu 272,8 tisíce kusů, počet osazených vodoměrů představoval 276,2 tisíce kusů. 

Graf 2 Vývoj ceny vody a stočného v Jihomoravském kraji a v České republice v letech 2005 až 2018Graf 2 Vývoj ceny vody a stočného v Jihomoravském kraji a v České republice v letech 2005 až 2018

Kanalizace

V Jihomoravském kraji loni žilo 1 064,6 tisíce osob v domech napojených na kanalizaci odpadních vod, tj. 89,9 % celkového počtu obyvatelstva. Počet osob, bydlících v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod, dosáhl 1 040,3 tisíce.

Jihomoravskou kanalizační sítí o délce 5 595 km loni odteklo 60,6 milionu m3 odpadních vod, z toho 61,6 % tvořily vody splaškové. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 71,5 milionu m3 vody. Podíl čištěných odpadních vod (bez vod srážkových) z vod vypouštěných do kanalizace (bez vod srážkových) představoval 98,8 %, což je o 1,2 procentního bodu více v porovnání s republikovým průměrem. Převažující částí čištěných vod jsou vody splaškové, a to 51,3 %, 21,7 % představují vody průmyslové a ostatní a zbývající část připadá na vody srážkové (balastní). Do vodních toků bylo v Jihomoravském kraji v roce 2018 vypuštěno 73,5 milionu mvody, což je 96,1 % skutečnosti roku 2017.

Loňské tržby za stočné v Jihomoravském kraji dosáhly 2 089,8 milionu Kč (bez DPH), což je proti roku 2017 o 77,0 milionu Kč více.

V mezikrajském porovnání se průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod pohybovala od 27,80 Kč v Plzeňském kraji do 42,50 Kč v Libereckém kraji, cena stočného 34,50 Kč v Jihomoravském kraji je pátá nejvyšší. 

Graf 3 Podíl obyvatel*) bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2018Graf 3 Podíl obyvatel*) bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2018

 Čistírny odpadních vod

V roce 2018 dosahovala celková kapacita 247 jihomoravských čistíren odpadních vod 329,6 tisíce m3/den. Provozy čistíren odpadních vod loni vyprodukovaly 20,3 tisíce tun kalů, které byly ze 64,6 % zneškodněny kompostováním, spáleno bylo 12,5 % sušiny, přímou aplikací a rekultivací bylo zneškodněno 8,8 % sušiny a na skládku bylo vyvezeno 298 tun sušiny, což představuje 1,5 % celku. 

Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2018Graf 4 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2018

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230