Vícečetné porody v Jihomoravském kraji

 

Podíl vícečetných porodů v Jihomoravském kraji postupně klesá. V roce 2009 dosáhl dosavadního maxima, a to 2,33 %, v roce 2018 vícečetné porody tvořily 1,26 % z celkového počtu porodů. Průměrný věk matek u vícečetných porodů o více než rok převyšuje průměrný věk matek celkem.

V roce 2018 se matkám s bydlištěm v Jihomoravském kraji narodilo celkem 13 632 dětí. Při celkové počtu 13 461 porodů se jedno dítě narodilo v 13 292 případech, dále se narodilo 167 dvojčat a dvoje trojčata. Podíl vícečetných porodů tak dosáhl 1,26 % z celkového počtu porodů.

V novodobé historii kraje, tedy od roku 2000, byly nižší podíly vícečetných porodů zaznamenány na začátku sledovaného období - v roce 2000 to bylo 1,30 % (121 dvojčat a troje trojčata z 9 515 porodů), v dalších letech se podíl vícečetných porodů s malými výkyvy zvyšoval až na maximum v roce 2009. V uvedeném roce se při 12 882 porodech narodilo 298 dvojčat a dvoje trojčata, podíl vícečetných porodů dosáhl 2,33 %. Hranice 2 % byla překročena ještě v roce 2011. V dalších letech se podíl vícečetných porodů více či méně snižoval až na 1,13 % v roce 2017. Podíl vícečetných porodů zaznamenaný v roce 2018 ve výši 1,26 % byl tak 2. nejnižší. Snížení podílu vícečetných porodů bylo výsledkem změn pravidel pro umělá oplodnění, která začala platit od roku 2012. Nově žena při zákroku dostává pouze jedno embryo na rozdíl od let minulých, kdy dostávala embryí několik.

Graf 1 Počet a podíl vícečetných porodů v Jihomoravském krajiGraf 1 Počet a podíl vícečetných porodů v Jihomoravském kraji

Tab. 1 Narození a porody podle počtu narozených dětí v Jihomoravském krajiTab. 1 Narození a porody podle počtu narozených dětí v Jihomoravském kraji

Pokles podílu vícečetných porodů je zřejmý i ze čtyřletých úhrnů za kraj uvedených v tab. 1 nebo v hodnotách za okresy Jihomoravského kraje uvedené v tab. 2 (poslední období je pouze tříleté). Hranicí je právě rok 2012. Maximum za kraj ve výši 2,06 % je zaznamenáno v období let 2008 až 2011, nejnižší podíl 1,23 % je vykázán v posledním tříletém období.

Nejvyšší počty narozených dvojčat a trojčat jsou očekávaně vzhledem k počtu obyvatel v Brně-městě. Ovšem nejvyšší podíl vícečetných porodů ze všech čtyřletých úhrnů byl zjištěn v okrese Vyškov v úhrnu let 2004 až 2007, a to 2,41 %. V letech 2000 až 2003 byl nejvyšší podíl vícečetných porodů zjištěn v okrese Blansko (1,85 %), v letech 2008 až 2011 v okrese Břeclav (2,30 %), v letech 2012 až 2015 v okrese Brno-venkov (1,60 %) a v letech 2016 až 2018 v okrese Hodonín (1,39 %).

Tab. 2 Porody dvojčat, trojčat a čtyřčat v okresech Jihomoravského krajeTab. 2 Porody dvojčat, trojčat a čtyřčat v okresech Jihomoravského kraje

Graf 2 Vícečetné porody v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Vícečetné porody v okresech Jihomoravského kraje

Graf 3 ukazuje počty a podíly vícečetných porodů v okresech kraje jako úhrn 19 let. Podíl byl sice nejvyšší v okrese Blansko (1,76 %), ale rozdíl proti okresu s nejnižším podílem vícečetných porodů (okres Břeclav s 1,60 %) činí jen 0,16 procentních bodů a odstupy podílů jednotlivých okresů jsou nepatrné.

Graf 3 Podíl vícečetných porodů z úhrnu porodů v letech 2000 až 2018 a celkový počet narozených vícerčat v okresech Jihomoravského krajeGraf 3 Podíl vícečetných porodů z úhrnu porodů v letech 2000 až 2018

Jak se měnila věková skladba matek u vícečetných porodů, je obsahem tabulky 3. Ve dvou čtyřletých obdobích zahrnujících roky 2000 až 2007 tvořily největší skupinu matek vícečetných porodů matky ve věku 26 až 30 let (46,0 %, resp. 44,6 %). Zatímco v letech 2000 až 2003 druhou největší skupinu tvořily matky ve věku 21 až 25 let (24,5 %), v následujícím čtyřletém období to byly již matky ve věku 31 až 35 let (33,5 %). Právě skupina matek ve věku 31 až 35 let v souhrnných obdobích po roce 2008 již převažuje.

Změny ve věkové struktuře matek u vícečetných porodů doprovází i změna, resp. zvyšování jejich průměrného věku. Tento trend je patrný u čtyřletých úhrnů u výše věku matek celkem i u průměrného věku matek vícečetných porodů v letech 2000 až 2018 zobrazených v grafu 4. Z grafu je zároveň zřejmé, že průměrný věk matek u vícečetných porodů byl v jednotlivých letech zpravidla až o rok vyšší než průměrný věk matek celkem.

Tab. 3 Věková struktura matek u vícečetných porodů v Jihomoravském krajiTab. 3 Věková struktura matek u vícečetných porodů v Jihomoravském kraji

Graf 4 Průměrný věk matek dětí v Jihomoravském krajiGraf 4 Průměrný věk matek dětí v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

 

  • Vícečetné porody v Jihomoravském kraji v roce 2018 (komentář v PDF)
  • Přílohové tabulky:
  • Narození a porody podle počtu narozených dětí v Jihomoravském kraji v letech 1991 až 2018
  • Porody dvojčat, trojčat a čtyřčat v okresech Jihomoravského kraje v letech 1991 až 2018
  • Textové tabulky