Veřejné knihovny v Jihomoravském kraji

 

Do knihoven v Jihomoravském kraji přišlo v roce 2015 téměř 4,8 milionu návštěvníků, měli možnost si vybrat z 9 milionů knih. Registrovaný čtenář si v loňském roce vypůjčil v průměru 37 knih. Knihovny v kraji nabízely i využití více než 1 200 počítačů s připojením na internet, jejich počet je mezi kraji nejvyšší.

V Jihomoravském kraji bylo na konci roku 2015 v provozu 613 veřejných knihoven a 92 poboček knihoven včetně pojízdných zařízení. V knihovnách bylo registrováno celkem 152,5 tisíc čtenářů, z tohoto počtu bylo 38,8 tisíc čtenářů ve věku do 15 let. V porovnání s předešlým rokem byl celkový počet registrovaných čtenářů o 1 tisíc vyšší a počet čtenářů v dětském věku vzrostl o 200.

Vybrané údaje o veřejných knihovnách v Jihomoravském kraji
Zdroj: Národní informační a poradenské středisko pro kulturuVybrané údaje o veřejných knihovnách v Jihomoravském kraji

Čtenáři měli v knihovnách v kraji v roce 2015 k dispozici téměř 9 milionů knihovních jednotek. Bylo evidováno celkem 5,6 milionu výpůjček, jejich počet se ale proti roku 2014 snížil o 260 tisíc. Registrovaný čtenář si v roce 2015 vypůjčil v průměru 37 knih. Z grafu 1 je zřejmé, že počet registrovaných čtenářů připadajících na jednu knihovnu v posledních 4 letech byl vcelku stabilní, ale průměrný počet výpůjček klesal. Nejnižší průměrný počet výpůjček, a to 37, byl zaznamenán právě v roce 2015.

Graf 1 Čtenáři knihoven (včetně poboček) v Jihomoravském kraji v letech 2005 až 2015Graf 1 Čtenáři knihoven (včetně poboček) v Jihomoravském kraji v letech 2005 až 2015

V roce 2015 na jednu knihovnu v Jihomoravském kraji připadalo 1 665 obyvatel, počet registrovaných čtenářů tvořil 13,0 % středního stavu obyvatel. Pokud by měl tento ukazatel posloužit jako měřítko pro srovnání krajů, pak nejnižší podíl čtenářů z počtu obyvatel byl vykázán v Ústeckém (9,3 %), nejvyšší v Hl. m. Praze (17,5 %). Podíl 13,0 % registrovaných čtenářů na celkovém počtu obyvatel v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 5. nejnižší.

Graf 2 Počet knihoven a podíl čtenářů na obyvatelstvu podle krajů v roce 2015Graf 2 Počet knihoven a podíl čtenářů na obyvatelstvu podle krajů v roce 2015

Nejvyšší počet knihoven vč. poboček byl v roce 2015 sice evidován ve Středočeském kraji (852), nejvyšší počet registrovaných čtenářů byl ale v Hl. m. Praze (221,0 tisíc osob). V Praze také v průměru připadlo nejvíce registrovaných čtenářů na 1 knihovnu (2 600). Nejaktivnější čtenáři byli v Ústeckém a Zlínském kraji, v průměru zde na čtenáře připadlo 55, resp. 51 výpůjček ročně.

Graf 3 Čtenáři knihoven (včetně poboček) podle krajů v roce 2015Graf 3 Čtenáři knihoven (včetně poboček) podle krajů v roce 2015

Ve veřejných knihovnách jsou k dispozici také počítače. V knihovnách v Jihomoravském kraji bylo v roce 2015 celkem 1 294 počítačů, 1 204 z nich bylo připojeno k internetu. Počet počítačů celkem i počítačů s připojením na internet se meziročně nepatrně snížil, výrazně však poklesl počet čtenářů využívajících internet v knihovně. Tento fakt lze přičíst rozvoji mobilních technologií a stále se zvyšující vybavenosti domácností počítači a internetem. Přes výše uvedené skutečnosti počet počítačů v knihovnách i počet počítačů s připojením na internet byl mezi kraji nejvyšší a počet čtenářů využívajících internet v knihovnách byl 3. nejvyšší.

Graf 4 Čtenáři knihoven využívající internet v knihovnách podle krajů v roce 2015Graf 4 Čtenáři knihoven využívající internet v knihovnách podle krajů v roce 2015

Poznámka

V oblasti kulturních zařízení jsou pro potřeby statistiky využívány výstupy z rezortních statistických informačních systémů, které zpracovává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha. Údaje v tabulkách zachycují u stavových ukazatelů stav ke konci roku (např. počet knihoven, galerií), u intervalových ukazatelů úhrn za rok (např. počet návštěvníků). Údaje jsou šetřeny za kulturní organizace, jejichž zřizovatelem je stát (Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo jiná ministerstva a územně samosprávné celky) a dále kulturní zařízení zřizovatelů církevních, občanských sdružení, obecně prospěšných společností, podnikatelů (právnických i fyzických osob) aj.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172