Věk rodičů v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji překročil hranici 31 let, průměrný věk otců překročil hranici 34 let. Od roku 2000 se průměrný věk rodičů živě narozených dětí v kraji zvýšil o více než 4 roky, v posledních 3 letech ale byl nárůst věku jen nepatrný.

V roce 2017 se matkám s bydlištěm v Jihomoravském kraji živě narodilo 13 509 dětí, z toho 5 894 dětí se narodilo mimo manželství. V roce 2000 měla matka narozeného dítěte v průměru téměř 27 let. V roce 2005 byl tento věk o 2 roky vyšší, tj. 29 let a v roce 2010 přesáhl hranici 30 let. V letech 2015 a 2016 se průměrný věk matky ustálil na hranici 30,9 roku, v roce 2017 již překročil hranici 31 let.

Velmi podobně se v kraji vyvíjel i průměrný věk matky při narození prvního dítěte. V roce 2000 měla matka v Jihomoravském kraji při porodu prvního dítěte v průměru 25 let, v roce 2005 to bylo o 2 roky více, v roce 2010 matka s 1. dítětem měla v průměru 28 let. V letech 2014 až 2017 věk prvorodičky mírně přesahuje hranici 29 let. Průměrný věk matky bez ohledu na pořadí narozeného dítěte a průměrný věk prvorodiček byl v roce 2017 ve srovnání s rokem 2000 o více než 4 roky vyšší (4,2 u matek celkem a 4,3 roku u prvorodiček).

Graf Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském krajiGraf Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Tab. 1 Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Jihomoravském krajiTab. 1 Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Jihomoravském kraji

Z celkového počtu živě narozených v kraji v roce 2017 se 5 894 dětí narodilo matkám svobodným, rozvedeným či vdovám. Podíl 43,6 % narozených mimo manželství z celku byl nejvyšší v novodobé historii kraje. Příznivou skutečností snad bylo, že došlo k poklesu podílu dětí bez uvedeného otce. Ještě v roce 2010 nebyl uveden otec u čtvrtiny dětí narozených mimo manželství (26,5 %), v roce 2017 tento podíl tvořil „již jen“ 15,8 % narozených mimo manželství.

Očekávaně se vcelku výrazně lišil průměrný věk matek podle rodinného stavu – vdané matky v roce 2017 měly při porodu v průměru 31,8 roku a byly téměř o 2 roky starší než matky svobodné, rozvedené či vdovy. Nejnižší průměrný věk v minulých letech měly zpravidla matky živě narozených dětí, které se narodily mimo manželství a u nichž nebyl uveden otec. V roce 2017 měly tyto matky v průměru 28,7 roku a proti vdaným matkám byly o 3,1 roku mladší.

Při pohledu na zastoupení věkových skupin matek je zřejmé, že v roce 2000 bylo nejvíce matek v kraji ve věku 25 až 29 let. Druhou nejpočetnější věkovou skupinou byly matky ve věku 20 až 24 let, v roce 2003 se na druhé místo v četnosti dostala věková skupina 30 až 34 let. Věková skupina 25 až 29 let si prvenství v zastoupení udržela až do roku 2007, od roku 2008 až dosud jsou nejpočetnější skupinou právě matky ve věku 30 až 34 let.

Tab. 2 Matky živě narozených dětí v Jihomoravském krajiTab. 2 Matky živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Zvyšování průměrného věku matky při narození dítěte doprovázelo i zvyšování průměrného věku otců. Při pohledu na tabulky i graf lze konstatovat, že vývoj průměrného věku v jednotlivých „kategoriích rodičů“ (matka, matka dítěte narozeného v manželství, matka dítěte mimo manželství, otec), byl velmi podobný. Ve sledovaných letech se prakticky uchovávaly i vzájemné odstupy mezi jednotlivými kategoriemi. V roce 2000 měl otec při narození dítěte v průměru 29,9 let a byl o 3,0 roku starší než matka dítěte. V roce 2017 se průměrný věk otce proti roku 2000 zvýšil o 4,4 roku na 34,3 roku, oproti matce dítěte byl otec v roce 2017 starší o 3,2 roku. Z tabulky je také zřejmé, že věk otců celkem i v jednotlivých členěních se v posledních 3 letech téměř nezměnil.

Tab. 3 Otcové živě narozených dětí v Jihomoravském krajiTab. 3 Otcové živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Tak, jak bylo možno uvést věkovou strukturu matek, stejně tak je možno charakterizovat i věkovou skladbu otců dětí (bez dalšího rozlišení). Vzhledem k tomu, že rozmezí věku otců bylo širší, bylo tomuto stavu uzpůsobeno i rozpětí věkových skupin v tabulce 3. Nejpočetnější skupinou otců byla v roce 2000 věková kategorie 25 až 29 let. Převaha počtu otců v tomto věku přetrvávala do roku 2003. Od roku 2004 až dosud je nejčetnější skupinou kategorie otců ve věku 30 až 34 let.

Poznámka: V případě průměrného věku otců dětí je nutno přijmout jistou míru zjednodušení - do roku 2006 jsou v grafu uváděny pouze údaje za otce dětí narozených v manželství. Jako otec dítěte u vdaných žen je ze zákona automaticky určen manžel. Od roku 2007 zde jsou i údaje za otce dětí narozených mimo manželství, ovšem u svobodných či déle rozvedených matek nemusí být jméno otce uvedeno vůbec. Specifika jsou i u čerstvě rozvedených matek či vdov – pokud manželství zanikne (rozvodem, smrtí manžela) a dítě se narodí do 300 dní od zániku manželství, je do rodného listu zapsán bývalý manžel matky.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

  • Věk rodičů v Jihomoravském kraji v roce 2017 (PDF)