Věk rodičů dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2021

 

Průměrný věk matek dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2021 dosáhl 31,5 roku, otcové narozených dětí měli v průměru 34,5 roku. Od roku 2000 se průměrný věk rodičů živě narozených dětí v kraji zvýšil o 4,6 roku, ale v posledních letech byly změny jen nepatrné.

V roce 2021 se matkám s bydlištěm v Jihomoravském kraji živě narodilo 13 085 dětí, z toho 5 673 dětí se narodilo mimo manželství. V roce 2000 měla matka narozeného dítěte v průměru téměř 27 let. V roce 2005 byl tento věk o 2 roky vyšší, tj. 29 let, v roce 2010 přesáhl hranici 30 let a v roce 2017 překročil hranici 31 let. V roce 2021 měla matka narozeného dítěte v průměru již 31,5 roku.

Velmi podobně se v kraji vyvíjel i průměrný věk matky při narození prvního dítěte. V roce 2000 měla matka v Jihomoravském kraji při porodu prvního dítěte v průměru 25 let, v roce 2005 to bylo o 2 roky více, v roce 2010 matka s 1. dítětem měla v průměru 28 let. Od roku 2014 věk prvorodičky přesahuje hranici 29 let a v roce 2021 dosáhl 29,8 let. Průměrný věk matky bez ohledu na pořadí narozeného dítěte a průměrný věk prvorodiček byl v roce 2021 ve srovnání s rokem 2000 téměř o 5 let vyšší (4,6 roku u matek celkem a 4,8 roku u prvorodiček).

Graf 1 Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském krajiGraf 1 Průměrný věk rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Z celkového počtu živě narozených v kraji v roce 2021 se 5 673 dětí narodilo matkám svobodným, rozvedeným či vdovám. Podíl 43,4 % narozených mimo manželství meziročně mírně poklesl, došlo také ke snížení počtu narozených dětí bez uvedení otce. Proti předchozímu roku se jejich počet snížil o 49 na 858, což byl nejnižší počet posledních let. Například v roce 2010 nebyl uveden otec u 1 237 dětí narozených mimo manželství.

Tab. 1 Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Jihomoravském krajiTab. 1 Živě narozené děti a průměrný věk matky při narození dítěte v Jihomoravském kraji

Vcelku výrazně se lišil průměrný věk matek podle rodinného stavu – vdané matky v roce 2021 měly při porodu v průměru 32,1 roku a byly o 1,4 roku starší než matky svobodné, rozvedené či vdovy. Nejnižší průměrný věk v minulých letech měly zpravidla matky živě narozených dětí, které se narodily mimo manželství a u nichž nebyl uveden otec. V roce 2021 měly tyto matky v průměru 29,3 roku a proti vdaným matkám byly o 2,8 roku mladší.

Z porovnání zastoupení věkových skupin matek je zřejmé, že v roce 2000 bylo nejvíce matek v kraji ve věku 25 až 29 let a druhou nejpočetnější věkovou skupinou byly matky ve věku 20 až 24 let. V roce 2003 se na druhé místo v četnosti dostala věková skupina 30 až 34 let. Věková skupina 25 až 29 let si prvenství v zastoupení udržela až do roku 2007 a od roku 2008 až dosud jsou nejpočetnější skupinou právě matky ve věku 30 až 34 let.

Tab. 2 Matky živě narozených dětí v Jihomoravském krajiTab. 2 Matky živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Zvyšování průměrného věku matky při narození dítěte doprovázelo i zvyšování průměrného věku otců. Při pohledu na tabulky i graf lze konstatovat, že vývoj průměrného věku v jednotlivých „kategoriích rodičů“ (matka, matka dítěte narozeného v manželství, matka dítěte mimo manželství, otec), byl velmi podobný. Ve sledovaných letech se prakticky zachovávaly i vzájemné odstupy mezi jednotlivými kategoriemi. V roce 2000 měl otec při narození dítěte v průměru 29,9 let a byl o 3,0 roku starší než matka dítěte. V roce 2021 se průměrný věk otce proti roku 2000 zvýšil o 4,6 roku na 34,5 roku, oproti matce dítěte byl otec v roce 2021 také starší o 3,0 roku. Z tabulky je také zřejmé, že věk otců celkem i v jednotlivých členěních se v posledních 5 letech téměř nezměnil.

Tab. 3 Otcové živě narozených dětí v Jihomoravském krajiTab. 3 Otcové živě narozených dětí v Jihomoravském kraji

Tak, jak bylo možno uvést věkovou strukturu matek, stejně tak je možno charakterizovat i věkovou skladbu otců dětí (bez dalšího rozlišení). Vzhledem k tomu, že rozmezí věku otců bylo širší, bylo tomuto stavu uzpůsobeno i rozpětí věkových skupin v tabulce 3. Nejpočetnější skupinou otců byla v roce 2000 věková kategorie 25 až 29 let. Převaha počtu otců v tomto věku přetrvávala do roku 2003. Od roku 2004 až dosud je nejčetnější kategorie otců ve věku 30 až 34 let.

Grafy 2 a 3 znázorňují věkové rozložení rodičů živě narozených dětí v Jihomoravském kraji v roce 2021. Nejvíce matek vloni narozených dětí bylo ve věku 30 let, a to 1 174. Nejvíce otců, a to 905, bylo ve věku 32 let. Z krajních hodnot věkového spektra je možno uvést 1 matku ve věku 12 let a 5 matek ve věku 15 let (v těchto případech nebyl uveden otec dítěte). Na druhém okraji je to 1 matka ve věku 52 let a 2 matky ve věku 49 let. Čtyři nejmladší otcové měli 18 let, nejstaršími byli 3 otcové ve věku 65 let a 1 otec ve věku 66 let. Z hlediska kombinace věku ženy a muže přivedli na svět nejvíce dětí 30leté ženy s 30letými muži (163 živě narozených).

Graf 2 Živě narození podle věku matky v Jihomoravském kraji v roce 2021Graf 2 Živě narození podle věku matky v Jihomoravském kraji v roce 2021

Graf 3 Živě narození podle věku otce v Jihomoravském kraji v roce 2021Graf 3 Živě narození podle věku otce v Jihomoravském kraji v roce 2021

Nejvíce dětí se v loňském roce narodilo v srpnu (1 207 živě narozených), druhý nejvyšší počet živě narozených připadl na červenec (1 166 dětí). Nejméně příznivým měsícem pak byl z tohoto pohledu prosinec, kdy se v kraji narodilo 938 dětí. Ve většině měsíců převažovali mezi živě narozenými chlapci, více dívek než chlapců se narodilo pouze v říjnu. 

Graf 4 Živě narození podle pohlaví a měsíce v Jihomoravském kraji v roce 2021Graf 4 Živě narození podle pohlaví a měsíce v Jihomoravském kraji v roce 2021

Porodní váha novorozenců narozených v Jihomoravském kraji v roce 2021 se nejčastěji pohybovala v rozmezí od 3,1 do 3,5 kg (4 248 dětí) a od 3,6 do 4,0 kg (4 099 dětí). S váhou převyšující 4,5 kg přišlo v loňském roce v našem kraji na svět 122 dětí, jedno novorozené dítě vážilo dokonce 6,5 kg.

Z informací o porodní délce živě narozených vyplývá, že nejvíce novorozenců měřilo 50 cm (3 369 živě narozených), dále 51 cm (2 113 živě narozených) a 49 cm (1 806 živě narozených), 40 cm a méně mělo 99 dětí. Naopak 54 cm a více naměřili v porodnicích u 351 dětí, jeden novorozenec měřil dokonce 61 cm.

Podkladový soubor narozených dětí za rok 2021 obsahuje také informaci o dosaženém vzdělání rodičů (uvedení stupně vzdělání není povinné). Základní vzdělání včetně nedokončeného mělo 828 matek a 408 otců, střední vzdělání včetně vyučení uvedlo 1 436 matek a 2 567 otců. Na střední vzdělání s maturitou dosáhlo 3 718 matek a 3 911 otců, vyšší odborné vzdělání mělo 510 matek a 170 otců. Vysokoškolské vzdělání uvedlo 5 849 matek a 4 246 otců, informaci o vzdělání neuvedlo 587 matek a 780 otců. 

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172

 

  • Věk rodičů dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2021 (komentář v PDF)
  • Věk rodičů dětí narozených v Jihomoravském kraji v roce 2021 (tabulky v XLSX)