Ukazatele výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji v roce 2016

 

Jihomoravský kraj je významným centrem výzkumu a vývoje. Vynaložená částka v této oblasti v roce 2016 dosáhla 15,0 mld. Kč a tvořila 19 % výdajů na výzkum v ČR. Meziročně se sice objem vynaložených nákladů snížil, ale jejich podíl na regionálním HDP byl mezi kraji nejvyšší. Výzkumem a vývojem v kraji se v roce 2016 zabývalo 450 pracovišť s 13 tisíci pracovníky, mezi nimi bylo 8 tisíc výzkumných a technických pracovníků.

V roce 2007 bylo na výzkum a vývoj (VaV) v Jihomoravském kraji vynaloženo 5,7 mld. Kč. Do roku 2015 se objem výdajů na VaV v kraji každoročně zvyšoval, a to až na částku 17,7 mld. Kč. K nejvýraznějším meziročním změnám došlo v roce 2009 a 2011 (v roce 2009 nárůst o 34,4 % a v roce 2011 nárůst o 33,1 %). V roce 2016 dosáhl objem výdajů částky 15,0 mld. Kč, oproti předešlému roku byl o 2,7 mld. Kč nižší (o 15,4 %).

Graf 1 Výdaje na VaV a podíl Jihomoravského kraje na výdajích na VaV ČRGraf 1 Výdaje na VaV a podíl Jihomoravského kraje na výdajích na VaV ČR

Nárůst výdajů na VaV doprovázelo i zvýraznění role Jihomoravského kraje v rámci ČR. Jestliže se v roce 2007 Jihomoravský kraj na republikovém celku podílel 11,4 %, v roce 2013 byl podíl nejvyšší, a to 20,8 %. V roce 2016 sice podíl klesl pod hranici 20 % na 18,7 %, přesto byl mezi kraji druhý nejvyšší (po Hl. m. Praze s 34,5 %). Prvenství Jihomoravskému kraji patřilo ve výši podílu výdajů na VaV na objemu regionálního hrubého domácího produktu (HDP). Podíl v kraji v roce 2016 dosáhl 2,9 % a republikový průměr (nad nímž byla i Praha a Středočeský kraj) převyšoval o 1,2 bodu.

Graf 2 Výdaje na VaV a podíl výdajů na VaV na HDP v roce 2016 podle krajůGraf 2 Výdaje na VaV a podíl výdajů na VaV na HDP v roce 2016 podle krajů

Výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji byl v roce 2016 financován především z podnikatelských zdrojů (56,9 % objemu) a z domácích veřejných zdrojů (37,1 %). Objem zdrojů ze zahraničí proti minulým letům výrazně poklesl a tvořil pouze 4,2 % celkových výdajů.

Tab. 1 Zdroje financování výdajů na výzkum a vývoj v Jihomoravském krajiTab. 1 Zdroje financování výdajů na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji

Z hodnot uvedených v tabulce 2 je zřejmá struktura výdajů na VaV podle sektorů provádění. S výjimkou roku 2012 byla vždy největší část určena pro podnikatelský sektor, následoval sektor vyššího odborného a vysokého školství (převážil právě v roce 2012). V roce 2016 do podnikatelského sektoru mířilo 59,8 % výdajů a do sektoru vyššího odborného a vysokého školství 28,9 %.

Tab. 2 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji podle druhu nákladů a sektoru prováděníTab. 2 Výdaje na výzkum a vývoj v Jihomoravském kraji podle druhu nákladů a sektoru provádění

Z pohledu členění výdajů podle druhu nákladů je od roku 2013 patrný pokles podílu nákladů určených na investice (z 38,8 % v roce 2012 až na 5,7 % v roce 2016) a růst podílu nákladů na mzdy (z 35,3 % v roce 2012 na 61,4 % v roce 2016).

V roce 2016 bylo v Jihomoravském kraji 450 pracovišť provádějících výzkum a vývoj. Počet pracovišť provádějících VaV meziročně poklesl o 27. V členění podle sektoru provádění mezi pracovišti ve sledovaném období výrazně převládají pracoviště působící v podnikatelském sektoru, v jednotlivých letech tvořily více než čtyři pětiny celkového počtu jednotek.

Tab. 3 Pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském krajiTab. 3 Pracoviště výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji

U počtu zaměstnanců a počtu výzkumných pracovníků je uvedena zkratka FTE. Jedná se o průměrný evidenční počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek věnovaný výzkumným a vývojovým činnostem (jeden FTE se rovná jednomu roku práce zaměstnance na plný úvazek, který se na sto procent věnuje výzkumné a vývojové činnosti).

V roce 2016 bylo na pracovištích VaV Jihomoravského kraje zaměstnáno 13 096 zaměstnanců (přepočtené osoby), meziročně se jejich počet zvýšil jen nepatrně, a to o 48 osob. Ovšem ve srovnání s rokem 2011 byl jejich počet téměř o polovinu vyšší (o 4 224 osob, tj. o 47,6 %). Zvýšení počtu pracovníků bylo zaznamenáno zejména v podnikatelském sektoru a v sektoru vyššího odborného a vysokého školství (nárůst proti roku 2011 o 66,3 %, resp. o 33,9 %).

Tab. 4 Zaměstnanci a výzkumní pracovníci VaV v Jihomoravském kraji

Počet pracovníků VaV v kraji se sice zvyšoval, ovšem jejich struktura z hlediska zaměření se v letech 2011 až 2016 změnila jen nepatrně. V počtu zaměstnanců převažovali výzkumní pracovníci, jejich podíl vzrostl z 58,2 % v roce 2011 na 61,8 % v roce 2016.

Celkem 378 pracovišť provádějících VaV v roce 2016 (84,0 % z celkového počtu) reprezentuje podnikatelský sektor. Za tuto část jsou k dispozici i údaje za okresy Jihomoravského kraje. Z hodnot uvedených v tabulce 5 je zřejmé dominantní postavení Brna-města. Na krajském celku ukazatelů VaV se Brno v roce 2016 podílelo 61,1 % u počtu pracovišť a téměř 87 % u počtu zaměstnanců a u objemu výdajů na VaV.

Tab. 5 Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru v okresech Jihomoravského kraje v roce 2016Tab. 5 Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru v okresech Jihomoravského kraje v roce 2016

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172