Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v Jihomoravském kraji

 TISKOVÁ ZPRÁVA

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 potvrdily rostoucí vzdělanost obyvatelstva v Jihomoravském kraji

1 169 788 obyvatel, 221 582 obydlených domů, 423 451 obydlených bytů – i tak se dá charakterizovat Jihomoravský kraj z pohledu předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Za posledních deset let došlo ve vývoji společnosti k významným změnám. Počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvýšil, ale obyvatelstvo zestárlo. Vzrostl podíl cizinců, vysokoškoláků, ale i počet rozvedených a svobodných. Výrazně se změnilo vlastnictví bytů. Výsledky také potvrdily, že si občané mnohem více chrání své soukromí – častěji než při minulých sčítáních neodpovídali na tzv. dobrovolné otázky o národnosti a náboženském vyznání.

Předkládaná tisková zpráva uvádí nejvýznamnější změny v Jihomoravském kraji zjištěné sčítáním, detailní informace jsou dostupné na www.scitani.cz. Všechny souhrnné údaje jsou zpracovány za osoby, které mají na území kraje trvalý pobyt nebo, v případě cizinců, některý z typů povolení k dlouhodobému pobytu; za domy určené k bydlení a za obydlené byty. Data se vztahují k 26. březnu 2011.

Na růstu počtu obyvatel v kraji se podílí cizinci

„Od roku 1961 se zvýšil počet obyvatel v Jihomoravském kraji téměř o 108 tisíc osob. Nejvyšší přírůstek počtu obyvatel mezi sčítáními byl zaznamenán v roce 1980, kdy za 10 let v kraji přibylo více než 57 tisíc osob, k úbytku počtu obyvatel došlo pouze mezi roky 1991 a 2001“, uvedla Helena Kratochvílová, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně.

Za posledních deset let vzrostl počet obyvatel v kraji o 35 tisíc osob, tj. o 3 %. K nejvyššímu nárůstu došlo v okrese Brno-venkov (o 23 tisíc osob, tj. o 13 %), což úzce souvisí s rozvojem obytných satelitů v okolí krajského města. Počet obyvatel se snížil pouze v okrese Hodonín (o 3 tisíce osob, tj. o 2 %).

Z celkového počtu obyvatel tvoří cizinci 3 % jejich počet se během posledních deseti let v kraji zčtyřnásobil. Došlo i ke změně ve struktuře podle státní příslušnosti. V roce 2001 byli nejpočetnější skupinou Slováci, v roce 2011 to byli Ukrajinci, kteří tvoří téměř čtvrtinu ze všech osob s cizím státním občanstvím.

Sčítání lidu potvrdilo, že společnost stárne. Zatímco počet obyvatel v produktivním věku se za deset let zvýšil téměř o 22 tisíc, počet osob starších 65 let vzrostl dokonce o 29 tisíc. Naopak počet dětí do 15 let poklesl o více jak 15 tisíc – jejich počet v populaci se snižuje již od sčítání v roce 1980. Stárnutí populace potvrzuje i fakt, že v roce 2001 připadlo na 100 seniorů ve věku 65 a více let 111 dětí, v roce 2011 to bylo už jen 87 dětí.

Vzrostl počet obyvatel hlásících se k moravské národnosti

Na dobrovolnou otázku na národnost neodpověděla téměř čtvrtina obyvatel kraje (při minulém sčítání to byla jen necelá 2 procenta). Oproti stavu před deseti lety výrazně poklesl počet obyvatel hlásících se k české národnosti - 556 tisíc obyvatel v roce 2011 představovalo proti roku 2001 pokles o 331 tisíc osob, podíl se snížil ze 78 % na 48 %.

Naproti tomu vzrostl počet obyvatel hlásících se k moravské národnosti, a to na 255 tisíc (nárůst o 55 tisíc osob). Podíl osob s moravskou národností tak vzrostl za uplynulých deset let z 18 % na 22 %, jedná se o nejvyšší podíl ze všech krajů. Stále však přetrvává značný rozdíl proti roku 1991, kdy se k moravské národnosti v Jihomoravském kraji hlásilo 675 tisíc obyvatel, což bylo 59 % celkového počtu.

Podíl věřících klesá

Otázka na náboženskou víru byla rovněž dobrovolná. Odpovědělo na ni jen 667 tisíc obyvatel kraje (tj. 57 %), z nichž polovina uvedla, že jsou bez náboženské víry. I když Jihomoravský kraj patří tradičně ke krajům s vyšší religiozitou, tak k náboženské víře se přihlásilo z celkového počtu obyvatel necelých 29 % obyvatel, což je ve srovnání s předchozími sčítáními výrazně méně (v roce 1991 se k náboženské víře přihlásilo 56 % obyvatel, v roce 2001 to bylo 44 % věřících). Přesto je podíl věřících v Jihomoravském kraji po Zlínském kraji a Kraji Vysočina třetí nejvyšší.

Vzdělanost obyvatelstva se zvyšuje

Dosaženým podílem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva se Jihomoravský kraj řadí po Praze na 2. místo. Počet osob s vysokoškolským diplomem se za poslední desetiletí zvýšil o téměř 47 % a na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 a více let se podílí 14 procenty. Počet obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou, včetně těch, kteří dosáhli vyššího odborného a nástavbového vzdělání, se zvýšil o 15 % a v populaci starší 15 let tvoří téměř třetinu.

O manželství je menší zájem, zvyšuje se počet svobodných a rozvedených

Předběžné výsledky potvrdily dlouhodobý trend demografické statistiky – klesá počet sňatků a zvyšuje se počet rozvodů. Počet rozvedených mužů se za posledních deset let zvýšil o 42 %, rozvedených žen o 36 %. Zhruba o desetinu se zvýšil počet svobodných mužů i žen. Počet mužů i žen žijících v manželství poklesl o 6 %.

Výrazně roste počet bytů v osobním vlastnictví

Počet trvale obydlených bytů v kraji se zvýšil o více jak 16 tisíc. Výrazně se za posledních deset let změnila především struktura vlastnictví bytového fondu, která souvisí s prodejem obecních bytů a s převodem družstevních bytů do osobního vlastnictví jednotlivých členů.

Počet bytů v osobním vlastnictví se za posledních 10 let více jak ztrojnásobil, naopak poklesl počet družstevních bytů (o 40 %) a nájemních bytů (o 30 %). Z hlediska vlastnické struktury i nadále převažují byty ve vlastním domě, jež tvoří 43 % všech bytů. Jejich počet se za posledních deset let téměř nezměnil.

Byty jsou lépe vybavené – téměř 97 % všech bytů má splachovací záchod v bytě a 98 % bytů je vybaveno koupelnou nebo sprchovým koutem. Více jak 58 % bytových domácností je vybaveno osobním počítačem s připojením na internet.

Výsledky potvrdily i změnu v oblasti vytápění bytů – z hlediska používané energie výrazně přibylo bytů, ve kterých se topí dřevem, naopak poklesl počet bytů, ve kterých se topí uhlím. I nadále je podstatná část bytového fondu vytápěna plynem – jde o 56 % všech bytů; jejich počet se za posledních deset let zvýšil jen nepatrně (o necelé 1 %). Přesto Jihomoravský kraj drží mezi ostatními kraji republiky v podílu bytů vytápěných plynem prvenství.

Kontakty:

 Ing. Helena Kratochvílová
 ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně
 tel.: 542 528 124
 helena.kratochvilova@czso.cz
 Bc. Dana Matýšková
 krajský garant SLDB
 tel.: 542 528 114
 dana.matyskova@scitani.cz  • Tiskova_zprava.pdf
  • Prezentace.pdf