Struktura mezd zaměstnanců v roce 2019

 

Podle výsledků strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla průměrná mzda pracovníka v Jihomoravském kraji v roce 2019 celkem 35 356 Kč. Medián měsíční mzdy, což je mzda uprostřed mzdového rozdělení, činil 30 951 Kč. Zatímco průměrná mzda řídících pracovníků v kraji dosáhla částky 72 tisíc Kč, mzda pomocných a nekvalifikovaných pracovníků jen nepatrně přesáhla 21 tisíc Kč. Mzdy se ale meziročně zvýšily u všech kategorií zaměstnání.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování, neboť jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy mzdových prostředků na úrovni podniků či organizací. To je jedním z důvodů, proč se průměrná mzda z různých mzdových zjišťování od sebe liší. Od roku 2011 byli do šetření zahrnuti i dříve nesledovaní zaměstnanci z podniků s méně než 10 zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů-fyzických osob.

Šetřením jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk). Získává se tak detailní statistika, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje zejména na úrovni celé České republiky. Výsledky za kraje se publikují v jednodušším třídění.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji v roce 2019 dosáhla podle výsledků strukturálního šetření částky 35 356 Kč (38 545 Kč u mužů a 31 356 Kč u žen), ve srovnání s ostatními kraji byla 3. nejvyšší. Proti roku 2018 se průměrná měsíční mzda zvýšila o 2 717 Kč (o 2 778 Kč u mužů a o 2 713 Kč u žen). Mzdy mužů v kraji jsou dlouhodobě vyšší než mzdy žen, rozdíl mezi nimi se meziročně znovu zvýšil (po mírném snížení rozdílu v letech 2017 a 2018 - v roce 2017 byla průměrná mzda žen v Jihomoravském kraji nižší o 7 182 Kč, v roce 2018 byl rozdíl 7 124 Kč a v roce 2019 7 189 Kč).

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2019 podle krajůGraf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2019 podle krajů

Výsledkem strukturálního šetření mezd není jen průměrná mzda, na kterou zpravidla nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, ale také medián mzdy. Ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián) a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni.

Medián mzdy v Jihomoravském kraji v roce 2019 dosáhl částky 30 951 Kč (33 113 Kč u mužů a 28 356 Kč u žen). Rozdíl výše průměrné mzdy a mediánu mezd činil 4 405 Kč. Mezikrajské srovnání úrovně průměrné mzdy a mediánu mzdy je obsahem grafu 1, pro zdůraznění rozdílu průměrné mzdy a mediánu mzdy zde bylo ponecháno stejné měřítko osy x. Medián mzdy v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 4. nejvyšší.

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském krajiGraf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském kraji

Důležitým výsledkem strukturálního šetření mezd je jejich třídění podle zaměstnání. K tomu je používána Klasifikace zaměstnání ČSÚ, vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu. V roce 2011 došlo k implementaci nové verze klasifikace zaměstnání ISCO-08 (v ČR rozšířená pětimístná verze CZ−ISCO).

Údaje za Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji za rok 2019 jsou obsahem tabulky 1 a grafu 3. Čísla v kroužku v grafu 3 znamenají pořadí mezi kraji, řazení krajů je vždy od nejvyšší mzdy. V pomyslném krajském žebříčku jsou nejlépe umístěni specialisté (vysoce kvalifikovaní nemanuální pracovníci). Naopak k těm horším výsledkům srovnání patří 14. místo mezd řemeslníků a opravářů a 11. místo u výše mezd pracovníků ve službách a prodeji.

Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2019ab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2019

Nejvýraznější mzdová diference mezi kraji ČR v rámci jedné kategorie zaměstnání byla v roce 2019 u mezd řídících pracovníků. Zaměstnanci zařazení do této třídy v hl. městě Praze pobírali měsíčně hrubou mzdu 101 600 Kč, zaměstnanci v Karlovarském kraji „pouze“ 62 512 Kč, tedy o více než 39 tisíc Kč méně. Z barevného odlišení v tabulce 1 je patrné, že v hl. m. Praze byly u 5 kategorií zaměstnání průměrné mzdy v čele pořadí krajů, naopak kraje Karlovarský a Zlínský byly u 2 kategorií na konci pořadí krajů.

Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2019Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2019

Shodně s ostatními kraji v ČR byly v Jihomoravském kraji nejvyšší mzdy u pracovníků v manažerských pozicích (72 298 Kč). Právě u této kategorie zaměstnání byl zjištěn nejvyšší meziroční nárůst v relativním i v absolutním vyjádření (o 18,6 %, tj. o 11 338 Kč). Na opačném pólu žebříčku krajských mezd podle kategorie zaměstnání jsou mzdy pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. V roce 2019 činily jen 21 130 Kč, navíc zde byl zaznamenán nejnižší meziroční nárůst, a to v relativním i v absolutním vyjádření (o 5,0 %, tj. o 1 011 Kč).

Rozdíl výše mezd v kraji mezi nejlépe a nejhůře odměňovanými kategoriemi zaměstnání (řídící pracovníci vs. pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) se zvýšil. V roce 2015 byla mzda řídících pracovníků vyšší o 41,5 tisíc Kč, v roce 2019 byla proti mzdě pomocných pracovníků vyšší již o 51,2 tisíc Kč.

Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském krajiTab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském kraji

Struktura průměrné měsíční mzdy podle složek se mezi kraji nijak výrazně nelišila. Pokud v Jihomoravském kraji dosáhla průměrná měsíční mzda částky 35 356 Kč, pak z ní na základní složku připadlo 69,5 %, prémie a odměny tvořily 14,4 %, náhrady mzdy 10,9 % a zbylých 5,2 % připadlo na příplatky za přesčas, pohotovost či ostatní příplatky. K výrazným změnám ve struktuře mzdy nedošlo ani ve srovnání s rokem 2018.

Poznámka:
Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost. Průměrná mzda zaměstnance je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda tak vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při zjištěném objemu placené doby.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172