Struktura mezd zaměstnanců v roce 2017

 

Podle výsledků strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla průměrná mzda pracovníka v Jihomoravském kraji v roce 2017 celkem 30 311 Kč. Medián měsíční mzdy, což je mzda uprostřed mzdového rozdělení, činil 26 559 Kč. Zatímco průměrná mzda řídících pracovníků v kraji přesáhla částku 58 tisíc Kč, mzda pomocných a nekvalifikovaných pracovníků nedosahovala 18 tisíc Kč. Mzdy se ale meziročně zvýšily u všech kategorií zaměstnání.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování, neboť jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy mzdových prostředků na úrovni podniků či organizací. To je jedním z důvodů, proč se průměrná mzda z různých mzdových zjišťování od sebe liší. Od roku 2011 byli do šetření zahrnuti i dříve nesledovaní zaměstnanci z podniků s méně než 10 zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů-fyzických osob.

Šetřením jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk). Získává se tak detailní statistika, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje zejména na úrovni celé České republiky. Výsledky za kraje se publikují v jednodušším třídění.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji v roce 2017 dosáhla podle výsledků strukturálního šetření částky 30 311 Kč (33 422 Kč u mužů a 26 240 Kč u žen), ve srovnání s ostatními kraji byla 4. nejvyšší. Proti roku 2016 se průměrná měsíční mzda zvýšila o 1 855 Kč (o 1 797 Kč u mužů a o 1 915 Kč u žen). Mzdy mužů v kraji jsou dlouhodobě vyšší než mzdy žen, ale rozdíl mezi nimi se meziročně nepatrně snížil. V roce 2016 byla průměrná mzda žen v Jihomoravském kraji nižší o 7 300 Kč, v roce 2017 byl rozdíl 7 182 Kč.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2017 podle krajůGraf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2017 podle krajů

Výsledkem strukturálního šetření mezd není jen průměrná mzda, na kterou zpravidla nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, ale také medián mzdy. Ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián) a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni.

Medián mzdy v Jihomoravském kraji v roce 2017 dosáhl částky 26 559 Kč (28 645 Kč u mužů a 24 034 Kč u žen). Rozdíl výše průměrné mzdy a mediánu mezd činil 3 752 Kč. Mezikrajské srovnání úrovně průměrné mzdy a mediánu mzdy je obsahem grafu 1, pro zdůraznění rozdílu průměrné mzdy a mediánu mzdy zde bylo ponecháno stejné měřítko osy x. Medián mzdy v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 5. nejvyšší.

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském krajiGraf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském kraji

Důležitým výsledkem strukturálního šetření mezd je jejich třídění podle zaměstnání. K tomu je používána Klasifikace zaměstnání ČSÚ, vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu. V roce 2011 došlo k implementaci nové verze klasifikace zaměstnání ISCO-08 (v ČR rozšířená pětimístná verze CZ−ISCO).

Údaje za Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji za rok 2017 jsou obsahem tabulky 1 a grafu 3. Čísla v kroužku v grafu 3 znamenají pořadí mezi kraji, řazení krajů je vždy od nejvyšší mzdy. V pomyslném krajském žebříčku jsou nejlépe umístěni specialisté (vysoce kvalifikovaní nemanuální pracovníci). Naopak k těm horším výsledkům srovnání patří 13. místo u výše mezd pracovníků ve službách a prodeji a 12. místo v pořadí u mezd pomocných a nekvalifikovaných pracovníků.

Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2017Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2017

Nejvýraznější mzdová diference mezi kraji ČR v rámci jedné kategorie zaměstnání byla v roce 2017 u mezd řídících pracovníků. Zaměstnanci zařazení do této třídy v Hl. městě Praze pobírali měsíčně hrubou mzdu 84 681 Kč, zaměstnanci v Karlovarském kraji „pouze“ 47 534 Kč, tedy o 37 tisíc Kč méně. Z barevného odlišení v tabulce 1 je patrné, že v Hl. m. Praze byly u 5 kategorií zaměstnání průměrné mzdy v čele pořadí krajů, naopak Olomoucký kraj byl u 3 kategorií na konci pořadí krajů.

Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2017Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2017

Shodně s ostatními kraji v ČR jsou v Jihomoravském kraji nejvyšší mzdy u pracovníků v manažerských pozicích (58 177 Kč), byl u nich ale zaznamenán nejnižší meziroční nárůst mzdy, a to o 0,7 %. Nejvyšší meziroční nárůst průměrné mzdy podle kategorie zaměstnání v absolutním vyjádření byl v Jihomoravském kraji zjištěn u specialistů, (o 2 198 Kč). Nejvyšší nárůst mezd v relativním vyjádření byl sice zjištěn u pracovníků ve službách a prodeji (o 9,1 %), ale v rámci kraje byly tyto mzdy 2. nejnižší (za mzdami pomocných a nekvalifikovaných pracovníků).

Rozdíl výše mezd v kraji mezi nejlépe a nejhůře odměňovanými kategoriemi zaměstnání (řídící pracovníci vs. pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) se zvýšil. V roce 2013 byla mzda řídících pracovníků vyšší o 37,6 tisíc Kč, v roce 2017 byla proti mzdě pomocných pracovníků vyšší již o 40,6 tisíc Kč.

Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském krajiTab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském kraji

Struktura průměrné měsíční mzdy podle složek se mezi kraji nijak výrazně nelišila. Pokud v Jihomoravském kraji dosáhla průměrná měsíční mzda částky 30 311 Kč, pak z ní na základní složku připadlo 69,8 %, prémie a odměny tvořily 14,5 %, náhrady mzdy 10,5 % a zbylých 5,2 % připadlo na příplatky za přesčas, pohotovost či ostatní příplatky. K výrazným změnám ve struktuře mzdy nedošlo ani ve srovnání s rokem 2016.

Poznámka

Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost. Průměrná mzda zaměstnance je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda tak vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při zjištěném objemu placené doby.