Struktura mezd zaměstnanců v roce 2016

 

Podle výsledků strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla průměrná mzda pracovníka v Jihomoravském kraji v roce 2016 celkem 28 456 Kč. Medián měsíční mzdy, což je mzda uprostřed mzdového rozdělení, činil 24 701 Kč. Průměrná mzda řídících pracovníků dosáhla téměř 58 tisíc Kč, naproti tomu mzda pomocných a nekvalifikovaných pracovníků činila pouze 16 tisíc Kč. Mzdy se ale zvýšily u všech kategorií zaměstnání.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje již několik let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování, neboť jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy mzdových prostředků na úrovni podniků či organizací. To je jedním z důvodů, proč se průměrná mzda z různých mzdových zjišťování od sebe liší. Od roku 2011 byli do šetření zahrnuti i dříve nesledovaní zaměstnanci z podniků s méně než 10 zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů-fyzických osob.

Šetřením jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk). Získává se tak detailní statistika, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje zejména na úrovni celé České republiky. Výsledky za kraje se publikují v jednodušším třídění.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji v roce 2016 dosáhla podle výsledků strukturálního šetření částky 28 456 Kč (31 625 Kč u mužů a 24 325 Kč u žen), ve srovnání s ostatními kraji byla 3. nejvyšší. Proti roku 2015 se průměrná měsíční mzda zvýšila o 1 405 Kč (o 1 537 Kč u mužů a o 1 089 Kč u žen). Mzdy mužů v kraji jsou dlouhodobě vyšší než mzdy žen, rozdíl mezi nimi se meziročně dále zvýšil. V roce 2015 byla průměrná mzda žen v Jihomoravském kraji nižší o 6 852 Kč, v roce 2016 byl rozdíl již 7 300 Kč.

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2016 podle krajůGraf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2016 podle krajů

Výsledkem strukturálním šetření mezd není jen průměrná mzda, na kterou zpravidla nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, ale také medián mzdy. Ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián) a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni.

Medián mzdy v Jihomoravském kraji v roce 2016 dosáhl částky 24 701 Kč (26 759 Kč u mužů a 22 114 Kč u žen). Rozdíl výše průměrné mzdy a mediánu mezd činil 3 755 Kč. Mezikrajské srovnání úrovně průměrné mzdy a mediánu mzdy je obsahem grafu 1, pro zdůraznění rozdílu průměrné mzdy a mediánu mzdy zde bylo ponecháno stejné měřítko osy x. Medián mzdy v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 5. nejvyšší.

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském krajiGraf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském kraji

Důležitým výsledkem strukturálního šetření mezd je jejich třídění podle zaměstnání. K tomu je používána Klasifikace zaměstnání ČSÚ, vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu. V roce 2011 došlo k implementaci nové verze klasifikace zaměstnání ISCO-08 (v ČR rozšířená pětimístná verze CZ−ISCO). Údaje za Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji za rok 2016 jsou obsahem tabulky 1 a grafu 3 (čísla v kroužku znamenají pořadí mezi kraji, řazeno vždy od nejvyšší mzdy). V pomyslném žebříčku jsou nejlépe umístěni vysoce kvalifikovaní nemanuální pracovníci (první 2 kategorie zařazení).

Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2016Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2016

Nejvýraznější mzdová diference mezi kraji ČR v rámci jedné kategorie zaměstnání byla v roce 2016 u mezd řídících pracovníků. Zaměstnanci zařazení do této třídy v Hl. městě Praze pobírali měsíčně hrubou mzdu 81 616 Kč, zaměstnanci v Karlovarském kraji „pouze“ 44 714 Kč, tedy o téměř 37 tisíc Kč méně. Z barevného odlišení v tabulce 1 je patrné, že v Hl. m. Praze byly u 6 kategorií zaměstnání průměrné mzdy v čele pořadí krajů, naopak Karlovarský kraj byl u 3 kategorií na konci pořadí krajů.

Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2016Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2016

Shodně s ostatními kraji v ČR jsou v Jihomoravském kraji nejvyšší mzdy u pracovníků v manažerských pozicích (57 777 Kč), byl u nich ale zaznamenán nejnižší meziroční nárůst mzdy, a to o 0,6 %. Nejvyšší meziroční nárůst průměrné mzdy podle kategorie zaměstnání v absolutním vyjádření byl v Jihomoravském kraji zjištěn u specialistů (o 2 354 Kč). Nejvyšší nárůst mezd v relativním vyjádření sice byl vedle specialistů zjištěn i u pracovníků ve službách a prodeji (o 6,0 %). Ale právě úrovní mezd pracovníků ve službách a prodeji se Jihomoravský kraj umístil na konci mezikrajského pořadí, navíc v rámci kraje byly tyto mzdy 2. nejnižší (za mzdami pomocných a nekvalifikovaných pracovníků).

Rozdíl výše mezd v kraji mezi nejlépe a nejhůře odměňovanými kategoriemi zaměstnání (řídící pracovníci vs. pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) se zvýšil. V roce 2012 byla mzda řídících pracovníků vyšší o 37,9 tisíc Kč, v roce 2016 byla proti mzdě pomocných pracovníků již o 41,5 tisíc Kč vyšší.

Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském krajiTab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském kraji

Struktura průměrné měsíční mzdy podle složek se mezi kraji nijak výrazně nelišila. Pokud v Jihomoravském kraji dosáhla průměrná měsíční mzda částky 28 456 Kč, pak z ní na základní složku připadlo 69,8 %, prémie a odměny tvořily 14,5 %, náhrady mzdy 10,4 % a zbylých 5,3 % připadlo na příplatky za přesčas, pohotovost či ostatní příplatky. K výrazným změnám ve struktuře mzdy nedošlo ani ve srovnání s rokem 2015.

Poznámka
Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost. Průměrná mzda zaměstnance je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda tak vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při zjištěném objemu placené doby.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172