Struktura mezd zaměstnanců v Jihomoravském kraji v roce 2022

 

Podle výsledků strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla průměrná mzda pracovníka v Jihomoravském kraji v roce 2022 celkem 43 071 Kč. Medián měsíční mzdy, což je mzda uprostřed mzdového rozdělení, činil 37 733 Kč. Zatímco průměrná mzda řídících pracovníků v kraji přesáhla částku 87 tisíc Kč, mzda pomocných a nekvalifikovaných pracovníků činila 26 tisíc Kč. Mzdy se ale meziročně zvýšily u všech kategorií zaměstnání.

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje již řadu let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování, neboť jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy mzdových prostředků na úrovni podniků či organizací. To je jedním z důvodů, proč se průměrná mzda z různých mzdových zjišťování od sebe liší. Od roku 2011 byli do šetření zahrnuti i dříve nesledovaní zaměstnanci z podniků s méně než 10 zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů - fyzických osob.

Šetřením jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk). Získává se tak detailní statistika, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje zejména na úrovni celé České republiky. Výsledky za kraje se publikují v jednodušším třídění.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji v roce 2022 dosáhla podle výsledků strukturálního šetření částky 43 071 Kč (47 237 Kč u mužů a 38 055 Kč u žen), ve srovnání s ostatními kraji byla 3. nejvyšší (po Praze a Středočeském kraji). Proti roku 2021 se průměrná měsíční mzda zvýšila o 2 763 Kč (o 3 709 Kč u mužů a o 1 675 Kč u žen). Mzdy mužů v kraji jsou dlouhodobě vyšší než mzdy žen, rozdíl mezi nimi se meziročně zvýšil (v roce 2021 byla průměrná mzda žen v Jihomoravském kraji nižší o 7 148 Kč, v roce 2022 byl rozdíl 9 182 Kč).

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2022 podle krajů
Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2022 podle krajů

Výsledkem strukturálního šetření mezd není jen průměrná mzda, na kterou zpravidla nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, ale také medián mzdy. Ukazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián) a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni.

Medián mzdy v Jihomoravském kraji v roce 2022 dosáhl částky 37 733 Kč (40 331 Kč u mužů a 34 792 Kč u žen). Rozdíl výše průměrné mzdy a mediánu mezd činil 5 338 Kč. Mezikrajské srovnání úrovně průměrné mzdy a mediánu mzdy je obsahem grafu 1, pro zdůraznění rozdílu výše průměrné mzdy a mediánu mzdy zde bylo ponecháno stejné měřítko osy x. Medián mzdy v Jihomoravském kraji byl mezi kraji 3. nejvyšší (po Praze a Středočeském kraji).

  Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském kraji
Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v Jihomoravském kraji

Důležitým výsledkem strukturálního šetření je třídění výše mezd podle zaměstnání. K tomu je používána Klasifikace zaměstnání ČSÚ, vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu. V roce 2011 došlo k implementaci nové verze klasifikace zaměstnání ISCO-08 (v ČR rozšířená pětimístná verze CZ−ISCO).

Údaje za Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji za rok 2022 jsou obsahem tabulky 1 a grafu 3. V tabulce jsou barevně zvýrazněny kraje s nejvyšší a nejnižší mzdou v jednotlivých kategoriích zaměstnání, čísla v kroužku v grafu 3 znamenají pořadí výše krajské mzdy mezi ostatními kraji. V pomyslném krajském žebříčku jsou nejlépe umístěni specialisté (vysoce kvalifikovaní nemanuální pracovníci). Naopak k těm horším výsledkům srovnání patří 10. místo výše mezd řemeslníků a opravářů a 9. místo výše mezd pracujících ve službách a prodeji (spolu s krajem Středočeským).


Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2022

Nejvýraznější mzdová diference mezi kraji ČR v rámci jedné kategorie zaměstnání byla v roce 2022 u mezd řídících pracovníků. Zaměstnanci zařazení do této třídy v hl. městě Praze pobírali měsíčně hrubou mzdu 122 791 Kč, zaměstnanci ve Zlínském kraji „pouze“ 77 582 Kč, tedy o více než  45 tisíc Kč méně. Z barevného odlišení v tabulce 1 je patrné, že v hl. m. Praze byly u 5 kategorií zaměstnání průměrné mzdy v čele pořadí krajů, naopak  Zlínský kraj byl u 3 kategorií zaměstnání na konci pořadí krajů.


Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2022

Graf 3 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2022

Shodně s ostatními kraji v ČR byly i v Jihomoravském kraji nejvyšší mzdy u pracovníků v manažerských pozicích (87 581 Kč), jimž mzda v absolutním vyjádření meziročně vzrostla nejvíce. (o 7 058 Kč). Nejvyšší relativní nárůst měly mzdy řemeslníků a opravářů. Jejich mzda vzrostla o 10,1 % na 35 532 Kč. Nejnižší růst průměrné mzdy v relativním i v absolutním vyjádření (o 3,8 %, tj. o 1 107 Kč) byl zjištěn u pracovníků ve službách a prodeji – jejich průměrná mzda v roce 2022 činila 30 160 Kč.

Rozdíl výše mezd v kraji mezi nejlépe a nejhůře odměňovanými kategoriemi zaměstnání (řídící pracovníci vs. pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) se zvýšil. V roce 2017 byla mzda řídících pracovníků vyšší o 40,6 tisíc Kč, v roce 2022 byla proti mzdě pomocných pracovníků vyšší již o 61,6 tisíc Kč.


Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském kraji

Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v Jihomoravském kraji


Struktura průměrné měsíční mzdy podle složek se mezi kraji výrazně nelišila. Pokud v Jihomoravském kraji dosáhla průměrná měsíční mzda částky 43 071 Kč, pak z ní na základní složku připadlo 68,7 %, prémie a odměny tvořily 14,6 %, náhrady mzdy 11,3 % a zbylých 5,4 % připadlo na příplatky za přesčas, pohotovost či ostatní příplatky. Ve srovnání s rokem 2021 se o 1,2 procentního bodu zvýšil podíl základní složky na úkor prémií a odměn a mzdových náhrad.

 

Poznámka

Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost. Průměrná mzda zaměstnance je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda tak vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při zjištěném objemu placené doby.

 

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115