Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihomoravském kraji v roce 2021

 

Zvěř v honitbách Jihomoravského kraje byla v roce 2021 nejčetněji zastoupena zajíci a bažanty, jejichž jarní kmenový stav dosáhl 46 230 kusů, resp. 41 856 kusů a tvořili tak dohromady 61,5 % celkového stavu populace sledovaných druhů zvěře v kraji. Nejméně bylo naopak zvěře mufloní, a to 2 042 kusů. V kraji bylo odstřeleno celkem 145 539 kusů zvěře, z toho nadpoloviční většinu tvořily odstřely bažantů. Nejméně bylo odstřeleno zvěře mufloní.

V Jihomoravském kraji bylo v jarních kmenových stavech k 31. 3. 2022 evidováno 143,2 tis. kusů sledovaných vybraných druhů zvěře (14,5 % celorepublikového úhrnu). Nejčetnější skupinu tvořili zajíci se 46,2 tis. kusy, následovali bažanti s 41,9 tis. kusy a srnčí zvěř s 32,6 tis. kusy. Dále bylo evidováno v jarních kmenových stavech 10,4 tis. kusů divokých kachen a 4,3 tis. kusů černé zvěře. Ze sledovaných druhů zvěře byly nejméně početné skupiny zvěře mufloní (2,0 tis. kusů), daňčí (2,8 tis. kusů) a jelení (2,9 tis. kusů).

Tab. 1 Stav a lov vybraných druhů lovné zvěře v Jihomoravském krajiTab. 1 Stav a lov vybraných druhů lovné zvěře v Jihomoravském kraji

V meziročním republikovém srovnání došlo k mírnému poklesu celkových jarních kmenových stavů zvěře, a to o 1,1 %. Stavy lovné zvěře se snížily ve všech krajích, kromě Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého a Moravskoslezského. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Ústeckém kraji, a to o 4,3 %.

V Jihomoravském kraji celkové jarní kmenové stavy meziročně poklesly (-2,7 %). V jednotlivých skupinách vybraných druhů zvěře byl zaznamenán nárůst ve stavu černé zvěře (o 15,0 %), dančí zvěře (o 11,0 %), divokých kachen (o 3,7 %) a mufloní zvěře (o 0,8 %). Pokles byl zaznamenán u jelení a srnčí zvěře (o 1,1 % a 1,2 %), zajíců (o 2,2 %) a bažantů (o 8,1 %).

Graf 1 Jarní kmenové stavy vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2022Graf 1 Jarní kmenové stavy vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2022

Porovnáním jarních kmenových stavů z 31. 3. 2018 a 2022 byl v kraji zaznamenán nárůst téměř u všech skupin sledovaných druhů zvěře. Nejvyšší u skupiny dančí zvěře (o 20,5 %), kachen divokých (o 19,1 %) a mufloní zvěře (o 17,7 %). K poklesu došlo pouze u bažantů, a to o 0,4 %. Z celorepublikového pohledu došlo v tomto období k nárůstu počtu především zvěře daňčí (o 23,5 %), naopak nejvíce poklesly stavy bažantů (o 4,2 %).

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2021 odloveno celkem 145,5 tis. kusů zvěře, což je 14,4 % celorepublikového úhrnu. Odstřely zvěře ve všech krajích ČR meziročně narostly. Celorepublikově se jednalo o nárůst ve výši 10,9 %. Relativně nejvyšší nárůst (31,9 %) byl zaznamenán ve Zlínském kraji. V Jihomoravském kraji byl zaznamenán třetí nevyšší nárůst, který dosáhl 17,3 %. 

Nejvíce zde bylo odstřeleno bažantů, a to 81,0 tis. kusů, což činí nadpoloviční většinu všech ulovených zvířat v kraji v roce 2021. Oproti loňskému roku byl zaznamenán nárůst jejich odstřelu o 17,9 %. Dále zde bylo odloveno nejvíce černé a srnčí zvěře (22,3 tis. kusů, resp. 13,7 tis. kusů). Nejvyšší relativní nárůst počtu ulovených zvířat byl u černé zvěře (o 110,7 %).

Graf 2 Odstřel vybraných druhů zvěře v roce 2021Graf 2 Odstřel vybraných druhů zvěře v roce 2021

 

Graf 3 Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihomoravském krajiGraf 3 Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihomoravském kraji

 

V porovnání s rokem 2017 došlo k nejvyššímu nárůstu odlovené zvěře v kraji u zvěře daňčí, jelení a u zajíců (o 56,7 %, resp. o 23,8 % a 23,6 % více). U odstřelu kachen divokých došlo naopak k poklesu, a to o 21,4 %. Dále bylo odloveno méně bažantů (o 15,5 %). Celorepublikově došlo v tomto období k nejvyššímu nárůstu odstřelů u daňčí zvěře (o 44,1 %), naopak největší pokles byl zaznamenán u bažantů, kterých bylo uloveno o 20,8 % méně.

Poznámka: O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku až 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenové stavy se uvádí k 31. 3. následujícího roku. Jarní kmenové stavy se v jednotlivých krajích sledují za vybrané druhy zvěře, do níž se řadí jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černá zvěř, zajíci, kachny divoké a bažanti. Publikovaná data ČSÚ zahrnují datové zdroje Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

 

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200