Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

Zvěř v honitbách Jihomoravského kraje byla v roce 2020 nejčetněji zastoupena zajíci a bažanty, jejichž jarní kmenový stav dosáhl 47 277 kusů, resp. 45 529 kusů a tvořili tak dohromady 63,1 % celkového stavu populace sledovaných druhů zvěře v kraji. Nejméně bylo naopak zvěře mufloní, a to 2 025 kusů. V kraji bylo odstřeleno celkem 124 098 kusů zvěře, z toho nadpoloviční většinu tvořily odstřely bažantů. Nejméně bylo odstřeleno zvěře mufloní.

V Jihomoravském kraji bylo v jarních kmenových stavech k 31. 3. 2021 evidováno 147,1 tis. kusů sledovaných vybraných druhů zvěře (14,7 % celorepublikového úhrnu). Nejčetnější skupinu tvořili zajíci se 47,3 tis. kusy, následovali bažanti 45,5 tis. kusy a srnčí zvěř s 33 tis. kusy. Dále bylo evidováno v jarních kmenových stavech 10,0 tis. kusů divokých kachen a 3,8 tis. kusů černé zvěře. Ze sledovaných druhů zvěře byly nejméně početné skupiny zvěře mufloní (2,0 tis. kusů), daňčí (2,6 tis. kusů) a jelení (3,0 tis. kusů).

Tab. 1 Stav a lov vybraných druhů lovné zvěře v Jihomoravském kraji
Tab. 1 Stav a lov vybraných druhů lovné zvěře v Jihomoravském kraji

V meziročním republikovém srovnání došlo k mírnému nárůstu celkových jarních kmenových stavů zvěře, a to o 1,1 %. Stavy lovné zvěře se zvýšily ve všech krajích, kromě Jihočeského, Zlínského a Libereckého. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Praze a Středočeském kraji, a to o 5,9 %.

V Jihomoravském kraji se celkové jarní kmenové stavy meziročně téměř nezměnily (+0,1 %). V jednotlivých skupinách vybraných druhů zvěře byl zaznamenán nárůst ve stavu muflonů (o 18,6 %), černé zvěře (o 9,4 %), divokých kachen (o 6,9 %), daňčí, jelení a srnčí zvěře (o 6,7 %, resp. o 4,2 % a 1,0 %). Pokles byl zaznamenán pouze u zajíců a bažantů (o 1,4 % a 2,3 %).
 

Graf 1 Jarní kmenové stavy vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2021

 Graf 1 Jarní kmenové stavy vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2021

 
Porovnáním jarních kmenových stavů z 31. 3. 2017 a 2021 byl v kraji zaznamenán nárůst téměř u všech skupin sledovaných druhů zvěře. Nejvyšší u skupiny zajíců (o 10,6 %), muflonů (o 9,7 %) a jelení zvěře (o 8,3 %). K poklesu došlo pouze u černé zvěře, a to o 27,6 %. Z celorepublikového pohledu došlo v tomto období k nárůstu počtu především zvěře daňčí (o 18,8 %), naopak nejvíce poklesly stavy černé zvěře (o 4,9 %).

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2020 odloveno celkem 124,0 tis. kusů zvěře, což je 13,7 % celorepublikového úhrnu. Odstřely zvěře ve všech krajích ČR meziročně výrazně poklesly. Celorepublikově se jednalo o pokles ve výši 21,2 %. Relativně nejvyšší pokles (37%) byl zaznamenán v Libereckém kraji. V Jihomoravském kraji byl zaznamenán třetí nevyšší pokles, který dosáhl 28,9 %.

Nejvíce zde bylo odstřeleno bažantů, a to 68,7 tis. kusů, což činí nadpoloviční většinu všech ulovených zvířat v kraji v roce 2020. Relativně však jde o 35,6% pokles oproti loňskému roku. Dále zde bylo odloveno nejvíce divokých kachen a srnčí zvěře (13,8 tis. kusů, resp. 13,5 tis. kusů). Nejvyšší relativní nárůst počtu ulovených zvířat byl u mufloní zvěře (o 7,7 % více), ačkoli právě ta měla v počtu odstřelených kusů nejmenší zastoupení (1,1 tis. kusů).


Graf 2 Odstřel vybraných druhů zvěře v roce 2020

Graf 2 Odstřel vybraných druhů zvěře v roce 2020


Graf 3 Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihomoravském kraji

Graf 3 Stav a lov vybraných druhů zvěře v Jihomoravském kraji

                       
 

V porovnání s rokem 2016 došlo k nejvyššímu nárůstu odlovené zvěře v kraji u zvěře daňčí, mufloní a srnčí (o 47,5 %, resp. o 24,7 % a 24,5 % více). U odstřelu černé zvěře došlo naopak k poklesu, a to o 39,7 %. Dále bylo odloveno méně bažantů a divokých kachen (o 33,9 % a 14,8 % méně). Celorepublikově došlo v tomto období k nejvyššímu nárůstu odstřelů u daňčí zvěře (o 51,9 %), naopak největší pokles byl zaznamenán u bažantů, kterých bylo uloveno o 29,7 % méně.

Pozn.: O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku až 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenové stavy se uvádí k 31. 3. následujícího roku. Jarní kmenové stavy se v jednotlivých krajích sledují za vybrané druhy zvěře, do níž se řadí jelení, daňčí, mufloní, srnčí a černá zvěř, zajíci, kachny divoké a bažanti. Publikovaná data ČSÚ zahrnují datové zdroje Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 200