SLDB 2011- obyvatelstvo v Jihomoravském kraji podle způsobu bydlení

 

V základním členění obyvatel Jihomoravského kraje podle způsobu bydlení tvoří největší skupinu osoby bydlící v bytech – téměř 652 tisíc obyvatel bydlelo v rodinných domech a 474 tisíc obyvatel v bytových domech. Bylo zde však i téměř 18 tisíc obyvatel bydlících v zařízeních (ubytovny, studentské koleje, domovy důchodců) a také více než 4 tisíce osob bydlících mimo bytový fond (rekreační chaty, nouzová obydlí).

Součástí výsledků Sčítání lidu, domů a bytů jsou informace o způsobu bydlení obyvatelstva. Metodické změny ve sčítání 2011 byly pro způsob bydlení osob natolik zásadní, že srovnání vývoje oproti výsledkům minulých sčítání je spíše orientační. V rámci samostatné otázky na bytovém listu ve sčítání 2001 a 2011 se rozlišoval způsob bydlení bytové domácnosti – a to byt, rekreační chata, nouzové obydlí, mobilní obydlí a v roce 2011 navíc ještě i ubytovací zařízení. Základem však byla metodická změna konceptu bydlícího obyvatelstva z trvale bydlících na obvykle bydlící. Podle nové metodiky se místem obvyklého pobytu mohly stát ubytovny, svobodárny, studentské vysokoškolské koleje nebo věznice.

Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel podle způsobu bydlení v letech 1991 až 2011


V Jihomoravském kraji bylo v roce 2011 sečteno celkem 1 163 508 obyvatel s obvyklým pobytem. Obyvatelstvo podle způsobu bydlení lze rozdělit na osoby bydlící v domech, což je převažující způsob bydlení, k datu sčítání tak bydlelo 1 158 196 osob, tj. 99,5 % obyvatel kraje. Další část tvořily osoby bydlící v objektech mimo bytový fond (4 126 obyvatel, tj. 0,4 % celkového počtu) a 0,1 % obyvatel tvořili bezdomovci (1 156 osob). V letech 1991 a 2001 tvořily osoby bydlící v domech shodně 99,9 % sečtených obyvatel.

Tab. 2 Osoby bydlící v Jihomoravském kraji v bytech podle druhu domu


Z obyvatel bydlících v domech v kraji převážnou část tvořily osoby bydlící v bytech – v roce 2011 to bylo celkem 1 136 680 osob, tj. 98,1 % z bydlících v domech (v roce 1991 podíl tvořil 99,5 % a v roce 2001 99,1 %). Z údajů v tabulce 2 je zřejmé, že u bydlících v bytech se od roku 1991 postupně zvyšoval počet i podíl osob bydlících v rodinných domech. V roce 2011 tak v rodinných domech bydlelo 651 166 osob, což bylo 57,3 % celku. Tento počet se za 20 let zvýšil o 54 702 osob a podíl o 4,5 procentních bodů, Zvýšil se také počet osob bydlících v bytech v ostatních domech (o 5 269 osob), to vše na úkor poklesu počtu i podílu osob bydlících v bytových domech. V roce 2011 zde žilo 474 338 osob (41,7 % celku), což proti roku 1991 bylo o 54 144 osob méně, podíl poklesl o 5,0 bodu.

Téměř tři čtvrtiny osob bydlících v bytech v ostatních budovách bydlely v provozních budovách s byty a správních úřadech (8 346 osob), dalších 2 039 osob bydlelo v bytech v penzionech či domovech důchodců.

Tab. 3 Osoby bydlící v Jihomoravském kraji v bytech v ostatních domech

Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. V zařízeních v roce 2011 bydlelo celkem 17 886 osob. Nárůst tohoto počtu proti výsledkům sčítání v letech 1991 a 2001 je dán spíše změnou metodiky. Tento fakt je patrný především u počtu osob bydlících na kolejích, ve svobodárnách nebo ve věznicích.

Tab. 4 Osoby bydlící v Jihomoravském kraji v zařízeních podle druhu domu

Samostatnou skupinou bydlících jsou osoby bydlící mimo byty a zařízení. V roce 2011 v Jihomoravském kraji bylo sečteno 2 433 osob bydlících v rekreační chatě nebo chalupě, 1 620 osob bydlících v nouzovém obydlí a 73 osob bydlících v mobilním obydlí. Vzhledem ke sčítání osob podle obvyklého pobytu v roce 2011 tyto nejsou srovnatelné s výsledky minulých sčítání.

Graf Osoby bydlící v Jihomoravském kraji mimo bytový fond


Další údaje najdete v analýze Obyvatelstvo podle způsobu bydlení

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
mail: karel.adam@czso.cz
tel. 542 528 172