SLDB 2011 - nesezdaná soužití v Jihomoravském kraji

 

Počet neformálních partnerských svazků se za 10 let v Jihomoravském kraji zdvojnásobil. Zatímco v roce 2001 žilo v kraji v tzv. faktickém manželství 10,6 tisíc párů, v roce 2011 tento způsob soužití zvolilo 23,0 tisíc párů.

Nedílnou součástí výsledků Sčítání lidu, domů a bytů jsou informace o hospodařících domácnostech. V době sčítání v březnu 2011 bylo v Jihomoravském kraji 473,5 tisíc hospodařících domácností, z tohoto počtu bylo 306,2 tisíc rodinných domácností a 167,4 tisíc nerodinných domácností. Rodinných domácností tvořených jednou rodinou, bylo 295,7 tisíc. V tomto počtu bylo 233,5 tisíc domácností tvořených jednou úplnou rodinou a 62,1 tisíc hospodařících domácností tvořených neúplnou rodinou.

Tab. 1 Základní údaje o hospodařících domácnostech


Z 233 525 hospodařících domácností tvořených jednou úplnou rodinou bylo 210 046 manželských párů (89,9 %), 23 005 faktických manželství (9,9 %) a 474 registrovaných a faktických partnerství. Počet faktických manželství se tak od roku 2001 v kraji zdvojnásobil, neboť v roce 2001 žilo v neformálním partnerském vztahu v kraji 10 591 párů.

Navýšení počtu faktických manželství souvisí se změnami v rodinném chování partnerů, s dlouhodobým poklesem sňatečnosti, vysokou úrovní rozvodovosti a zvyšujícím se průměrným věkem při uzavírání prvního sňatku. Svoji roli sehrála i změna metodiky ve sčítání, která spočívala v zařazování osob do domů, bytů a domácností na základě obvyklého pobytu. Zatímco v předchozích sčítáních mohly být počty nesezdaných soužití podhodnoceny právě podmínkou společného trvalého bydliště, sčítání lidu 2011 umožnilo poprvé v historii moderních sčítání podchytit i takové páry, kdy jeden z partnerů měl odlišné trvalé bydliště.

V Jihomoravském kraji tedy tvořila faktická manželství 9,9 % z hospodařících domácností tvořených 1 úplnou rodinou. V rámci kraje však existují velké rozdíly, z okresů byl podíl těchto svazků nejvyšší v Brně (12,4 %), naproti tomu v okrese Hodonín to bylo pouze 7,5 %. V podrobnějším členění (do úrovně správních obvodů ORP) zůstává nejvyšší podíl v Brně, následovaly SO ORP Mikulov (11,3 %), Kuřim (10,3 %) a Židlochovice (10,0 %). Na opačném pólu byly správní obvody ORP Veselí nad Moravou (5,8 %), Kyjov a Moravský Krumlov (oba shodně 7,4 %).

Tab. 2 Faktická manželství v Jihomoravském kraji v roce 2001 a 2011 podle počtu závislých dětí


Ve více než dvou pětinách z počtu faktických manželství v Jihomoravském kraji bylo v roce 2011 alespoň jedno závislé dítě. Podíl faktických manželství bez závislých dětí za 10 let mírně poklesl (z 62,2 % na 58,1 %). Výrazně se však změnila věková skladba párů ve faktickém manželství (podle věku ženy). Zatímco v roce 2001 ženy ve věku 39 let a méně tvořily polovinu počtu (49,9 %), v roce 2011 to byly již téměř dvě třetiny z celkového počtu (64,3 %).

Graf 1 Faktická manželství v Jihomoravském kraji – složení podle věku ženy


Ve struktuře faktických manželství podle rodinného stavu partnerů v roce 2011 převažují páry, v nichž jsou oba svobodní (42,9 %) nebo oba rozvedení či ovdovělí (25,5 %). V roce 2001 bylo zastoupení těchto dvou největších skupin prakticky opačné - rozvedení či ovdovělí tvořili 46,2 % celku a páry, v nichž byli oba svobodní, tvořily 23,3 %.

Tab. 3 Faktická manželství v Jihomoravském kraji v roce 2001 a 2011 podle rodinného stavu partnerů


Podrobnou charakteristiku jednotlivců podle pohlaví tvořících nesezdané páry v Jihomoravském kraji v roce 2011, obsahuje tabulka 4. V členění podle věkových kategorií bylo nejvíce mužů i žen ve věkové skupině 25 až 34 let, z hlediska rodinného stavu u mužů i u žen převažovali svobodní. V třídění podle vzdělání byla nejpočetnější skupina mužů v kategorii vzdělání „střední včetně vyučení (bez maturity)“, u žen kategorie vzdělání „úplné střední s maturitou“. Většina mužů i žen byla ekonomicky aktivní, u mužů tvořili nepracující důchodci 9,9 % a u žen 10,6 %. Z pohledu náboženského vyznání u mužů i žen tvořily většinu osoby bez náboženské víry, věřících mužů bylo 21,6 % a věřících žen 24,6 % z celkového počtu.

Tab. 4 Faktická manželství v Jihomoravském kraji v roce 2011 podle věku, rodinného stavu, vzdělání,
ekonomické aktivity a náboženského vyznání


Jako doplnění lze za Jihomoravský kraj uvést grafické srovnání sezdaných a nesezdaných párů podle počtu závislých dětí a podle věkové struktury (podle věku ženy). Charakteristiky manželských párů se v některých případech neodlišují od charakteristik faktických manželství. Podíl párů bez závislých dětí je téměř shodný - 58,4 % u manželských párů a 58,1 % u faktických manželství. Jedno závislé dítě mělo 18,7 % a 2 a více dětí 22,9 % manželských párů, kdežto u faktických manželství je to podíl 25,7 %, resp. 16,2 %.

Podstatný rozdíl je však ve věkové struktuře párů podle věku ženy. Zatímco u faktických manželství je téměř u poloviny párů (49,6 %) žena ve věku do 34 let a u 19,6 % párů žena ve věku 50 a více let, u manželských párů je poměr opačný – více než u poloviny párů je žena ve věku 50 a více let (50,9 %) a ve věku do 34 let je žena pouze u 15,6 % manželských párů.

Graf 2 Manželské a nemanželské páry v Jihomoravském kraji v roce 2011 podle počtu závislých dětí


Graf 3 Manželské a nemanželské páry v Jihomoravském kraji v roce 2011 podle věku ženyDalší údaje najdete v analýze Nesezdaná soužití (2011)

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172