SLDB 2011 - náboženská víra v Jihomoravském kraji

 

Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 obsahují i informace o náboženském vyznání obyvatel kraje. Otázka víry se nově objevila již ve sčítání lidu v roce 1991, srovnání vývoje v této oblasti ovšem brání jednak fakt, že v roce 2011 jsou výsledky uvedeny podle místa obvyklého pobytu, když u minulých dvou sčítání to bylo podle místa trvalého pobytu. Největší překážkou možného srovnání je ale skutečnost, že i když zákon umožňoval stejně jako v minulosti ponechat tuto otázku bez odpovědi, v roce 2011 této možnosti využilo nesrovnatelně více obyvatel než při minulých sčítáních - celkem 42,4 % obyvatel kraje.

Graf 1 Struktura obyvatelstva Jihomoravského kraje podle deklarace víry v letech 1991, 2001 a 2011


V Jihomoravském kraji bylo v roce 2011 sečteno celkem 1,16 mil. obyvatel s obvyklým pobytem. K otázce náboženství se v kraji vyjádřilo 669,9 tisíc obyvatel (57,6 % celku). Z těch, kteří na otázku odpověděli, více než polovina (335,8 tisíc, tj. 50,1 %) uvedla, že je bez náboženské víry a 334,0 tisíc obyvatel (49,9 %) se přihlásilo k náboženské víře. Podíl věřících (ze zjištěných hodnot) byl ve srovnání s ostatními kraji 3. nejvyšší (po Zlínském kraji s 62,2 % a Kraji Vysočina s 53,3 %).

Věřící hlásící se k některé konkrétní církvi či náboženské společnosti představovali v roce 2011 celkovým počtem 240,7 tisíc pouze 20,7 % populace kraje. Novým poznatkem bylo, že vcelku velká část obyvatel - 93,3 tisíc (8,0 % populace kraje) - označila sama sebe jako věřící, ale nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti.

Tab. 1 Obyvatelstvo Jihomoravského kraje podle pohlaví, věku a náboženské víry


Více věří ženy a starší osoby. K otázce víry se vyjádřilo 324,2 tisíc mužů (57,1 % celku) a 345,8 tisíc žen (58,1 % celkového počtu žen). U mužů, kteří odpověď uvedli, převládaly osoby bez náboženské víry – 54,2 % oproti 45,8 % věřících, u žen byla situace opačná – 53,7 % věřících žen oproti 46,3 % žen bez náboženské víry. Z pohledu věkových skupin (z uvedených hodnot) byl nejnižší podíl věřících u osob ve věku do 14 let, a to 39,2 %. U osob ve věku 15 až 64 let podíl věřících tvořil 45,5 % a u osob ve věku 65 a více let byl podíl věřících nejvyšší, a to 75,6 %.

Nejvyšší počty věřících se přihlásily stejně jako v minulosti k Církvi římskokatolické (82,6 % věřících hlásících se k církvi), s odstupem následují další dvě nejpočetnější církve - Českobratrská církev evangelická (2,6 % věřících) a Církev československá husitská (1,6 % věřících).

Tab. 2 Obyvatelstvo Jihomoravského kraje podle pohlaví, náboženské víry a velikostních skupin obcí


Graf 2 Obyvatelstvo Jihomoravského kraje podle náboženské víry a velikostních skupin obcí


V malých obcích byla větší neochota k odpovědím ale i vyšší podíl věřících. Větší neochota odpovídat na otázku náboženské víry byla v obcích s nižším počtem obyvatel. Zatímco v malých obcích podíl neuvedeno dosáhl 45,7 %, v Brně jako zástupci největší velikostní skupiny, to bylo 41,4 %. Podíl věřících (z uvedených hodnot) byl nejvyšší v obcích do 199 obyvatel (66,7 %) a s rostoucí velikostní skupinou obce se postupně snižoval (200 až 499 obyvatel 59,2 %, 1 000 až 4 99 obyvatel 56,0 %, 20 tisíc až 50 tisíc obyvatel 39,5 %), výjimku tvořilo Brno, kde podíl věřících činil 44,3 %.

Tab. 3 Obyvatelstvo v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví a náboženské víry


Graf 3 Obyvatelstvo v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví a náboženské víry


Nejvíce věřících je na Hodonínsku. Situace v okresech Jihomoravského kraje je zřejmá z tabulky 3. Nejvyšší podíl věřících (z uvedených hodnot) byl zjištěn v okrese Hodonín, a to 64,6 %. Graf 3 je dokladem toho, že ve všech okresech kraje je vyšší podíl věřících mezi ženami.

Ze správních obvodů ORP Jihomoravského kraje se podíl osob, které se k otázce náboženské víry nevyjádřily, pohyboval od 37,9 % v SO ORP Veselí nad Moravou po 46,9 % v SO ORP Pohořelice. Nejvyšší podíl věřících (z uvedených hodnot) byl zjištěn v SO ORP Veselí nad Moravou (74,5 %), Kyjov (65,7 %) a Boskovice (64,0 %). Nejvyšší podíl osob bez náboženské víry byl zjištěn v SO ORP Ivančice (64,1 %), Mikulov (63,9 %) a Rosice (58,9 %).V okrese Znojmo leží obec s nejvyšším i nejnižším podílem osob s neuvedenou odpovědí – obec Újezd 67,9 % a Zblovice 10,8 %. Podíl věřících (z uvedených hodnot) byl nejvyšší v obci Lubné (97,0 %) z okresu Brno-venkov a Louka a Petrov (obě obce z okresu Blansko) - 94,4 %, resp. 94,1 %. Hranice 90 % věřících byla překonána celkem v 15 obcích kraje. Naopak v 9 obcích kraje byl zjištěn více než 70% podíl osob bez náboženské víry. Nejvyšší podíl osob bez víry (kromě VÚ Březina) byl vykázán ve 2 obcích z okresu Znojmo - Podmyče (78,9 %) a Krhovice (77,7 %) a v Oslavanech (okres Brno-venkov), a to 76,0 %.

Podrobné údaje za ČR včetně mezikrajského srovnání jsou obsaženy v publikaci Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu v roce 2011


Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
mail: karel.adam@czso.cz
tel. 542 528 172