Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2022/2023

 

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) navštěvovalo ve školním roce 2022/2023 mateřské školy 42 422 dětí a základní školy 112 842 žáků. Na středních školách se vzdělávalo 49 863 žáků, 486 žáků docházelo na konzervatoře. Vyšší odborné školy evidovaly 1 848 studentů. Na vysokých školách v Jihomoravském kraji v roce 2022 studovalo 63 420 osob.

Mateřské školy

V Jihomoravském kraji bylo ve školním roce 2022/2023 evidováno 684 mateřských škol. To je o 39 mateřských škol více než před deseti lety a o 5 mateřských škol více proti předchozímu roku. Mateřské školy navštěvovalo 42 422 dětí, které byly umístěny do 1 958 tříd. Počet dětí meziročně vzrostl o 810, počet tříd byl navýšen o 39. Oproti školnímu roku před deseti lety přibylo 2 933 dětí a 262 tříd. Na 1 třídu v roce 2022/2023 připadalo 21,7 dítěte. V mateřských školách každoročně přibývá učitelů, ve sledovaném roce činil jejich počet 3 928 (přepočteno na plně zaměstnané), z toho bylo pouze 19 mužů. Počet dětí na učitele každoročně klesá - zatímco ve školním roce 2012/2013 připadalo na 1 učitele 12,9 dítěte, v současnosti jejich počet poklesl na 10,8.

Ve školním roce 2022/2023 bylo podáno 24 226 žádostí o přijetí do mateřských škol, avšak 8 827 žádostem, tedy 36,4 %, nebylo vyhověno. Největším zřizovatelem mateřských škol v kraji jsou obce (628 škol, tj. 91,8 %), 37 škol bylo zřízeno privátním sektorem, 13 krajem, 4 církví a 2 školy zřizovalo MŠMT. Za deset let nejvíce vzrostl počet privátních škol, a to 3násobně. Z celkového počtu mateřských škol v kraji bylo ve školním roce 2022/2023 evidováno 14 mateřských škol určených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvovalo je 406 dětí.

Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji

Základní školy

Ve školním roce 2022/2023 zajišťovalo základní vzdělání v Jihomoravském kraji 491 škol, rozdělených do 5 776 tříd, které navštěvovalo 112 842 žáků. Oproti předchozímu školnímu roku to je o 4 školy, 154 tříd a 4 994 žáků více. Ve srovnání se školním rokem před deseti lety, počet žáků vzrostl o 25 398 žáků, tj. o 29 %. Na 1 třídu připadalo 19,5 žáka. První stupeň navštěvovalo 64 879 žáků a 47 963 žáků se vzdělávalo na druhém stupni. Ve školním roce 2021/2022 ukončilo na základní škole povinnou školní docházku 10 678 žáků a 1 291 jich pokračovalo v plnění povinné docházky na středních školách (víceletá gymnázia a konzervatoře). Na školách vyučovalo ve školním roce 2022/2023 8 415 učitelů, což je o 358 učitelů více než v předchozím školením roce a o 2 121 více než ve školním roce 2012/2013. V porovnání s mateřskými školami byl mezi učiteli základních škol vyšší počet mužů – 1 402, i přesto však tvořili pouze 16,7 % z celku. Na 1 učitele připadalo 13,4 žáka.

Z celkového počtu základních škol bylo 430 zřízeno obcí, 30 privátním sektorem, 24 krajem, 4 církví a 3 MŠMT. Bylo evidováno 26 škol určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v nich se vzdělávalo 2 181 žáků.

Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji

Střední školy

Dle MŠMT poskytovalo ve školním roce 2022/2023 v kraji středoškolské vzdělání 126 škol, což je o dvě méně než ve školním roce 2012/2013. Ve školách bylo 2 142 tříd, z toho 97,6 % tvořily třídy denního studia. Školy navštěvovalo 49 863 studentů (o 1 855 více než v předchozím roce), 98,6 % z nich se vzdělávalo denní formou. Ve školním roce 2021/2022 úspěšně ukončilo středoškolské vzdělání 9 463 absolventů. Ve školním roce 2022/2023 vyučovalo na středních školách 4 644 učitelů, což bylo o 13 méně než v roce 2012/2013, meziročně stav vzrostl o 161 učitelů. Tři pětiny učitelského sboru na středních školách tvořily ženy.

Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji

V kraji bylo 42 gymnázií, odborné vzdělání poskytovalo 92 středních škol a obory nástavbového studia 25 škol. Počet škol celkem uvedených v tabulce 3 není součtem škol podle jednotlivých oborů, protože školy mohou realizovat svou činnost souběžně v různých oborech vzdělávání. Nejčastěji žáci navštěvovali obory odborného vzdělání (64,7 % z celkového počtu žáků), následovali studenti gymnázia (32,6 %), obory nástavbového studia navštěvovalo pouze 2,7 % žáků. Oproti roku 2012/2013 absolutní počet žáků poklesl nejvíce v oborech nástavbového studia, a to o 1 776 (tj. o 56,7 %). Počet žáků odborného vzdělávání se za deset let snížil o 4,8 %, zatímco počet žáků gymnázií o 4 % vzrostl. Nejnižší podíl žáků v denním studiu byl na školách nástavbového studia (82,7 %), na odborných školách to bylo 98,6 % žáků a na gymnáziích se vzdělávali denně všichni žáci. Dívky měly převahu na gymnáziích, jejich podíl činil 56,4 %. U odborného vzdělání zaujímaly dívky 45,6 % z celkového počtu žáků, v nástavbovém studiu byl podíl dívek 40,8 %.

Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2022/2023 podle oborů
Zdroj: MŠMT
Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2022/2023 podle oborů

Konzervatoře

Ve školním roce 2022/2023 byly v Jihomoravském kraji 2 konzervatoře, stejně jako ve všech předchozích sledovaných letech. Do konzervatoří docházelo 486 žáků, a to jen na denní studium. Ve školním roce 2021/2022 úspěšně absolvovalo 53 žáků. V přepočtu na plně zaměstnané vyučovalo na konzervatořích v kraji 153 učitelů, z toho bylo 83 žen (54,3 %).

Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné vzdělání poskytovalo v kraji 9 škol s 68 studijními skupinami denního studia, což je o 4 skupiny méně než v předchozím školním roce. Ve školním roce 2022/2023 na nich studovalo 1 848 studentů, což znamená meziroční nárůst o 31 studentů. V porovnání se stavem před deseti lety se jedná téměř o poloviční počet studentů. Více než tři čtvrtiny studentů docházely do denního studia, ženy tvořily 85,7 % studentů. V předchozím roce bylo evidováno 396 absolventů vyšších odborných škol. Na vyšších odborných školách vyučovalo 120 učitelů (po přepočtení na plně zaměstnané), což znamená pokles o 2 učitele oproti předchozímu období. Na celkovém počtu vyučujících měly ženy 77,5% podíl.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji

Veřejné a soukromé vysoké školy

V roce 2022 bylo v kraji 5 veřejných a 2 soukromé vysoké školy.

Na veřejných a soukromých školách v Jihomoravském kraji studovalo v roce 2022 celkem 63 420 studentů, to je o 17 013 méně než v roce 2012 a o 395 méně než v roce 2021. Podíl studentů studujících v kraji, kteří nemají státní občanství ČR, od roku 2012 rostl až do roku 2020. V roce 2021 byl zaznamenán mírný pokles, avšak v roce 2022 došlo k opětovnému nárůstu na dosavadní maximum 23,6 %. Úspěšně dokončilo studium 13 626 osob, z toho téměř čtyři pětiny měly státní občanství ČR.

V roce 2022 bylo evidováno 27 868 studentů vysokých škol, kteří měli v Jihomoravském kraji trvalé bydliště. Oproti roku 2012 je to o 10 494 studentů méně, meziročně o 354 osob méně. Státní občanství ČR mělo 27 397studentů. V roce 2022 dosáhl počet absolventů s trvalým bydlištěm v kraji 5 917 osob.

Podle formy studia převažovaly na vysokých školách osoby, které studovaly prezenčně. Z hlediska typu studijního programu měli převahu studenti bakalářského programu, naopak nejmenší zastoupení mělo doktorské studium.

Mezi studenty vysokých škol mají převahu ženy. V roce 2022 činil jejich podíl na studentech s místem studia v Jihomoravském kraji 52,1 %. Mezi studenty se státním občanstvím ČR s trvalým bydlištěm v kraji zaujímaly ženy 56,2 %.

Tab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji

Graf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Graf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji

 

Kontakt:
Bc. Kateřina Klesnilová

Krajská správa ČSÚ v Brně

e-mail:
katerina.klesnilova@czso.cz
tel.: 542 528 200