Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2021/2022

 

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 mateřské školy v kraji 41 612 dětí a základní školy 107 848 žáků. Ve středních školách se vzdělávalo 47 978 žáků, 518 žáků docházelo na konzervatoře. Vyšší odborné školy evidovaly 1 817 studentů.

 

Mateřské školy

V Jihomoravském kraji bylo ve školním roce 2021/2022 evidováno 679 mateřských škol. To je o 34 mateřských škol více než před devíti lety a o 6 mateřských škol více proti předchozímu roku. Mateřské školy navštěvovalo 41 612 dětí, které byly umístěny do 1 919 tříd. Počet dětí meziročně vzrostl o 554, počet tříd se navýšil o 40. Oproti školnímu roku před devíti lety přibylo 2 123 dětí a 223 tříd. Na 1 třídu připadalo 21,7 dítěte. V mateřských školách každoročně přibývá učitelů, ve sledovaném roce činil jejich počet 3 843 (přepočteno na plně zaměstnané) a z toho bylo pouze 17 mužů. Počet dětí na učitele každoročně klesá - zatímco ve školním roce 2012/2013 připadalo na 1 učitele 12,9 dítěte, v současnosti jejich počet poklesl na 10,8.

Ve školním roce 2021/2022 bylo podáno 23 563 žádostí o přijetí do mateřských škol, avšak 8 753 žádostem, tedy 37,1 %, nebylo vyhověno. Největším zřizovatelem mateřských škol v kraji jsou obce (626 škol, tj. 92,2 %), 35 škol bylo zřízeno privátním sektorem, 13 krajem, 3 církví a 2 školy zřídilo MŠMT. Za devět let nejvíce vzrostl počet privátních škol, a to téměř na trojnásobek. Z celkového počtu mateřských škol v kraji bylo ve školním roce 2021/2022 evidováno 14 mateřských škol určených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvovalo je 377 dětí.

Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji

 

Základní školy

Ve školním roce 2021/2022 zajišťovalo základní vzdělání v Jihomoravském kraji 487 škol, které navštěvovalo 107 848 žáků z 5 622 tříd. Oproti loňskému roku to je o 1 školu, 150 tříd a 958 žáků více. Počet žáků byl téměř o čtvrtinu vyšší než před devíti lety. Na 1 třídu připadalo 19,2 žáka. První stupeň navštěvovalo 62 067 žáků, 45 781 žáků se vzdělávalo na druhém stupni. Loňský školní rok ukončilo na základní škole povinnou školní docházku 10 092 žáků a 1 308 jich pokračovalo v plnění povinné docházky na středních školách (víceletá gymnázia a konzervatoře). Na školách vyučovalo 8 056 učitelů, což je o 311 učitelů více než vloni a o 1 763 více než ve školním roce 2012/2013. V porovnání s mateřskými školami byl mezi učiteli základních škol mnohem vyšší počet mužů – 1 343, tj. 16,7 % z celku. Na 1 učitele připadalo 13,4 žáka.

Z celkového počtu základních škol bylo 430 zřízeno obcí, 26 privátním sektorem, 25 krajem, 3 církví a 3 MŠMT. Bylo evidováno 27 škol určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v nich se vzdělávalo 2 071 žáků.

Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji

 

Střední školy

Dle MŠMT poskytovalo ve školním roce 2021/2022 v kraji středoškolské vzdělání 123 škol, což je o 5 škol méně než ve školním roce 2012/2013. Ve školách bylo 2 105 tříd, z toho 97,4 % tvořily třídy denního studia. Školy navštěvovalo 47 978 studentů (o 4 660 méně než před devíti lety), 98,3 % z nich se vzdělávalo denní formou. Vloni úspěšně ukončilo středoškolské vzdělání 9 976 absolventů. Ve sledovaném školním roce vyučovalo na středních školách 4 483 učitelů, což bylo o 174 méně než v roce 2012/2013, nicméně meziročně stav vzrostl o 98 učitelů. Tři pětiny učitelského sboru na středních školách tvořily ženy.

Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji

 V kraji bylo 40 gymnázií, odborné vzdělání poskytovalo 91 středních škol a obory nástavbového studia 27 škol. Počet škol celkem uvedených v tabulce 3 není součtem škol podle jednotlivých oborů, protože školy mohou realizovat svou činnost souběžně v různých oborech vzdělávání. Nejčastěji žáci navštěvovali obory odborného vzdělání (63,8 % z celkového počtu žáků), následovaly gymnázia (33,4 %) a obory nástavbového studia (2,9 %). Oproti roku 2012/2013 absolutní počet žáků poklesl nejvíce v odborném vzdělání, a to o 3 277 (tj. o 9,7 %). Největší relativní pokles byl však zaznamenán u nástavbového studia – počet žáků se za devět let snížil o 55,7 % (o 1 745 žáků). Nejnižší podíl žáků v denním studiu byl na školách nástavbového studia (78,2 %), na odborných školách to bylo 98,4 % žáků a na gymnáziích se vzdělávali denně všichni žáci. Dívky měly převahu na gymnáziích, jejich podíl činil 56,7 %. U odborného vzdělání zaujímaly 45,6 % žáků, v nástavbovém studiu 41,0 %.

Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2021/2022 podle oborů
Zdroj: MŠMT

  Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2021/2022 podle oborů
 

Konzervatoře

Ve školním roce 2021/2022 byly v Jihomoravském kraji 2 konzervatoře, stejně jako v předchozích sledovaných letech. Do konzervatoří docházelo 518 žáků, a to jen na denní studium. V loňském školním roce úspěšně ukončilo studium 56 žáků. V přepočtu na plně zaměstnané vyučovalo na konzervatořích v kraji 151 učitelů, z toho bylo 81 žen.

Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji

 

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné vzdělání poskytovalo v kraji 9 škol se 72 studijními skupinami denního studia, což je o 2 skupiny méně než vloni. Ve školním roce 2021/2022 na nich studovalo 1 817 studentů, což znamená meziroční nárůst o 39 studentů. V porovnání se stavem před devíti lety se jedná téměř o poloviční počet studentů. Tři čtvrtiny studentů docházely do denního studia, ženy tvořily 84,3 % studentů. V předchozím roce bylo evidováno 416 absolventů vyšších odborných škol. Na vyšších odborných školách vyučovalo 122 učitelů (po přepočtení na plně zaměstnané), což znamená nárůst o 2 učitele oproti předchozímu období. Na celkovém počtu vyučujících měly ženy více než tříčtvrtinový podíl.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji

 

Veřejné a soukromé vysoké školy

V roce 2021 bylo v kraji 5 veřejných a 4 soukromé vysoké školy.

Na veřejných a soukromých školách v Jihomoravském kraji studovalo v minulém roce celkem 63 981 studentů, to je o 16 452 méně než v roce 2012 a o 366 více než v roce předchozím. Podíl studentů studujících v kraji, kteří nemají státní občanství ČR, po trvalém růstu v předchozích letech mírně poklesl. Zatímco v roce 2012 činil 14,4 % a maxima dosáhl v roce 2020 (22,6 %), v roce 2021 to bylo 22,5 %. Úspěšně dokončilo studium 14 067 osob, z toho čtyři pětiny měly státní občanství ČR.

V roce 2021 bylo evidováno 28 259 studentů vysokých škol, kteří měli v Jihomoravském kraji trvalé bydliště. Oproti roku 2012 je to o 10 103 studentů méně, meziročně o 91 více. Státní občanství ČR mělo 27 826 studentů. V roce 2021 dosáhl počet absolventů s trvalým bydlištěm v kraji 6 244 osob.

Podle formy studia převažovaly na vysokých školách osoby, které studovaly prezenčně. Z hlediska typu studijního programu měli převahu studenti bakalářského programu, naopak nejmenší zastoupení mělo doktorské studium.

Tab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji

Mezi studenty vysokých škol mají převahu ženy. V roce 2021 činil jejich podíl na studentech s místem studia v Jihomoravském kraji 51,9 %. Mezi studenty se státním občanstvím ČR s trvalým bydlištěm v kraji zaujímaly ženy 56,5 %.

Graf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Graf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 115