Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2020/2021

 

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 mateřské školy 41 058 dětí a základní školy 106 890 žáků. Ve středních školách se vzdělávalo 46 762 žáků, 511 žáků docházelo na konzervatoře. Vyšší odborné školy evidovaly 1 778 studentů.
 

Mateřské školy

V Jihomoravském kraji bylo ve školním roce 2020/2021 evidováno 673 mateřských škol. To je o 32 mateřských škol více než před devíti lety a o 2 mateřské školy více proti předchozímu roku. Mateřské školy navštěvovalo 41 058 dětí, které byly umístěny do 1 879 tříd. Počet dětí meziročně klesl o 738, naopak počet tříd vzrostl o 23. Oproti školnímu roku před devíti lety přibylo 2 986 dětí a 238 tříd. Na 1 třídu připadalo 21,9 dítěte. V mateřských školách každoročně přibývá učitelů, ve sledovaném roce činil jejich počet 3 744 (přepočteno na plně zaměstnané) a z toho bylo pouze 14 mužů. Zatímco ve školním roce 2011/2012 připadalo na 1 učitele 12,9 dítěte, v současnosti jejich počet poklesl na 11,0.

Ve školním roce 2020/2021 bylo podáno 20 927 žádostí o přijetí do mateřských škol, avšak 7 343 žádostem, tedy 35,1 %, nebylo vyhověno. Největším zřizovatelem mateřských škol v kraji jsou obce (622 škol, tj. 92,4 %), 33 škol bylo zřízeno privátním sektorem, 13 krajem, 3 církví a 2 školy zřídilo MŠMT. Za devět let nejvíce vzrostl počet privátních škol, a to na trojnásobek. Z celkového počtu mateřských škol v kraji bylo ve školním roce 2020/2021 evidováno 14 mateřských škol určených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvovalo je 372 dětí.

Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT


Základní školy

Ve školním roce 2020/2021 zajišťovalo základní vzdělání v Jihomoravském kraji 486 škol, které navštěvovalo 106 890 žáků z 5 472 tříd. Oproti loňskému roku to je o 1 školu, 129 tříd a 1 618 žáků více. Počet žáků byl o čtvrtinu vyšší než před devíti lety. Na 1 třídu připadalo 19,5 žáka. První stupeň navštěvovalo 62 621 žáků, 44 269 žáků se vzdělávalo na druhém stupni. Loňský školní rok ukončilo na základní škole povinnou školní docházku 9 538 žáků a 1 270 jich pokračovalo v plnění povinné docházky na středních školách (gymnázia, konzervatoře). Na školách vyučovalo 7 745 učitelů, což je o 261 učitelů více než vloni a o 1 468 více než ve školním roce 2011/2012. V porovnání s mateřskými školami byl mezi učiteli základních škol mnohem vyšší počet mužů – 1 277, tj. 16,5 % z celku. Na 1 učitele připadalo 13,8 žáka.

Z celkového počtu základních škol bylo 430 zřízeno obcí, 25 krajem, 25 privátním sektorem, 3 církví a 3 MŠMT. Bylo evidováno 27 škol určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v nich se vzdělávalo 2 021 žáků.

Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT


Střední školy

Dle MŠMT poskytovalo ve školním roce 2020/2021 122 škol v kraji středoškolské vzdělání, což je o 22 škol méně než ve školním roce 2011/2012. Ve školách bylo 2 077 tříd, z toho 97,4 % tvořily třídy denního studia. Školy navštěvovalo 46 762 žáků, před devíti lety jich studovalo o 9 738 více. 98,3 % z nich se vzdělávalo denní formou. Vloni úspěšně ukončilo středoškolské vzdělání 9 105 absolventů. Ve sledovaném školním roce vyučovalo na středních školách 4 385 učitelů, což bylo o 574 méně než v roce 2011/2012, meziročně ale stav vzrostl o 115 učitelů. Tři pětiny zaujímaly ženy.

Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT

V kraji bylo 40 gymnázií, odborné vzdělání poskytovalo 90 středních škol a obory nástavbového studia 28 škol. Počet škol celkem uvedených v tabulce 3 není součtem škol podle jednotlivých oborů, protože školy mohou realizovat svou činnost souběžně v různých oborech vzdělávání. Nejčastěji žáci navštěvovali obory odborného vzdělání (63,4 % z celkového počtu žáků), následovaly gymnázia (33,8 %) a obory nástavbového studia (2,8 %). Oproti roku 2011/2012 absolutní počet žáků poklesl nejvíce v odborném vzdělání, a to o 6 849 (tj. o 18,8 %). Největší relativní pokles byl však zaznamenán u nástavbového studia – počet žáků se za devět let snížil o 64,2 % (o 2 348 žáků). Nejnižší podíl žáků v denním studiu byl na školách nástavbového studia (78,3 %), na odborných školách to bylo 98,3 % žáků a na gymnáziích se vzdělávali denně všichni žáci. Dívky měly převahu na gymnáziích, jejich podíl činil 56,9 %. U odborného vzdělání pak zaujímaly 45,6 % žáků, v nástavbovém studiu 39,0 %.

Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2020/2021 podle oborů
Zdroj: MŠMT

Konzervatoře

V Jihomoravském kraji byly ve školním roce 2020/2021 2 konzervatoře, tak jako v předchozích sledovaných letech. Do konzervatoří docházelo 511 žáků, a to na denní studium. V loňském školním roce úspěšně ukončilo studium 49 žáků. V přepočtu na plně zaměstnané vyučovalo na konzervatořích v kraji 150 učitelů, z toho bylo 81 žen.

Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT

 

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné vzdělání poskytovalo v kraji 10 škol s 74 studijními skupinami denního studia, což je o 6 skupin méně než vloni. Počet studentů se ve sledovaných letech každoročně snižuje. Ve školním roce 2020/2021 se na školách vzdělávalo 1 778 studentů, což je o polovinu méně než před devíti lety. Necelé tři čtvrtiny studentů docházely do denního studia. Ženy tvořily 81,2 % studentů. V předchozím roce bylo evidováno 409 absolventů vyšších odborných škol. Počet učitelů (přepočteno na plně zaměstnané) také každoročně klesá, ve sledovaném roce jich vyučovalo 120, z toho ženy měly více než tříčtvrtinový podíl.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT

 

Veřejné a soukromé vysoké školy

V roce 2020 bylo v kraji 5 veřejných a 4 soukromé vysoké školy. Na veřejných a soukromých školách v Jihomoravském kraji studovalo v minulém roce celkem 63 773 studentů, to je o 18 185 méně než v roce 2011 a o 2 352 více než v roce předchozím. Podíl studentů studujících v kraji, kteří mají státní občanství ČR, poklesl. Zatímco v roce 2011 činil 87,0 %, v roce 2020 to bylo 77,3 %. Úspěšně dokončilo studium 14 779 osob, z toho čtyři pětiny měly státní občanství ČR.

V roce 2020 bylo evidováno 28 193 studentů vysokých škol, kteří měli v Jihomoravském kraji trvalé bydliště. Oproti roku 2011 je to o 11 483 studentů méně, meziročně o 783 více. Státní občanství ČR mělo 27 752 studentů. V roce 2020 dosáhl počet absolventů s trvalým bydlištěm v kraji 6 524 osob.

Podle formy studia převažovaly na vysokých školách osoby, které studovaly prezenčně. Z hlediska typu studijního programu měli převahu studenti bakalářského programu, naopak nejmenší zastoupení mělo doktorské studium.

Tab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT

Mezi studenty vysokých škol mají převahu ženy. V roce 2020 činil jejich podíl na studentech se státním občanstvím ČR s místem studia v kraji 52,7 %. Mezi studenty se státním občanstvím ČR s trvalým bydlištěm v kraji zaujímaly ženy 56,2 %.

Graf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT

 

Kontakt:
Bc. Zuzana Švehlíková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: zuzana.svehlikova@czso.cz
tel.: 542 528 200

 

  • Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2020/2021 (komentář v PDF)
  • Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2020/2021 (tabulky v XLSX)
  • Zdroj dat: