Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2019/2020

 

Podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 mateřské školy 41 796 dětí a základní školy 105 272 žáků. Ve středních školách se vzdělávalo 45 755 žáků, 493 žáků docházelo na konzervatoře. Vyšší odborné školy evidovaly 1 838 studentů.

Mateřské školy

V Jihomoravském kraji bylo ve školním roce 2019/2020 evidováno 671 mateřských škol. To je o 30 mateřských škol více než před osmi lety a o 2 mateřské školy více proti předchozímu roku. Mateřské školy navštěvovalo 41 796 dětí, které byly umístěny do 1 856 tříd. Počet dětí meziročně vzrostl o 178 a počet tříd o 25, oproti školnímu roku před osmi lety přibylo 3 724 dětí a 215 tříd. Na 1 třídu připadalo 22,5 dětí. V mateřských školách každoročně přibývá učitelů, ve sledovaném roce činil jejich počet 3 652 (přepočteno na plně zaměstnané) a z toho bylo pouze 14 mužů. Zatímco ve školním roce 2011/2012 připadalo na 1 učitele 12,9 dětí, v současnosti jejich počet poklesl na 11,4.

Ve školním roce 2019/2020 bylo podáno 21 183 žádostí o přijetí do mateřských škol, avšak 7 034 žádostem, tedy třetině, nebylo vyhověno. Největším zřizovatelem mateřských škol v kraji jsou obce (622 škol, tj. 92,7 %), 31 škol bylo zřízeno privátním sektorem, 13 krajem, 3 církví a 2 školy zřídilo MŠMT. Za osm let nejvíce vzrostl počet privátních škol, a to téměř o trojnásobek. Z celkového počtu mateřských škol v kraji bylo ve školním roce 2019/2020 evidováno 14 mateřských škol určených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Navštěvovalo je 363 dětí.

Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMTTab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji

Základní školy

Ve školním roce 2019/2020 zajišťovalo základní vzdělání v Jihomoravském kraji 485 škol, které navštěvovalo 105 272 žáků z 5 343 tříd. Oproti loňskému roku to je o 3 školy, 163 tříd a 1 702 žáků více. Počet žáků byl téměř o čtvrtinu vyšší než před osmi lety. Na 1 třídu připadalo 19,7 žáků. První stupeň navštěvovalo 63 165 žáků, 42 107 žáků se vzdělávalo na druhém stupni. Loňský rok ukončilo na základní škole povinnou školní docházku 8 974 žáků a 1 359 jich pokračovalo v plnění povinné docházky na středních školách (gymnázia, konzervatoře). Na školách vyučovalo 7 484 učitelů, což je o 330 učitelů více než vloni a o 1 207 více než ve školním roce 2011/2012. V porovnání s mateřskými školami byl mezi učiteli základních škol mnohem vyšší počet mužů – 1 212, tj. 16,2 % z celku. Na 1 učitele připadalo 14,1 žáků.

Z celkového počtu základních škol bylo 431 zřízeno obcí, 25 krajem, 23 privátním sektorem, 3 církví a 3 MŠMT. Bylo evidováno 27 škol určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v nich se vzdělávalo 2 006 žáků.

Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMTTab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji

Střední školy

Dle MŠMT poskytovalo ve školním roce 2019/2020 122 škol v kraji středoškolské vzdělání, což je o 1 školu méně oproti loňsku a o 20 škol méně než ve školním roce 2011/2012. Ve školách bylo 2 049 tříd, z toho 96,9 % tvořilo denní studium. Školy navštěvovalo 45 755 žáků, před osmi lety jich studovalo o 10 745 více. 98,1 % z nich se vzdělávalo denní formou. Vloni úspěšně ukončilo středoškolské vzdělání 8 914 absolventů. Ve sledovaném roce vyučovalo na středních školách 4 271 učitelů, což bylo o 688 méně než v roce 2011/2012, meziročně ale stav vzrostl o 103 učitelů. Tři pětiny zaujímaly ženy.

Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMTTab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji

V kraji bylo 40 gymnázií, odborné vzdělání poskytovalo 90 středních škol a obory nástavbového studia 29 škol. Počet škol celkem uvedených v tabulce 3 není součtem škol podle jednotlivých oborů, protože školy mohou realizovat svou činnost souběžně v různých oborech vzdělávání. Nejčastěji žáci navštěvovali obory odborného vzdělání (62,8 % z celkového počtu žáků), následovaly gymnázia (34,1 %) a obory nástavbového studia (3,1 %). Oproti roku 2011/2012 počet žáků poklesl nejvíce v odborném vzdělání, a to o 7 759 (tj. o 21,3 %). Největší relativní pokles byl však zaznamenán u nástavbového studia – počet žáků se za osm let snížil o 61,7 % (o 2 254 žáků). Nejnižší podíl žáků v denním studiu byl na školách nástavbového studia (77,9 %), na odborných školách to bylo 98,1 % žáků a na gymnáziích se vzdělávali denně všichni žáci. Dívky měly převahu na gymnáziích, jejich podíl činil 57,0 %. U odborného vzdělání pak zaujímaly 45,5 % žáků, v nástavbovém studiu 38,2 %. 

Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2019/2020 podle oborů
Zdroj: MŠMT

Graf 1 Žáci středních škol v Jihomoravském kraji ve školním roce 2019/2020 podle oborů

Konzervatoře

V Jihomoravském kraji byly ve školním roce 2019/2020 2 konzervatoře, tak jako v předchozích sledovaných letech. Do konzervatoří docházelo 493 žáků, a to na denní studium. V loňském roce úspěšně ukončilo studium 54 žáků. V přepočtu na plně zaměstnané vyučovalo na konzervatořích v kraji 142 učitelů, z toho bylo 77 žen.

Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMT
Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji

 Vyšší odborné školy

Vyšší odborné vzdělání poskytovalo v kraji 10 škol s 80 studijními skupinami denního studia, což je o 4 skupiny méně než vloni. Počet studentů se ve sledovaných letech každoročně snižuje. Ve školním roce 2019/2020 se na školách vzdělávalo 1 838 studentů, což je téměř o polovinu méně než před osmi lety. Necelé tři čtvrtiny studentů docházely do denního studia. Ženy tvořily 78,3 % studentů. V předchozím roce bylo evidováno 473 absolventů vyšších odborných škol. Počet učitelů (přepočteno na plně zaměstnané) také každoročně klesá, ve sledovaném roce jich vyučovalo 121, z toho ženy měly více než tříčtvrtinový podíl.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMTTab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji

Veřejné a soukromé vysoké školy

V roce 2019 bylo v kraji 5 veřejných a 4 soukromé vysoké školy. Zatímco počet veřejných vysokých škol zůstává ve sledovaných letech stejný, počet škol soukromých poklesl.

Na veřejných a soukromých školách v Jihomoravském kraji studovalo v minulém roce celkem 61 467 studentů, to je o 20 491 méně než v roce 2011 a o 808 méně než v roce předchozím. Podíl studentů studujících v kraji, kteří mají státní občanství ČR, poklesl. Zatímco v roce 2011 činil 87,0 %, v roce 2019 to bylo 77,9 %. Úspěšně dokončilo studium 15 029 osob, z toho mělo 12 031 státní občanství ČR.

V roce 2019 bylo evidováno 27 345 studentů vysokých škol, kteří měli v Jihomoravském kraji trvalé bydliště. Oproti roku 2011 je to o 12 324 studentů méně, meziročně o 450 méně. Státní občanství ČR mělo 26 958 studentů. V roce 2018 dosáhl počet absolventů s trvalým bydlištěm v kraji 6 640 osob.

Podle formy studia převažovaly na vysokých školách osoby, které studovaly prezenčně. Z hlediska typu studijního programu měli převahu studenti bakalářského programu, naopak nejmenší zastoupení mělo doktorské studium.

Tab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMTTab. 6 Veřejné a soukromé vysoké školy v Jihomoravském kraji

Mezi studenty vysokých škol mají převahu ženy. V roce 2019 činil jejich podíl na studentech se státním občanstvím ČR s místem studia v kraji 53,1 %. Mezi studenty se státním občanstvím ČR s trvalým bydlištěm v kraji zaujímaly ženy 56,8 %.

Graf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji
Zdroj: MŠMTGraf 2 Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
Tel.: 542 528 200

 

  • Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2019/2020 (komentář v PDF)
  • Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2019/2020 (tabulky v XLSX)
  • Zdroj dat: