Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2016/2017

 

Mateřské školy

Ve školním roce 2016/2017 je v Jihomoravském kraji evidováno 659 mateřských škol. Počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání v kraji se oproti loňskému školnímu roku navýšil o 2 mateřské školy (navýšení v soukromém sektoru), počet tříd vzrostl o 6 tříd. Počet dětí, navštěvujících školky se snížil o 390 dětí na celkový počet 41 129 dětí. Na začátku sledovaného období (školní rok 2010/2011) pracovalo v mateřských školách 2 842 pedagogických pracovníků (přepočtení na plně zaměstnané) a za sedm let se jejich počet zvýšil o 477 na celkový počet 3 319 učitelů, z toho pouze 11 mužů (0,3 %). Počet dětí na třídu zůstává posledních 7 let stále stejný, a to 23 dětí na 1 třídu. Počet dětí na jednoho pedagoga se drží pod hranicí 13 dětí.

Ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyplývá, že z celkového počtu 659 mateřských škol v kraji jsou největším zřizovatelem obce (616 škol, tj. 93,5 %), soukromý sektor zvýšil počet oproti minulému školnímu roku o 2 zařízení na 24 škol. Jihomoravský kraj řídí 14 mateřských škol, 3 školy církev a 2 školy MŠMT. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami bylo v kraji zřízeno 15 mateřských škol.

Ve školním roce 2016/2017 bylo podáno celkem 21 891 žádostí o přijetí do mateřských škol, v porovnání s minulým školním rokem se počet žádostí o přijetí snížil o 2 001 přihlášek. Nebylo vyhověno 7 380 žádostem o přijetí.

Tab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyTab. 1 Mateřské školy v Jihomoravském kraji

 

Základní školy

Podle evidence MŠMT je ve školním roce 2016/2017 počet základních škol o 7 škol vyšší než tomu bylo v roce předcházejícím. V Jihomoravském kraji tak zajišťuje základní vzdělání 480 základních škol a tyto školy navštěvuje 98 990 žáků, tj. meziročně o 3 336 školáků více. Se stoupajícím počtem škol a zvyšováním počtu žáků se zvýšil i počet tříd o 139 na celkový počet 4 964 tříd. V průměru na 1 třídu tak připadá 19,9 žáků. 1. stupeň navštěvuje 62 383 žáků a na 2. stupni základních škol se učí 36 607 žáků. Ve stejném školním roce pak pedagogickou činnost na základních školách vykonává 6 792 učitelů a učitelek (přepočteno na plně zaměstnané). Podíl vyučujících mužů na základních školách představuje jen 16,2 % (1 100 mužů), i když se jejich počet v tomto školním roce navýšil o 39 mužů. Na jednu učitelku či učitele průměrně připadá 15 žáků.

Jihomoravský kraj je zřizovatelem 27 základních škol, z toho je všech 27 určeno pro děti se speciálními požadavky, 429 škol bylo zřízeno obcemi (z toho 21 určeno pro SVP), u 19 škol (v minulém roce 12 škol) byl zřizovatelem privátní sektor, církev založila 2 základní školy. MŠMT zabezpečuje 3 základní školy, z toho 2 zařízení slouží dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyTab. 2 Základní školy v Jihomoravském kraji

 

Střední školy

Podle Statistické ročenky školství je ve školním roce 2016/2017 v Jihomoravském kraji evidováno 125 středních škol s 46 184 žáky, z toho denní studium navštěvuje 44 666 studentů. Nejvyšší počet středních škol MŠMT zaznamenalo ve školním roce 2011/2012, a to 144 a studovalo v nich 56 500 žáků, z toho 53 860 v denním studiu. Nejvíce žáků docházelo na střední školy ve školním roce 2010/2011, a to 60 184 žáků, z toho denně se vzdělávalo 57 219 žáků. Za sledované období klesl počet tříd z 2 549 na 2 074, tj. méně o 475 tříd. Počet učitelů přepočtený na plně zaměstnané na středních školách v kraji ve školním roce 2016/2017 činí 4 152 pedagogů, z toho bylo 39,6 % mužů (1 646 mužů), meziročně tento stav poklesl o 36 osob. Celkový počet tříd dosáhl počtu 2 074, denní studium probíhalo v 1 974 třídách.

Ve školním roce 2016/2017 studuje v  kraji na 40 gymnáziích 15 280 žáků denního studia v 575 třídách.

Celkem 93 škol poskytuje v Jihomoravském kraji střední odborné vzdělání. Na denní studium dochází 28 261 žáků.

Obory nástavbového studia studuje v kraji na 35 školách 1 900 žáků, z toho denně se vzdělává 1 225 žáků.

Tab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyTab. 3 Střední školy v Jihomoravském kraji

 

Konzervatoře

Počet konzervatoří se v Jihomoravském kraji posledních sedm let nezměnil a tuto formu vzdělávání poskytují 2 konzervatoře. V tomto školním roce dochází na denní studium 489 žáků. Do 1. ročníku bylo přijato 84 studentů, což je o 18 žáků více než ve školním roce 2010/2011. Ve školním roce 2015/2016 ukončilo úspěšně studium 52 absolventů.

Tab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyTab. 4 Konzervatoře v Jihomoravském kraji

 

Vyšší odborné školy

Ve školním roce 2016/2017 v kraji působí 10 vyšších odborných škol s 88 studijními skupinami denní formy vzdělávání. Denní formu studia navštěvuje 1 768 studentů, meziroční pokles o 264 studentů. Tyto žáky vyučuje 157 učitelů (přepočtení na plně zaměstnané) a počet vyučujících se od školního roku 2010/2011 snížil o 56 učitelů. Na jednoho učitele průměrně připadá 12 žáků. Nejvyšší počet absolventů (984) byl zaznamenán ve školním roce 2011/2012.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyTab. 5 Vyšší odborné školy v Jihomoravském kraji

Graf 1 Počty žáků ve školách podle jejich typu v Jihomoravském kraji
Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyGraf 1 Počty žáků ve školách podle jejich typu v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Bc. Martina Nováková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail:
martina.novakova@czso.cz
tel.: 542 528 200