Školství v Jihomoravském kraji ve školním roce 2014/2015

 

Kapacity mateřských škol, i přes nárůst počtu míst, jsou stále nedostačující. Navyšující se počty školáků naplňují třídy základních škol, naopak střední školy se vyprazdňují.

V Jihomoravském kraji bylo ve školním roce 2014/2015 v provozu celkem 657 mateřských škol 1,8 tisíce třídami a navštěvovalo je více jak 41,3 tisíce dětí. V těchto zařízeních pracovalo 3,3 tisíce učitelů (v přepočtu na plně zaměstnané) a jeden učitel se tak staral o téměř 13 dětí. Počet mateřských škol se ve školním roce 2014/2015 proti předchozímu období navýšil o 10. Nejvíce nových zařízení pro děti bylo zprovozněno v okrese Brno-město (7 zařízení), v okrese Vyškov byla síť mateřských škol rozšířena o 2 a v okrese Znojmo o 1 zařízení. Porodnost v uplynulých 25 letech dosáhla svého dna v letech 1996 až 2001, kdy počet živě narozených nedosahoval 10 tisíc. V roce 2002 počet živě narozených dětí překročil tuto hranici a v letech 2008 až 2010 se rodilo více než 13 tisíc dětí. Zredukované kapacity mateřských škol z dřívějších let, které kopírovaly stávající demografický vývoj, nebyly schopné vyhovět všem požadavkům o umístění dětí. K meziročnímu navýšení počtu míst v mateřských školách došlo ve školním roce 2006/2007, kdy mateřské školy přijaly 31,5 tisíce dětí a od tohoto školního roku se předškolní zařízení otevírala pro stále více dětí. Ve školním roce 2014/2015 to bylo o 9,9 tisíce dětí více v porovnání se školním rokem 2006/2007. I přes postupné rozšiřování provozů v mateřských školách nebylo ve sledovaném období vyhověno 10,6 tisícům žádostem o přijetí.

Z celkového počtu dětí, které navštěvovaly jihomoravské mateřské školy, chodila více jak polovina dětí do 299 zařízení provozovaných na území okresů Brno-město a Brno-venkov. V meziokresním srovnání se počet dětí ve třídě pohyboval od 22,6 v okrese Vyškov do 24,4 v okrese Blansko. Jeden učitel mateřské školy pracoval průměrně s 12,3 dětmi (okres Brno-město) až se 13,2 dětmi (okres Blansko).

V Jihomoravském kraji byla povinná školní docházka ve školním roce 2014/2015 zajišťována 472 základními školami. Ve 4,7 tisíce třídách získávalo základní vzdělání 92,5 tisíce žáků a o výuku se staralo téměř 6,5 tisíce učitelů. Průměrný počet žáků tvořících 1 třídu ve sledovaném období dosáhl 19,6, v předchozím školním roce to bylo o 0,2 méně. Také počet žáků připadajících na 1 učitele se zvyšuje, ve školním roce 2014/2015 se tento počet meziročně navýšil o 0,3 na 14,3.

V základním školství se postupně začínají plnit třídy 1. stupně, kde nyní do školních lavic usedají děti ze silných ročníků a podle demografických údajů se tato zařízení nebudou v nejbližší době vyprazdňovat. Na 1. stupni základních škol v Jihomoravském kraji se ve školním roce 2014/2015 vzdělávalo 57,5 tisíce dětí, což je o 7,2 tisíce dětí více v porovnání se školním rokem 2010/2011. Část dětí z početnějších ročníků již dospěla do věku, kdy navštěvují 2. stupeň základních škol. Z tohoto důvodu se i na tomto stupni již 2. rokem začínají plnit třídy. Ve školním roce 2014/2015 na 2. stupni získávalo základní vzdělání 35,0 tisíce dětí, v předchozím období 34,7 tisíce dětí a ve školním roce 2012/2013 to bylo 34,3 tisíce dětí.

Na středních školách zahrnující obory odborných středních škol, obory gymnázií a obory nástavbového studia se propad porodnosti na konci 90. let začal projevovat naplno - počet žáků středních škol se snížil ve všech ročnících. Ve školním roce 2014/2015 se na jihomoravských středních školách vzdělávalo celkem 47,8 tisíce žáků, z nich 46,0 tisíce v denním studiu. V porovnání se školním rokem 2006/2007 se propadly počty středoškoláků více jak o čtvrtinu.

V Jihomoravském kraji mohli žáci ve školním roce 2014/2015 studovat obory středních odborných škol (bez nástaveb) v některém z 91 vzdělávacího zařízení. Tuto formy studia využilo 30,5 tisíce žáků, z nich 29,7 tisíce navštěvovalo denní studium. Převažující část středoškoláků, 65,0 %, navštěvovala obory s odborným zaměřením, které je ukončeno maturitní zkouškou. Počet studentů maturitních oborů ve sledovaném roce se proti školnímu roku 2006/2007 snížil o více jak 30 %; podíl na počtu studentů středních škol celkem se propadl o 1,4 procentního bodu, což svědčí o tom, že zájem o studium odborných odborů středních škol mírně poklesl. Také žáků, kteří po absolvování střední školy obdrží výuční list, ubylo. Ve školním roce 2014/2015 učňovské obory navštěvovalo 10,5 tisíce žáků, ve školním roce 2006/2007 to bylo o 3,7 tisíce žáků více. Přestože počet zájemců o získání výučního listu postupně klesá, tak jejich podíl na celkovém počtu středoškoláků od školního roku 2009/2010 meziročně mírně narůstá.

V Jihomoravském kraji nabízelo ve školním roce 2014/2015 možnost nástavbového studia 35 škol, kterou využilo celkem 2,2 tisíce žáků, z toho 1,3 tisíce žáků formou denního studia. V porovnání se školním rokem 2006/2007 došlo k velkému propadu v počtu žáků, a to o 57,4 %, u denního studia téměř o polovinu.

V Jihomoravském kraji studovalo ve školním roce 2014/2015 obory gymnázií (denní studium) 15 041 žáků ve 41 školách s 580 třídami. Největší počet gymnázií působí v okrese Brno-město, kde 20 zařízení navštěvovalo téměř 7,6 tisíce žáků. Zájem o studium na gymnáziích roste, což potvrzuje podíl studentů, kteří volí tuto formu vzdělání. Ve školním roce 2014/2015 tvořili gymnazisté téměř třetinu (32,7 %) všech středoškoláků denního studia, ve školním roce 2006/2007 to bylo 29,1 %.

Ve 2 jihomoravských konzervatořích se ve školním roce 2014/2015 vzdělávalo 487 studentů, kterým se věnovalo 139 pedagogů. Ve sledovaném období bylo k 30. 9. přijato ke studiu 1. ročníku celkem 89 žáků, z nich 33 přišlo z 5. ročníku a 31 z 9. ročníku základní školy.

Možnost rozšíření vzdělání po ukončení středoškolského studia nabízí 10 jihomoravských vyšších odborných škol. Ve školním roce 2014/2015 bylo zapsáno ke studiu celkem 2 896 osob, z nich 2 188 na denním studiu. Ve sledovaném období bylo do 1. ročníku nově přijato 1 123 osob, z nich 863 na denní studium, a studium ve školním roce 2013/2014 ukončilo 758 osob, z nich 570 na denním studiu.

Vysokoškolské vzdělání lze v Jihomoravském kraji získat studiem na některé z 13 vysokých škol. Z tohoto počtu je 5 veřejných vysokých škol, na kterých bylo ve sledovaném období zapsáno celkem 70,3 tisíce studentů, z nich 58,1 tisíce s občanstvím ČR, a 7 soukromých vysokých škol. Soukromé vysoké školy navštěvovalo 3,0 tisíce studentů, z nich bylo 501 cizinců. Ve sledovaném školním roce úspěšně ukončilo studium na veřejných a soukromých vysokých školách 16,9 tisíce studentů státního občanství ČR.

Školy podle typu v Jihomoravském kraji Školy podle typu v Jihomoravském kraji

Počty žáků ve školách podle jejich typu v Jihomoravském kraji
Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Počty žáků ve školách podle jejich typu v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230