Sklizeň zemědělských plodin v roce 2014

 

Rok 2014 přál rostlinné výrobě – hektarové výnosy vybraných zemědělských plodin byly na jižní Moravě v porovnání s předchozím rokem překročeny. Výjimku tvořily brambory ostatní a hroznové víno, u kterých objem sklizně nedosáhl skutečnosti roku 2013, a to i přes rozšíření sklizňových ploch.

V roce 2014 činila sklizňová plocha obilovin celkem v Jihomoravském kraji 207,0 tisíce hektarů s meziročním nárůstem 0,6 %. Tato výměra je mezi kraji České republiky druhá největší, prvenství drží Středočeský kraj. Při hektarových výnosech 6,23 tun sklidili jihomoravští zemědělci 1 289,6 tisíce tun obilovin. Obilovinám loňský rok v porovnání s rokem předchozím více přál – vyšší hektarové výnosy uvádějí všechny kraje. V České republice se loni sklidilo 8 779,3 tisíce tun obilovin, což je o 1 266,7 tisíce tun obilovin více proti roku 2013.

Největší část jihomoravských sklizňových ploch obilovin v roce 2014 tvořily plochy s pšenicí ozimou, které se ze 110,9 tisíce hektarů sklidilo 671,6 tisíce tun. Hektarový výnos této plodiny dosáhl 6,06 tuny a v porovnání s rokem 2013 byl vyšší o 4,0 %. I přes navýšení se však jedná o nejnižší hodnotu tohoto ukazatele mezi kraji. Další významnou část sklizňových ploch tvoří plochy s ječmenem jarním, které byly proti roku 2013 rozšířeny o 1,7 tisíce hektarů. Při hektarovém výnosu 5,24 tun se sklidilo 178,0 tisíce tun obilovin, a to je o pětinu více než v roce 2013. Zredukovány byly sklizňové plochy u ječmene ozimého, ale vlivem vyšších hektarových výnosů nedošlo k propadu sklizně. V roce 2014 nedosáhl objem sklizně skutečnosti předchozího roku u žita, ovsa a triticale.

Jihomoravský kraj je největším producentem kukuřice na zrno. V roce 2014 se jí sklidilo 360,3 tisíce tun, což představuje 43,3 % republikového celku. Meziroční navýšení úrody této plodiny na jižní Moravě zajistily v plném rozsahu vyšší hektarové výnosy, protože sklizňová plocha byla zmenšena o 2,0 tisíce hektarů na 44,8 tisíce hektarů v roce 2014.

V roce 2014 sklidili čeští zemědělci 53,8 tisíce tun luskovin, a to je o 15,5 tisíce tun více než v roce předchozím. Na tomto navýšení, které se v krajích pohybovalo od 116,8 % v Královéhradeckém kraji do 192,9 % v Moravskoslezském kraji, se podílely všechny kraje s výjimkou Hlavního města Prahy. Jihomoravský kraj sklizní 9,0 tisíce tun v roce 2014 vytvořil 16,8 % republikového celku, a to je o 1,9 procentního bodu méně než v roce 2013.  

I přes rozšíření ploch, ze kterých se loni sklízely brambory ostatní, nebylo dosaženo objemu sklizně z roku 2013. Při hektarových výnosech, které v roce 2014 představovaly 22,80 tun s meziročním propadem 1,25 tuny, se sklidilo 32,6 tisíce tun. Sklizňová plocha cukrovky technické v Jihomoravském kraji představovala v roce 2014 pouze 98,9 % skutečnosti roku 2013. Sklizeno bylo 330,8 tisíce tun s nárůstem o 19,5 tisíce tun proti předchozímu období.

Mírné rozšíření sklizňových ploch kukuřice na zeleno a siláž v roce 2014 proti roku 2013 a meziroční navýšení hektarových výnosů o 14,9 % se promítlo na výši úrody této plodiny. Sklidilo se jí 801,9 tisíce tun, což je o 116,4 tisíce tun více než v roce 2013. Pícnin, pěstovaných na 39,7 tisících hektarech orné půdy, se sklidilo 285,6 tisíce tun s meziročním nárůstem 15,3 % a píce v seně se z 22,3 tisíce hektarů trvalých travních porostů sklidilo 80,1 tisíce tun.

V roce 2014 jihomoravští zemědělci sklízeli řepku z 39,2 tisíce hektarů. Proti roku předchozímu je tato plocha menší o 2,6 tisíce hektarů. Při výnosech 3,93 tuny z hektaru, což je o 0,44 tuny více než v roce předchozím, se sklidilo 154,2tisíce tun této plodiny. Produkce roku 2013 tak byla překročena o 8,3 tisíce tun.

Jihomoravský kraj je největším pěstitelem vinné révy. Sklizňová plocha, která tvoří 93,1 % republikového celku, se rozprostírá na 14,7 tisících hektarech. Úroda jihomoravských vinic v roce 2014 byla menší v porovnání s předchozím rokem – z hektaru se průměrně sklidilo 4,05 tuny hroznového vína, a to je jen 83,3 % skutečnosti předchozího roku. Sklizeň tak představovala 59,5 tisíce tuny, tj. 84,0 % skutečnosti roku 2013.

Za hospodářský rok 2013/2014 se spotřebovalo 44,5 tisíce tun minerálních hnojiv v čistých živinách, z toho více jak tři čtvrtiny celku připadly na dusíkatá hnojiva a 15,1 % na fosforečná. Využití statkových hnojiv celkem ve sledovaném období mírně pokleslo v porovnání s předchozím obdobím; propad je evidován také u vápenatých a organominerálních hnojiv. Organických hnojiv se ve sledovaném hospodářském roce spotřebovalo 269,9 tisíce tun, tj. více jak dvojnásobek spotřeby z roku 2013.

 

Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji v letech 2006 až 2014

 

Meziroční změny výnosů vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji 
v letech 2006 až 2014

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230