Průměrný věk a věkové složení obyvatel v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje v roce 2017 dosáhl 42,3 roku a od roku 1992 vzrostl o 5,4 roku. Stárnutí obyvatelstva kraje se projevilo nepřetržitým růstem počtu i podílu obyvatelstva ve věku 65 a více let. Obyvatel této věkové kategorie bylo v kraji na konci roku 2017 229 tisíc, což bylo 19,4 % obyvatel kraje. Dětská složka tvořila 15,7 % obyvatel, její podíl se zvyšoval již devátý rok.

V Jihomoravském kraji je 10 měst s počtem obyvatel vyšším než 10 tisíc, nejvíce obyvatel má Brno, kde žije téměř třetina obyvatel kraje. Tato města mají nejstarší obyvatelstvo společně s obyvateli 109 obcí, v nichž žije méně než 200 obyvatel. Právě v nejmenších obcích a v menších a okresních městech počet obyvatel v roce 2017 poklesl, v Brně se ale počet obyvatel zvýšil.

Věková struktura obyvatel

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje na konci roku 2017 dosáhl 42,3 roku, ženám bylo v průměru 43,8 roku a mužům 40,7 let. Průměrný věk obyvatel kraje se od roku 1992 zvýšil o 5,4 roku, u mužů se zvýšil o 5,7 roku a průměrný věk žen vzrostl o 5,1 roku. Z mezikrajského srovnání vyplývá, že nejvyšší průměrný věk obyvatel byl v Královéhradeckém a Zlínském kraji (42,9 roku), nejnižší ve Středočeském kraji (41,1 roku), obyvatelstvo Jihomoravského kraje má spolu s obyvateli Pardubického kraje 5. nejnižší průměrný věk.

Graf 1 Průměrný věk obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 1992 až 2017 (k 31. 12.)Graf 1 Průměrný věk obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 1992 až 2017 (k 31. 12.)

Z pohledu věkové skladby obyvatelstva největší část obyvatel kraje tvoří osoby ve věku 15 až 64 let (768,3 tisíc osob, tj. 64,9 % celku), následuje skupina obyvatel ve věku 65 a více let (229,2 tisíc, tj. 19,4 %), nejnižší podíl, a to 15,7 %, tvoří obyvatelé ve věku do 14 let (185,7 tisíc osob). Proti roku 2016 vzrostl počet obyvatel kraje o více než 4 tisíce. Počet osob ve věku 65 a více let se meziročně zvýšil o 5 184 osob, počet obyvatel v dětském věku vzrostl o 3 380 osob, poklesl počet osob ve věku 15 až 64 let, a to o 4 169.

Rok 2004 byl posledním rokem, ve kterém byl podíl dětské složky obyvatel vyšší, než podíl obyvatel ve věku 65 a více let (14,7 %, resp. 14,6 %). Právě podíl dětské složky obyvatel v kraji se po předchozím postupném snižování zvyšuje od roku 2009 (minimum 13,8 % v roce 2008), podíl obyvatel v poproduktivním věku narůstá každoročně.

Graf 2 Věková struktura a index stáří obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 1992 až 2017 (k 31. 12.)Graf 2 Věková struktura a index stáří obyvatel v Jihomoravském kraji v letech 1992 až 2017 (k 31. 12.)

Nejvyšší podíl dětské složky na obyvatelstvu byl zjištěn ve Středočeském kraji (17,5 %), nejvyšší podíl obyvatel ve věku 65 a více let byl v Královéhradeckém kraji (20,7 %).

Ze zastoupení věkových skupin obyvatel kraje je konstruován index stáří – v Jihomoravském kraji v roce 2017 udává, že na 100 osob ve věku 0 až 14 let připadlo 123,5 osob starších 65 let, v roce 1992 to bylo pouze 67,5 osob starších 65 let. Výše indexu stáří Jihomoravského kraje byla ve srovnání s ostatními kraji 5. nejnižší. Zvyšování indexu stáří je výsledkem na jedné straně každoročního nárůstu podílu osob starších 65 let a na straně druhé nízkého podílu dětské složky (i přes navyšování podílu v posledních letech). Již výše zmíněný rok 2004 byl posledním rokem, kdy index stáří v kraji byl pod hranicí 100.

V průměru nejmladší obyvatelstvo v Jihomoravském kraji je v okrese Brno-venkov, nejvyšší podíl dětské složky na obyvatelstvu (17,7 %) s sebou nese i nejnižší průměrný věk mužů (39,6 roku) i žen (42,2 roku). Opačná situace byla v okrese Hodonín, zde nejnižší podíl dětské složky na obyvatelstvu (14,2 %) s sebou nese i nejvyšší průměrný věk mužů (41,5 roku) i žen (44,8 roku). Druhým „nejstarším“ okresem je Brno-město (průměrný věk mužů 41,0 roku a žen 44,4 roku), což souvisí s nejvyšším podílem osob ve věku 65 a více let (20,4 %).

Graf 3 Věková struktura a průměrný věk obyvatel v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017Graf 3 Věková struktura a průměrný věk obyvatel v okresech Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017

Tři věkově „nejstarší“ i „nejmladší“ obce Jihomoravského kraje jsou uvedeny v tabulce 1. Nejnižší průměrný věk obyvatelstva na konci roku 2017 měly v kraji obce Malešovice (35,2), Popůvky (35,6) a Hnanice (36,2 roku). Nejvyšší průměrný věk byl v obci Podhradí nad Dyjí (57,3 roku), Nelepeč-Žernůvka (56,0 roku) a Zblovice (55,2 roku).

Tab. 1 Obce s nejnižším a nejvyšším věkem a počtem obyvatel v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017Tab. 1 Obce s nejnižším a nejvyšším věkem a počtem obyvatel v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017

Velikostní skupiny obcí

Na území Jihomoravského kraje bylo na konci roku 2017 celkem 49 měst, 40 městysů, 583 obcí a 1 vojenský újezd. K 31. 12. 2017 zde žilo 1 183 207 obyvatel. V rozdělení 673 obcí do velikostních skupin podle počtu obyvatel je na jedné straně Brno jako zástupce největší velikostní skupiny a 5 okresních měst ve velikostní skupině 20 až 50 tisíc obyvatel. Na druhém pólu je 109 obcí, v nichž žije v každé méně než 200 obyvatel. Největší počet obcí Jihomoravského kraje se nachází ve velikostní skupině 200 až 499 obyvatel. Celkem 191 obcí tvořilo 28,4 % celku, žilo zde však pouze 5,5 % z počtu obyvatel kraje. Zajímavé jsou právě obě krajní skupiny velikostního rozpětí obcí. V Brně žila téměř třetina obyvatel kraje, naproti tomu v nejmenších obcích žilo pouze 1,1 % obyvatel kraje.

Tab. 2 Vybrané údaje za velikostní skupiny obcí Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017Tab. 2 Vybrané údaje za velikostní skupiny obcí Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017

Společný velikostním skupinám nejmenších obcí a městům s více než 20 tisíci obyvateli byl nejvyšší průměrný věk obyvatel - 43,9 roku v nejmenších obcích a 43,2 roku v okresních městech, resp. 42,9 roku ve městech s 10 až 20 tisíci obyvateli a 42,8 roku v Brně. V nejmenších obcích počet obyvatel klesal, a to zásluhou přirozeného úbytku. Počet obyvatel klesal i v obcích s 10 až 50 tisíci obyvatel, zde však především zásluhou migrace. V Brně ovšem počet obyvatel vzrostl „oběma“ způsoby, a to již druhý rok po sobě. Nejvyšší celkový přírůstek obyvatel v relativním vyjádření byl zjištěn v obcích s počtem 500 až 999 obyvatel (7,6 osob na 1 000 obyvatel).

Jako doplnění je možno také uvést několik údajů vyplývajících ze zdrojových souborů (bez VÚ Březina) - ve 43 obcích kraje se v roce 2017 nikdo nenarodil; ve 31 obcích nikdo nezemřel (v 11 obcích se nikdo nenarodil, ani nikdo nezemřel); z 15 obcí se nikdo nevystěhoval; do 15 obcí v kraji se nikdo nepřistěhoval (ze 2 obcí se nikdo nevystěhoval, ani se do nich nepřistěhoval); v 37 obcích kraje se počet obyvatel meziročně nezměnil; v 375 obcích se zvýšil a v 260 obcích se počet obyvatel proti konci roku 2017 snížil.

Údaje o věkovém složení a pohybu obyvatelstva v obcích Jihomoravského kraje budou obsahem e-publikace „Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v roce 2017“, která vyjde 23. 5. 2018.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172