Příjmy a životní podmínky domácností - 2019

 

Podle výsledků šetření životních podmínek průměrný čistý příjem na osobu v domácnosti v Jihomoravském kraji dosáhl 196 tisíc Kč ročně, reálně vzrostl o 5,1 % a mezi kraji byl 3. nejvyšší. Nejvíce domácností, a to téměř 29 %, mělo měsíční příjem na osobu v rozmezí 12 až 15 tisíc Kč.

Výsledky dalšího ročníku šetření Životní podmínky přináší údaje týkající se sociální a ekonomické situace domácností. Šetření proběhlo na jaře 2019, hlavní výsledky mapují výši a složení příjmů domácností v kraji v roce 2018, doplňující šetření o subjektivních názorech a materiálním nedostatku jsou spojena s rokem 2019 s dobou dotazování.

V roce 2019 bylo v Jihomoravském kraji 479,4 tisíc domácností. Na jednu jihomoravskou domácnost připadalo průměrně 2,43 osob. Téměř polovina domácností (48,3 %) bydlela v bytě ve vlastním domě, necelá třetina měla byt v osobním vlastnictví (31,3 %), v pronájmu žilo 14,1 % domácností, v družstevních bytech 4,5 % a 1,9 % domácností bydlela v bytech u příbuzných či známých.

Průměrný čistý roční příjem domácnosti v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl z 182,6 tisíc Kč na osobu v roce 2017 na 196,0 tisíc Kč v roce 2018 (průměrný čistý měsíční příjem na osobu se zvýšil z 15 218 Kč na 16 333 Kč). Reálný růst příjmů v kraji tak dosáhl 5,1 % a pokračoval již 5. rok - po stagnaci v roce 2012 a poklesu reálného příjmu v roce 2013 (pro určení reálného růstu použit index spotřebitelských cen daného roku za celou ČR).

Graf 1 Průměrný roční peněžní příjem*) na osobu v domácnosti v Jihomoravském krajiGraf 1 Průměrný roční peněžní příjem*) na osobu v domácnosti v Jihomoravském kraji

Celkový roční příjem na osobu v domácnosti v kraji se započtením naturálních příjmů dosáhl v roce 2018 částky 203,4 tisíc Kč, proti roku 2017 vzrostl o 14,2 tisíc Kč.

Tab. 1 Složení domácností v Jihomoravském kraji a roční příjmy*) na osobuTab. 1 Složení domácností v Jihomoravském kraji a roční příjmy*) na osobu

V žebříčku 14 krajů ČR byl Jihomoravský kraj výší průměrných čistých ročních příjmů na osobu na 3. místě (počítáno od nejvyšší hodnoty) a byl o 928 Kč nad republikovým průměrem. Nejvyšší roční čisté příjmy byly očekávaně v Hl. m. Praze (251,0 tisíc Kč ročně na osobu), naopak nejnižší částka byla zjištěna ve Zlínském kraji (175,8 tisíc Kč na osobu).

Nejvíce jihomoravských domácností mělo podle výsledků šetření čistý měsíční příjem v rozmezí 12 až 15 tisíc Kč na osobu (28,5 % domácností), následovalo příjmové rozmezí 15 až 20 tisíc Kč na osobu (21,6 % domácností). Nejnižší příjmovou hranici do 6 tisíc Kč měsíčně na osobu přiznalo 1,9 % domácností, proti předchozímu roku uvedený podíl vzrostl o 0,4 procentního bodu. V kraji bylo i 7,3 % domácností, v nichž čistý měsíční příjem na osobu byl v rozmezí 30 až 50 tisíc Kč, a 0,7 % domácností, v nichž měsíční příjem na osobu přesahoval 50 tisíc Kč. Oproti předchozímu roku nejvýrazněji vzrostl podíl domácností s příjmem 20 až 30 tisíc Kč na osobu, a to o 3,2 procentního bodu na 16,8 %.

Tab. 2 Rozdělení domácností v Jihomoravském kraji podle příjmových skupin*)Tab. 2 Rozdělení domácností v Jihomoravském kraji podle příjmových skupin*)

Z vývoje vybraných charakteristik domácností Jihomoravského kraje je patrný každoroční nárůst měsíčních nákladů domácností na bydlení. Za 15 let byly měsíční výdaje na bydlení o více než 2 tisíce Kč vyšší a v posledním sledovaném roce dosáhly částky 5,7 tisíc Kč. Meziročně se výdaje na bydlení zvýšily jen mírně, a to o 0,5 %. Vzhledem k nárůstu příjmů domácnosti se snížil podíl nákladů na bydlení na čistých příjmech domácnosti z 15,4 % na 14,5 %. Na druhé straně se ale zvýšil podíl domácností, pro něž byly náklady na bydlení velkou zátěží – nárůst z 19,4 % v roce 2017 na 20,8 % v roce 2018. Nejvyššími položkami v nákladech na bydlení jsou dlouhodobě výdaje na elektřinu a plyn, oba výdaje byly meziročně o desetinu vyšší.

Tab. 3 Náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském krajiTab. 3 Náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském kraji

 Graf 2 Celkové měsíční náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském krajiGraf 2 Celkové měsíční náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském kraji

Součástí výsledků šetření je i srovnání subjektivních názorů domácností na hospodaření s rozpočtem (spojeno s dobou dotazování, tj. rokem 2019). Ještě v roce 2018 vycházela se svými příjmy s velkými obtížemi nebo s obtížemi šestina jihomoravských domácností, v roce 2019 se podíl meziročně snížil o 4,1 procentního bodu na 12,4 %, proti roku 2010 byl o dokonce o 13,7 bodu nižší. V součtu 63,5 % domácností v kraji s příjmem vycházelo snadno, docela či velmi snadno, podíl těchto „bezproblémových“ domácností ve srovnání s předešlým rokem vzrostl o 7,4 procentních bodů.

Podíl osob či domácností, které trpí určitým materiálním nedostatkem, tzn., že si nemohou dovolit některé věci, služby či požitky, meziročně v kraji poklesl, u některých dotazovaných oblastí až na nejmenší hodnoty posledních let. Již tradičně domácnostem nejvíce problémů činí zaplacení neočekávaných výdajů a týdenní dovolené mimo domov pro všechny členy domácnosti. Zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 11 200 Kč si nemohlo dovolit 23,8 % domácností (v předešlém roce 26,1 % domácností) a týdenní dovolenou si nemohlo dovolit 20,6 % domácností (o 1,8 procentních bodů méně, než v roce 2018). O 1,1 bodu (na 4,5 %) ale vzrostl podíl domácností, které nemohou dostatečně vytápět byt. Naopak o 2,1 bodu na 6,7 % v roce 2019 poklesl podíl domácností, ve kterých si nemohou dovolit jíst obden maso.

Tab. 4 Subjektivní názory domácností v Jihomoravském kraji na vybrané problémyTab. 4 Subjektivní názory domácností v Jihomoravském kraji na vybrané problémy

Poznámka:

Výběrové šetření Životní podmínky 2019 je národním modulem šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) a je závazné pro všechny členské státy Evropské unie. Při realizaci se využívá tzv. rotační panel – stejné domácnosti jsou dotazovány v ročním odstupu po dobu čtyř let a každoročně je soubor doplněn o domácnosti nové. V roce 2019 bylo v ČR vyšetřeno 8,7 tisíc domácností, z toho 1 015 domácností bylo z Jihomoravského kraje (731 domácností při opakovaných návštěvách a 284 domácností nových). Přetrvávajícím problémem při šetření je relativně malá ochota domácností se šetření účastnit, což se v případě opakovaných návštěv v rámci tzv. panelu projevuje ve stále selektivnějším okruhu typů domácností, za něž jsou k dispozici primární údaje vstupující do zpracování.

Při interpretaci a analýze výsledků šetření Životní podmínky je třeba mít neustále na paměti, že vznikly zpracováním dat získaných z výběrového šetření. Všechny publikované údaje jsou tedy statistické odhady zatížené určitou chybou a nikoliv přesná čísla.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

 

  • Příjmy a životní podmínky domácností v Jihomoravském kraji - 2019 (komentář v PDF)
  • Příjmy a životní podmínky domácností v Jihomoravském kraji - 2019 (tabulky v XLSX)
  • Zdroj informací: