Příjmy a životní podmínky domácností - 2018

 

Podle výsledků šetření životních podmínek průměrný čistý příjem na osobu v domácnosti v Jihomoravském kraji dosáhl téměř 183 tisíc Kč ročně, reálně vzrostl o 1,4 % a mezi kraji byl 6. nejvyšší. Nejvíce domácností, a to 46 %, mělo měsíční příjem na osobu v rozmezí 10 až 15 tisíc Kč.

Výsledky dalšího ročníku šetření Životní podmínky přináší údaje týkající se sociální a ekonomické situace domácností. Šetření proběhlo na jaře 2018, hlavní výsledky mapují výši a složení příjmů domácností v kraji v roce 2017, doplňující šetření o subjektivních názorech, materiálním nedostatku jsou spojeny s rokem 2018 s dobou dotazování.

Průměrný čistý roční příjem domácnosti v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl z 175,6 tisíc Kč na osobu v roce 2016 na 182,6 tisíc Kč v roce 2017 (průměrný čistý měsíční příjem na osobu se zvýšil z 14 635 Kč na 15 218 Kč). Reálný růst příjmů v kraji tak dosáhl 1,4 % a pokračoval již 4. rok (po stagnaci v roce 2012 a poklesu reálného příjmu v roce 2013).

Graf 1 Průměrný roční peněžní příjem*) na osobu v domácnosti v Jihomoravském krajiGraf 1 Průměrný roční peněžní příjem*) na osobu v domácnosti v Jihomoravském kraji

Celkový roční příjem na osobu v domácnosti v kraji se započtením naturálních příjmů dosáhl v roce 2017 částky 189,2 tisíc Kč, proti roku 2016 vzrostl o 7,4 tisíc Kč.

Tab. 1 Složení domácností v Jihomoravském kraji a roční příjmy*) na osobuTab. 1 Složení domácností v Jihomoravském kraji a roční příjmy*) na osobu

V žebříčku 14 krajů ČR byl Jihomoravský kraj výší průměrných čistých ročních příjmů na osobu na 6. místě (počítáno od nejvyšší hodnoty) a byl pouze o 168 Kč nad republikovým průměrem. Nejvyšší roční čisté příjmy byly očekávaně v Hl. m. Praze (228,4 tisíc Kč ročně na osobu), naopak nejnižší částka byla zjištěna v Ústeckém kraji (162,1 tisíc Kč na osobu).

Nejvíce jihomoravských domácností mělo podle výsledků šetření čistý měsíční příjem v rozmezí 12 až 15 tisíc Kč na osobu (25,7 % domácností), následovalo příjmové rozmezí 15 až 20 tisíc Kč na osobu (21,5 % domácností). Nejnižší příjmovou hranici do 6 tisíc Kč měsíčně na osobu přiznalo 1,5 % domácností, proti předchozímu roku uvedený podíl poklesl o 1,6 procentního bodu. V kraji bylo i 4,6 % domácností, v nichž čistý měsíční příjem na osobu byl v rozmezí 30 až 50 tisíc Kč a 0,7 % domácností, v nichž měsíční příjem na osobu přesahoval 50 tisíc Kč. Nejvýrazněji vzrostl podíl domácností s příjmem 20 až 30 tisíc Kč na osobu, a to o 2,3 procentního bodu na 13,6 %.

Tab. 2 Rozdělení domácností v Jihomoravském kraji podle příjmových skupin*)Tab. 2 Rozdělení domácností v Jihomoravském kraji podle příjmových skupin

Z vývoje vybraných charakteristik domácností Jihomoravského kraje je patrný každoroční nárůst měsíčních nákladů domácností na bydlení. Za 14 let byly výdaje na bydlení o 2,0 tisíc Kč měsíčně vyšší a v posledním sledovaném roce dosáhly částky 5,7 tisíc Kč měsíčně. Meziročně se výdaje na bydlení zvýšily jen mírně, a to o 1,7 %. Vzhledem k nárůstu příjmů domácnosti se snížil podíl nákladů na bydlení na čistých příjmech domácnosti z 15,7 % na 15,4 %. Na druhé straně ale nijak výrazně nepoklesl podíl domácností, pro něž byly náklady na bydlení velkou zátěží – pokles z 22,0 % v roce 2016 na 19,4 % v roce 2017. Nejvyššími položkami v nákladech na bydlení jsou dlouhodobě výdaje na elektřinu a plyn.

Tab. 3 Náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském krajiTab. 3 Náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském kraji

Graf 2 Celkové měsíční náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském krajiGraf 2 Celkové měsíční náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském kraji

Součástí výsledků šetření je i srovnání subjektivních názorů domácností na hospodaření s rozpočtem (spojeno s dobou dotazování, tj. rokem 2018). V roce 2018 vycházela se svými příjmy s velkými obtížemi nebo s obtížemi necelá šestina jihomoravských domácností. Podíl se meziročně snížil o 5,4 procentního bodu na 16,5 %, proti roku 2010 byl o dokonce o 9,6 bodu nižší. Více než 56 % domácností v kraji s příjmem vycházelo snadno, docela či velmi snadno, podíl těchto „bezproblémových“ domácností ve srovnání s rokem 2010 vzrostl o 20 procentních bodů.

Podíl osob či domácností, které trpí určitým materiálním nedostatkem, tzn., že si nemohou dovolit některé věci, služby či požitky, ve většině případů meziročně v kraji poklesl, a to až na nejmenší hodnoty posledních let. Již tradičně domácnostem nejvíce problémů činí zaplacení neočekávaných výdajů a týdenní dovolené mimo domov. Zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 10 700 Kč si nemohlo dovolit 26,1 % domácností (v předešlém roce 31,2 % domácností) a týdenní dovolenou si nemohlo dovolit 22,4 % domácností (o 3,7 procentních bodů méně, než v roce 2017). O 1,6 bodu (na 3,4 %) poklesl podíl domácností, které nemohou dostatečně vytápět byt. V roce 2017 i v roce 2018 v kraji bylo téměř 9 % domácností, ve kterých si nemohou dovolit jíst obden maso.

Tab. 4 Subjektivní názory domácností v Jihomoravském kraji na vybrané problémyTab. 4 Subjektivní názory domácností v Jihomoravském kraji na vybrané problémy

Poznámka:

Výběrové šetření Životní podmínky 2018 je národním modulem šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) a je závazné pro všechny členské státy Evropské unie. Při realizaci se využívá tzv. rotační panel – stejné domácnosti jsou dotazovány v ročním odstupu po dobu čtyř let a každoročně je soubor doplněn o domácnosti nové. V roce 2018 bylo v ČR vyšetřeno 8,6 tisíc domácností, z toho 1 018 domácností bylo z Jihomoravského kraje (728 domácností při opakovaných návštěvách a 290 domácností nových). Přetrvávajícím problémem při šetření je relativně malá ochota domácností se šetření účastnit, což se v případě opakovaných návštěv v rámci tzv. panelu projevuje ve stále selektivnějším okruhu typů domácností, za něž jsou k dispozici primární údaje vstupující do zpracování.

Při interpretaci a analýze výsledků šetření Životní podmínky je třeba mít neustále na paměti, že vznikly zpracováním dat získaných z výběrového šetření. Všechny publikované údaje jsou tedy statistické odhady zatížené určitou chybou a nikoliv přesná čísla.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172