Příjmy a životní podmínky domácností - 2015

 

Podle výsledků šetření životních podmínek průměrný čistý příjem na osobu v domácnosti v Jihomoravském kraji dosáhl více než 154 tisíc Kč ročně, reálně vzrostl o 1,2 % a mezi kraji byl 5. nejvyšší. Nejvíce domácností, a to 45 %, mělo měsíční příjem na osobu v rozmezí 10 až 15 tisíc Kč.

Výsledky jedenáctého ročníku šetření Životní podmínky přináší údaje týkající se sociální a ekonomické situace domácností. Šetření proběhlo na jaře 2015, hlavní výsledky mapují výši a složení příjmů domácností v kraji v roce 2014, doplňující šetření o subjektivních názorech, materiálním nedostatku jsou spojeny s rokem 2015 s dobou dotazování.

Průměrný čistý roční příjem domácnosti v Jihomoravském kraji meziročně vzrostl z 151,8 tisíc Kč na osobu v roce 2013 na 154,3 tisíc Kč v roce 2014 (průměrný čistý měsíční příjem na osobu se zvýšil z 12 653 Kč na 12 862 Kč). Nominálně tak vzrostl o 1,6 %, reálně (se zohledněním inflace) vzrostl o 1,2 %. Je nutno zdůraznit, že reálný růst příjmu domácností v kraji se obnovil po stagnaci v roce 2012 a poklesu reálného příjmu v roce 2013.

Graf 1 Průměrný roční peněžní příjem*) na osobu v domácnosti v Jihomoravském krajiGraf 1 Průměrný roční peněžní příjem*) na osobu v domácnosti v Jihomoravském kraji
*) příjmy domácností jsou šetřeny za předchozí rok

Celkový roční příjem na osobu v domácnosti v kraji se započtením naturálních příjmů dosáhl v roce 2014 částky 160,0 tisíc Kč, proti roku 2013 vzrostl o 2,3 tisíc Kč.

Tab. 1 Složení domácností v Jihomoravském kraji a roční příjmy*) na osobuTab. 1 Složení domácností v Jihomoravském kraji a roční příjmy*) na osobu

V žebříčku 14 krajů ČR byl Jihomoravský kraj výší průměrných čistých ročních příjmů na osobu na 5. místě (počítáno od nejvyšší hodnoty) a byl 3,3 tisíc Kč pod republikovým průměrem. Nejvyšší roční příjmy byly očekávaně v Hl. m. Praze (téměř 210 tisíc Kč ročně na osobu), naopak nejnižší částka byla zjištěna v Moravskoslezském kraji (136,0 tisíc Kč na osobu).

Graf 2 Čistý roční peněžní příjem na osobu a meziroční nominální změna čistého příjmu podle krajů Graf 2 Čistý roční peněžní příjem na osobu a meziroční nominální změna čistého příjmu podle krajů

Nejvíce jihomoravských domácností mělo podle výsledků šetření čistý měsíční příjem v rozmezí 10 až 12 tisíc Kč na osobu (22,9 % domácností), následovalo příjmové rozmezí 12 až 15 tisíc Kč na osobu (22,8 % domácností). Nejnižší příjmovou hranici do 6 tisíce Kč měsíčně na osobu přiznalo 5,1 % domácností, proti předchozímu roku se uvedený podíl mírně vzrostl (o 0,3 procentního bodu). V kraji bylo i 2,3 % domácností, v nichž čistý měsíční příjem na osobu přesahoval 30 tisíc Kč, podíl těchto domácností ale proti předchozímu roku poklesl o 0,5 procentního bodu. Nejvýrazněji vzrostl podíl domácností s příjmem 15 až 20 tisíc Kč na osobu – podíl vzrostl o 1,6 bodu.

Tab. 2 Rozdělení domácností v Jihomoravském kraji podle příjmových skupin*)Tab. 2 Rozdělení domácností v Jihomoravském kraji podle příjmových skupin*)

Z vývoje vybraných charakteristik domácností Jihomoravského kraje je patrný každoroční nárůst měsíčních nákladů domácností na bydlení. Za 11 let byly výdaje na bydlení téměř o 1,9 tisíc Kč měsíčně vyšší a v roce 2014 dosáhly částky 5,6 tisíc Kč měsíčně. Meziročně se výdaje na bydlení zvýšily už jen o 0,1 %, nárůst výdajů na bydlení tak byl nižší, než tempo růstu čistých příjmů. Podíl nákladů na bydlení na čistých příjmech dosáhl 17,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v předchozím roce. Nejvyššími položkami v nákladech na bydlení jsou dlouhodobě výdaje na elektřinu a plyn.

Tab. 3 Náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském krajiTab. 3 Náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském kraji

Graf 3 Celkové měsíční náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském krajiGraf 3 Celkové měsíční náklady na bydlení domácnosti*) v Jihomoravském kraji
*) náklady na bydlení domácnosti jsou šetřeny za předchozí rok

Zajímavý pohled nabízí srovnání subjektivních názorů domácností na hospodaření s rozpočtem (spojeno již s dobou dotazování, tj. rokem 2015). S příjmem se dařilo domácnostem v Jihomoravském kraji vycházet lépe než v předchozích letech. Ubylo těch domácností, které uváděly různou míru potíží v hospodaření se svým rozpočtem, problém se týkal 60,6 % domácností (v roce 2014 to bylo 62,4 % domácností a v roce 2013 68,4 % domácností). Na 12,2 % vzrostl podíl domácností, které vycházely s příjmem snadno či velmi snadno (v roce 2014 8,9 % a v roce 2013 8,6 %).

Podíl osob či domácností, které trpí určitým materiálním nedostatkem, tzn., že si nemohou dovolit některé věci, služby či požitky, meziročně v kraji poklesl. Výjimkou bylo mírné zvýšení podílu osob, které si z finančních důvodů nemohly dovolit auto (z 9,1 % na 10,2 %). Nejvyšší podíl domácností se objevil u zaplacení neočekávaného výdaje a týdenní dovolené mimo domov. Zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9 700 Kč si nemohlo dovolit 35,7 % domácností (v předešlém roce 40,0 % domácností) a týdenní dovolenou si nemohlo dovolit 30,6 % domácností (o 4 procentní body méně, než v roce 2014). O 1 procentní bod, a to na 12,7 %, poklesl podíl domácností, které si nemohou dovolit jíst obden maso.

Tab. 4 Subjektivní názory domácností v Jihomoravském kraji na vybrané problémyab. 4 Subjektivní názory domácností v Jihomoravském kraji na vybrané problémy

Poznámka:

Výběrové šetření Životní podmínky 2015 je národním modulem šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) a je závazné pro všechny členské státy Evropské unie. Při realizaci se využívá tzv. rotační panel – stejné domácnosti jsou dotazovány v ročním odstupu po dobu čtyř let a každoročně je soubor doplněn o domácnosti nové. V roce 2015 bylo v ČR vyšetřeno téměř 8 tisíc domácností, z toho 850 domácností bylo z Jihomoravského kraje.

Při interpretaci a analýze výsledků šetření Životní podmínky je třeba mít neustále na paměti, že vznikly zpracováním dat získaných z výběrového šetření. Všechny publikované údaje jsou tedy statistické odhady zatížené určitou chybou a nikoliv přesná čísla.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172