Počítače a internet v domácnostech 2015

 

Počítač s internetem se stal běžnou součástí vybavení domácností v Jihomoravském kraji. V roce 2015 mělo přístup k internetu 75 % domácností v kraji, za 12 let se tento podíl zvýšil o 40 procentních bodů. Internet používá 77 % obyvatel kraje starších 16 let.

Jihomoravský kraj drží prvenství v počtu veřejně přístupných počítačových míst s připojením k internetu v knihovnách. V popředí krajských žebříčků je Jihomoravský kraj i v počtu IT odborníků a v počtu studentů informatiky na vysokých školách.

Podle výsledků šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech bylo více než 75 % domácností v Jihomoravském kraji v roce 2015 vybaveno osobním počítačem. Mezi kraji to znamenalo sice až 6. místo pomyslného žebříčku, ale u krajů na třetím až sedmém místě jsou vybaveny počítačem s nepatrnými rozdíly tři čtvrtiny domácností.

Tab. 1 Informační a komunikační technologie v Jihomoravském krajiTab. 1 Informační a komunikační technologie v Jihomoravském kraji

Graf 1 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem podle krajů v roce 2015Graf 1 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem podle krajů v roce 2015

Fakt, že domácnost je vybavena osobním počítačem, prakticky znamená, že má i přístup k internetu. Podíl domácností s internetem zvyšuje i stále rozšířenější možnost využívání internetu v mobilu. V roce 2015 mělo v Jihomoravském kraji přístup k internetu 75,6 % domácností, což mezi kraji znamenalo 3. místo v pořadí za Hlavním městem Prahou a Středočeským krajem.

Posun ve stupni vybavenosti domácností počítačem a internetem je zřejmý především z dlouhodobějšího pohledu. Ještě v roce 2004 měla počítač pouze třetina domácností v kraji (32,7 %), v roce 2015 to byly již uvedené tři čtvrtiny jihomoravských domácností. Podobně podíl domácností vybavených internetem se od roku 2004 v kraji zvýšil z necelé pětiny domácností na více než tři čtvrtiny domácností v roce 2015.

Graf 2 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem a podíl uživatelů internetu v Jihomoravském krajiGraf 2 Vybavenost domácností osobním počítačem a internetem a podíl uživatelů internetu v Jihomoravském kraji

Graf 2 dokládá i nárůst podílu uživatelů internetu v populaci osob starších 16 let (za uživatele internetu je považován jednotlivec, který použil internet v posledních 3 měsících doma, v zaměstnání, ve škole či jinde). Zatímco v roce 2004 využívala internet necelá třetina jednotlivců (31,4 %), v roce 2015 to bylo již téměř 77 % osob ve věku 16 a více let.

Údaje v tabulce 1 dokládají i nárůst podílu jednotlivců s internetem v mobilu – v roce 2015 jím disponovala téměř třetina jedinců ve věku 16 a více let oproti 13 procentům v roce 2012. Je zde také patrný nárůst používání internetu ke službám – internet k nakupování používalo v roce 2015 v kraji 45 % jednotlivců. Od roku 2010 se tento podíl zvýšil o 21 procentních bodů. Podobně se zvýšil v roce 2015 i podíl jednotlivců používajících internetové bankovnictví – podíl 47 % je v porovnání s rokem 2012 o 12 bodů vyšší. Sociální sítě používalo v roce 2015 42 % jednotlivců ve věku 16 a více let, podíl byl proti roku 2012 o 15 bodů vyšší.

Počítač s připojením k internetu je pro širokou veřejnost přístupný i v knihovnách. V roce 2015 bylo v Jihomoravském kraji 1 204 veřejně přístupných počítačových míst v knihovnách s připojením k internetu, proti roku 2004 se tento počet zdvojnásobil (zvýšení o 611 míst). Počet počítačových míst s internetem v knihovnách byl v roce 2015 mezi kraji nejvyšší a tvořil 11,5 % z republikového počtu.

S počítači a internetem se seznamují i žáci na 1. stupni základních škol, i když mnohdy mají tyto znalosti již z domova. V roce 2015 v Jihomoravském kraji bylo na 100 žáků 1. stupně základních škol dostupných 20,4 počítačů (v tom stolní, přenosné, tablety), resp. 4,2 počítačů s připojením k internetu. I v tomto případě byly stavy zjištěné v roce 2015 u obou kategorií v porovnání s ostatními kraji v popředí (3., resp. 4. nejvyšší počet v mezikrajském žebříčku).

Tab. 2 IT odborníci a studenti informatiky v Jihomoravském krajiTab. 2 IT odborníci a studenti informatiky v Jihomoravském kraji

Používání informačních technologií na nejvyšší úrovni je spojeno se studiem na vysokých školách v oboru informatika a s následným uplatněním jako IT odborník. Studiu informatiky na vysoké škole se v Jihomoravském kraji věnovalo nejvíce studentů v roce 2009, a to 2 256. Od tohoto roku se jejich počet každoročně snižoval až na 1 783 studentů v roce 2015, což byl mezi kraji 3. nejvyšší počet.

Jako IT odborníci pracovalo v roce 2015 v Jihomoravském 22,1 tisíc osob, jejich počet byl, i přes meziroční pokles, např. proti roku 2007 dvojnásobný a ve srovnání s ostatními kraji byl 2. nejvyšší (po Hl. m. Praze). Náročnosti tohoto povolání odpovídá i průměrná mzda IT pracovníků, v roce 2015 dosáhla částky 45 517 Kč a byla tak o 18,5 tisíc Kč vyšší, než průměrná mzda v kraji zjištěná strukturálním šetřením mezd 2015.

 

Poznámka:

Údaje o vybavenosti domácností vybranými informačními technologiemi a jejich využívání jednotlivci pocházejí z ročního samostatného šetření, které je prováděno formou osobního interview na výběrovém vzorku cca 10 000 jednotlivců ve věku 16 let a více; výsledky jsou pak převáženy na celou populaci ČR. V údajích za domácnosti je zjišťován aktuální stav v období šetření (2. čtvrtletí sledovaného roku), údaje za jednotlivce jsou za poslední 3 měsíce v období šetření. Z důvodu vyšší reprezentativnosti jsou údaje v krajském členění publikovány jako tříleté klouzavé průměry (např. údaj uvedený u roku 2015 je vypočten z hodnot šetření zjištěných ve 2. čtvrtletí let 2014 až 2016).

Data o informačních technologiích dostupných veřejnosti v knihovnách pocházejí ze zdrojů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Údaje o vybavenosti škol v ČR informačními technologiemi pocházejí z datových zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které sbírá údaje o dostupné infrastruktuře IT v základních, středních a vyšších odborných školách.

Zdrojem dat pro statistiku IT odborníků je Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ. Údaje o mzdách IT odborníků pocházejí z výsledků strukturální statistiky mezd zaměstnanců, které ČSÚ publikuje ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172