Osevní plochy v Jihomoravském kraji k 31. 5. 2020

 

Osevní plocha v Jihomoravském kraji byla v roce 2020 proti roku přechozímu zmenšena o 3,1 tisíce hektaru na 312,0 tisíce hektaru. K redukci plochy došlo zejména u pšenice ozimé, a to o 6,3 tisíce hektaru na letošních 105,0 tisíce hektaru, a řepky o 5,4 tisíce hektaru na 34,1 tisíce hektaru. Rozšířena byla rozloha s okopaninami a konzumní zeleninou. 

Osevní plocha na jižní Moravě je po Středočeském kraji druhá největší a představuje 312,0 tisíce hektaru. Proti roku předchozímu došlo k redukci o 3,1 tisíce hektaru. Ve struktuře osevní plochy převažuje plocha se zrninami (64,6 %), na 16,5 % celku se pěstují technické plodiny, na 15,2 % jsou pícniny na orné půdě, 1,8 % celku náleží okopaninám a 1,2 % konzumní zelenině.

Osevní plocha obilovin celkem na jižní Moravě je mezi kraji druhá největší a svou plochou 194,5 tisíce hektaru tvoří 14,6 % republikového celku. V letošním roce došlo k její redukci, a to zejména kvůli zmenšení osevní plochy pšenice ozimé. Touto plodinou bylo loni v Jihomoravském kraji oseto 111,3 tisíce hektaru, letos je to o 6,3 tisíce hektaru méně. Meziročně menší osevní plocha je vykázána také u pšenice jarní, tritikaležita.

Letos bylo na jižní Moravě oseto ječmenem celkem 39,1 tisíce hektaru, z toho na 28,1 tisíce hektaru je ječmen jarní. Osevní plocha ječmene jarního i ozimého byla v letošním roce v porovnání s rokem předchozím rozšířena o 1,7 tisíce hektaru resp. o 1,2 tisíce hektaru a podíl osevní plochy na republikovém celku u těchto jednotlivých plodin vzrostl o 0,5 procentního bodu.

Jihomoravský kraj je největším pěstitelem kukuřice na zrno. Letos zabírá plochu 39,2 tisíce hektaru, a to je polovina osevní plochy s touto komoditou v České republice.   

V mezikrajském porovnání je Jihomoravský kraj druhým největším pěstitelem luskovin na zrno. Osevní plocha byla v letošním roce rozšířena proti předchozímu srovnatelnému období o 660 hektarů a dosahuje 7,1 tisíce hektaru. Nejčastěji vysévanou plodinou je hrách setý na zrno, který je letos na 6,6 tisíce hektaru a tvoří pětinu republikového celku.

Rozloha osevních ploch, na kterých se v Jihomoravském kraji pěstují okopaniny, meziročně vzrostla o 4,6 % na 5,7 tisíce hektaru. Největší část zabírá cukrovka technická, a to 4,1 tisíce hektaru. Tato rozloha je proti roku předchozímu větší o 232 hektarů. Osevní plocha byla proti roku 2019 mírně zvětšena u brambor celkem na 1,5 tisíce hektaru, krmnou řepou bylo letos oseto 57 hektarů s meziročním nárůstem o 31,2 %.

V tomto roce jihomoravští zemědělci pěstují olejniny na ploše 50,5 tisíce hektarů, z toho 67,5 % tvoří řepka, 15,4 % slunečnice na semeno, 7,5 % mák, 5,4 % hořčice na semeno a 3,2 % sója. Osevní plocha těchto plodin zaznamenala meziroční nárůst s výjimkou řepky. Řepkou bylo v letošním roce oseto 34,1 tisíce hektaru, což je v mezikrajském porovnání čtvrtá nejvyšší hodnota, v roce předchozím to bylo o 5,4 tisíce hektaru více. Podíl na republikovém celku se tak meziročně snížil o 1,1 procentního bodu na letošních 9,3 %. Jihomoravský kraj je největším producentem slunečnice na semeno. Touto plodinou letos jihomoravští zemědělci oseli 7,8 tisíce hektarů, což je 69,2 % osevní plochy se slunečnicí na semeno v České republice.

V letošním roce je v České republice pěstováno konopí na 413 hektarech, z toho více jak třetina osevní plochy je na území Jihomoravského kraje. Letos byla na jižní Moravě plocha s touto plodinou zmenšena z loňských 197 hektarů na 141 hektarů.

Z jednoletých pícnin, kterými bylo v Jihomoravském kraji oseto 25,4 tisíce hektaru, zabírá 82,5 % plochy kukuřice na zeleno a siláž, z víceletých pícnin pěstovaných na 22,1 tisíce hektaru převažuje velikostí osevní plochy vojtěška (63,6 %).

Jihomoravští zemědělci letos vysadili konzumní zeleninu na 3,7 tisíce hektaru s meziročním nárůstem o 16,9 %. Největší část této plochy, téměř pětinu, tvoří pole s hrachem dřeňovým (683 hektarů), desetinu plochy zabírá cibule. Paprika se na jižní Moravě pěstuje na 270 hektarech, rajčata na 259 hektarech a okurky nakládačky na 194 hektarech. Největší meziroční nárůst osevní plochy na jižní Moravě byl letos zaznamenán u hrachu dřeňového, rajčat a česneku.

Ke dni soupisu tvořila v Jihomoravském kraji plocha úhoru 4,9 tisíce hektaru, což je o 60,2 % více proti roku předchozímu.

Graf 1 Meziroční rozdíly osevních ploch v Jihomoravském kraji v letech 2001 až 2020 (procenta)Graf 1 Meziroční rozdíly osevních ploch v Jihomoravském kraji v letech 2001 až 2020 (procenta)

 

Výměra zemědělské půdy v Jihomoravském kraji zjištěná soupisem osevních ploch k 31. květnu 2020 dosahuje 361,0 tisíce hektaru s podílem na republikovém celku 10,2 %. Orná půda, jejíž rozloha je v mezikrajském porovnání druhá největší, zabírá 317,0 tisíce hektarů a tvoří tak 87,8 % zemědělské půdy, což je o 17,3 procentních bodů více proti republikovému průměru. Jihomoravské vinice, které představují 93,1 % ploch osázených vinnou révou v České republice, se rozprostírají na 16,4 tisících hektarech, z toho 93,3 % tvoří plodící vinice. Rozloha zahrad v Jihomoravském kraji se v letošním roce proti roku 2019 zmenšila o 10 hektarů na 62 hektarů. Redukci o 102 hektarů na 3,1 tisíce hektaru zaznamenala plocha jihomoravských ovocných sadů. Zahrady i ovocné sady na jižní Moravě mají v  mezikrajském porovnání po Středočeském kraji druhou největší rozlohu.

 

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230