Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji - prosinec 2020 (komentář)

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo ke konci prosince 2020 na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 36 883 uchazečů o zaměstnání, meziročně tak jejich počet vzrostl o 7 796 osob. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu dosáhl 4,55 % a mezi kraji je tak 4. nejvyšší.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2020 činil 4,55 %, meziročně se tak zvýšil o 1,07 procentního bodu. Také proti konci předchozího měsíce (30. 11. 2020) se podíl nezaměstnaných zvýšil, a to o 0,31 bodu. V mezikrajském porovnání je podíl 4. nejvyšší a o 0,53 procentního bodu převyšuje republikový průměr. Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl vykázán v Moravskoslezském kraji (5,55 %), nejnižší v kraji Pardubickém (2,92 %).

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2020Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2020

 Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2020Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2020

 U počtu uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském kraji docházelo v minulých letech k meziročnímu poklesu, avšak během loňského roku jejich počet rostl a k 31. 12. 2020 se tak o zaměstnání ucházelo 36 883 osob. Proti konci roku 2019 to je o 7 796 osob více (o 26,8 %). 93,3 % uchazečů bylo dosažitelných (mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa), absolventi a mladiství tvořili 5,2 % uchazečů, 13,7 % zaujímaly osoby se zdravotním postižením a na podporu v nezaměstnanosti měla nárok třetina uchazečů.

Na konci roku 2020 bylo v evidenci úřadu práce k dispozici 29 268 pracovních míst, což je o 2 119 míst více než na konci předchozího roku. Na 1 pracovní místo tedy připadlo 1,3 uchazečů o zaměstnání, to je 5. nejvyšší počet mezi ostatními okraji. K 31. 12. 2019 činil počet uchazečů na 1 pracovní místo 1,1 osob, došlo tak k meziročnímu nárůstu.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v Jihomoravském krajiGraf 2 Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v Jihomoravském kraji

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu byl k 31. 12. 2020 vyšší mezi ženami, dosáhl u nich 4,62 % (u mužů 4,48 %). Jak lze vidět z grafu 3, ve většině měsíců jsou vyšší hodnoty podílu nezaměstnaných mezi ženami. Sezónnost prací má ale větší vliv na nezaměstnanost mužů, v zimních a jarních měsících se tak u nich hodnoty podílu zvyšují výrazněji. Během roku 2020 se však rozdíl v nezaměstnanosti mezi pohlavími snížil.

Graf 3 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji podle pohlavíGraf 3 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji podle pohlaví

Z hlediska délky nezaměstnanosti tvořili nejpočetnější skupinu uchazeči s délkou evidence do 3 měsíců. V porovnání s předchozím rokem jich mírně ubylo, výrazněji však poklesl jejich podíl na celkovém počtu uchazečů, a to o 9,5 procentních bodů na 30,7 %. Počty uchazečů naopak vzrostly ve všech ostatních skupinách. Největší nárůst byl zaznamenán mezi uchazeči s délkou evidence 12 až 24 měsíců (o 90,9 %) a 9 až 12 měsíců (o 89,6 %).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanostiGraf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti

 Z grafu 5 lze sledovat meziroční zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání ve všech uvedených věkových kategoriích. Největší skupinu uchazečů tvořily osoby ve věku 55 až 59 let s podílem 13,3 % na celku. U těchto uchazečů došlo k největšímu absolutnímu přírůstku (o 920 osob) v porovnání s koncem roku 2019. Největší relativní nárůst (přes 37 %) byl však zaznamenán v kategoriích do 19 let20 až 24 let. Průměrný věk uchazečů na konci roku 2020 poklesl na 42,4 let, v předchozím roce činil 42,7 let.

Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věkuGraf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku

Z hlediska dosaženého vzdělání vzrostly počty uchazečů ve všech sledovaných kategoriích. Nejpočetnější skupinu uchazečů představovaly osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem (35,7 %). Čtvrtinu tvořily osoby bez vzdělání, s neúplným či základním vzděláním. Vysokoškolsky vzdělaných bylo mezi uchazeči 7,5 %.

Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzděláníGraf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání

 

Nezaměstnanost v okresech Jihomoravského kraje

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu k 31. 12. 2020 byl zaznamenán v okresech Znojmo, Hodonín a Brno-město, v nichž je nezaměstnanost vysoká dlouhodobě. V kraji se tak podíl nezaměstnaných osob pohyboval od 2,89 % v okrese Vyškov po 6,40 % v okrese Znojmo. Dle pohlaví byl podíl nezaměstnaných osob vyšší mezi muži v okresech Blansko a Hodonín, v ostatních okresech převyšovala nezaměstnanost žen.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2020Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2020

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce se v porovnání s koncem roku 2019 zvýšil ve všech okresech. Největší relativní nárůst vykázal okres Vyškov, kde se jejich počet zvýšil o 37,2 %. Počet uchazečů připadající na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce byl nejvyšší v okrese Blansko a Hodonín (shodně 3,5) a nejnižší v okrese Brno-venkov (0,7).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15 až 64 let měli mezi celkovým počtem uchazečů největší zastoupení v okrese Znojmo (96,6 %) a naopak nejmenší v okrese Blansko (91,8 %). Podíl uchazečů se zdravotním postižením se v kraji pohyboval od 9,3 % v okrese Brno-město po 20,9 % v okrese Blansko. Značný rozdíl byl i v zastoupení osob s podporou v nezaměstnanosti – zatímco v Brně-městě byl jejich podíl čtvrtinový, v okrese Břeclav tyto osoby tvořily 43,4 % uchazečů.

Graf 7 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského krajeGraf 7 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje

Poznámka: Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Ukazatel od ledna roku 2013 nahrazuje zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

 

Kontakt:
Ing. Veronika Dohnálková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: veronika.dohnalkova@czso.cz
tel.: 542 528 200