Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2018

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo ke konci prosince 2018 na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 32 042 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu tak dosáhl 3,86 %. Proti konci roku 2017 se počet nezaměstnaných snížil o 5 248. Pětina uchazečů o práci je mezi nezaměstnanými již déle než 2 roky.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu dosáhl ke konci prosince 2018 v Jihomoravském kraji 3,86 %, meziročně se podíl snížil o 0,74 procentního bodu. Mezi 14 kraji České republiky byl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 3. nejvyšší a proti republikovému průměru byl vyšší o 0,79 procentního bodu. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v Hl. městě Praze (1,93 %), nejvyšší je vykazován v Moravskoslezském kraji (4,65 %).

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání
podle krajů k 31. 12. 2018
Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2018

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné místo
podle krajů k 31. 12. 2018
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné místo podle krajů k 31. 12. 2018

V Jihomoravském kraji je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v okresech Znojmo, Hodonín a Brnoměsto. V okrese Znojmo dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu celkem 5,93 %, v okrese Hodonín 5,17 % a v Brněměstě 4,25 %. Pokud seřadíme 77 okresů České republiky podle velikosti podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (od nejnižší hodnoty), pak pořadí jihomoravských okresů v žebříčku je následující: okres Vyškov, jako okres s nejnižší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji, se umístil mezi ostatními okresy na 19. místě, zmiňované okresy Brnoměsto, Hodonín a Znojmo „obsadily“ mezi všemi okresy republiky 66., 71. a 75. místo. Pro úplnost – okresy Blansko, Brno-venkov a Břeclav se umístily na 29., 32. a 59. místě v pořadí. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci republiky byl v okrese Karviná (6,94 %) a nejnižší v okrese Praha-východ (1,13 %).

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2018

Graf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje

Úřady práce v Jihomoravském kraji registrovaly ke konci roku 2018 celkem 32 042 uchazečů o zaměstnání (15 563 mužů a 16 479 žen). Proti konci listopadu 2018 se celkový počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 2  419 osob, oproti stavu ke konci roku 2017 došlo ke snížení o 5 248 osob. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo ke konci prosince 2018 92,1 % uchazečů dosažitelných (ti, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa). Mezi uchazeči o práci bylo 4,6 % absolventů a mladistvých, 16,2 % osob se zdravotním postižením, 34,9 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018

Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci roku 2018 celkem 24 014 volných míst, což je o 7 188 míst více než koncem roku 2017. Zvýšení počtu volných míst a snížení počtu uchazečů o zaměstnání znamenalo, že počet uchazečů připadajících na 1 volné místo se meziročně snížil. Ke konci prosince 2017 připadlo na 1 místo 2,2 uchazečů, ke konci prosince 2018 to bylo 1,3 uchazečů (4. nejvyšší počet mezi kraji). Počty uchazečů na 1 volné místo se v kraji v meziokresním srovnání pohybovaly od 0,5 uchazečů v okrese Brno - venkov do 3,1 uchazečů v okrese Znojmo.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná místa v Jihomoravském krajiGraf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná místa v Jihomoravském kraji

Z grafu 4 je zřejmé, že na nezaměstnanost mužů má výrazný vliv sezónnost prací. V zimních měsících a na začátku jara pravidelně podíl nezaměstnaných mužů převyšoval velikost podílu nezaměstnaných žen.

Graf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském krajiGraf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Z hlediska délky nezaměstnanosti největší skupinu mezi uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji tvořili uchazeči, kteří byli v evidenci méně než 3 měsíce (37,7 % z celkového počtu). Druhou nejpočetnější skupinou byli nezaměstnaní, kteří byli evidovaní déle než 2 roky (20,1 % všech nezaměstnaných). V meziročním porovnání došlo k poklesu počtu uchazečů ve všech sledovaných kategoriích, přičemž největší pokles absolutního počtu uchazečů byl zaznamenán v kategorii nad 2 roky – celkem o 2 803 osob.

 Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanostiGraf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti

Z rozčlenění uchazečů do pětiletých věkových skupin vyplývá, že nejpočetněji jsou zastoupeny osoby ve věku 55 až 59 let (14,0 % z celku), v porovnání s koncem roku 2017 došlo v této věkové kategorii k poklesu o  13,2 % Rovněž ve všech dalších věkových kategoriích došlo k meziročnímu poklesu počtu uchazečů. Největší relativní pokles, a to o 17,9 %, byl zaznamenán ve věkové kategorii 40 – 44 let a 50-54 let. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,7 roku, stejně jako  koncem roku 2017.

Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věkuGraf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku

Graf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzděláníGraf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle dosaženého vzdělání je mezi uchazeči nejvíce vyučených (37,4 % z celkového počtu) a osob bez vzdělání, vč. neúplného a základního vzdělání (25,9 % z celku). Mezi uchazeči o zaměstnání bylo na konci roku 2018 i 2 237 osob s vysokoškolským vzděláním, jejich počet meziročně poklesl o 240 osob, tj. o 9,7 %. Rovněž ve všech dalších vzdělanostních kategoriích došlo k poklesu počtu uchazečů.

Poznámka: Od října 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115

  • Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2018 (aktualita v PDF)
  • Zdroj dat:
  • Integrovaný portál MPSV Odkaz [nové okno]