Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2017

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo ke konci prosince 2017 na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 37 290 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu tak dosáhl 4,60 %. Proti konci roku 2016 se počet nezaměstnaných snížil o 11,7 tisíc. Čtvrtina uchazečů o práci je mezi nezaměstnanými déle než 2 roky, ale jejich podíl meziročně poklesl.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji dosáhl ke konci prosince roku 2017 4,60 %. Proti konci roku 2016 se podíl snížil o 1,51 procentního bodu. Mezi 14 kraji České republiky byl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 3. nejvyšší a proti republikovému průměru byl vyšší o 0,83 procentního bodu. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v Hl. městě Praze (2,34 %), nejvyšší je vykázán v Moravskoslezském kraji (5,77 %).

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání
podle krajů k 31. 12. 2017
Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 31. 12. 2017

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné pracovní místo
podle krajů k 31. 12. 2017
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2017

V okresech na jihu Moravy je nejvyšší nezaměstnanost dlouhodobě v okresech Hodonín a Znojmo. V okrese Hodonín dosáhl ke konci loňského prosince podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu celkem 6,19 %, v okrese Znojmo 6,67 %. Pokud seřadíme 77 okresů České republiky podle velikosti podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (od nejnižší hodnoty), pak pořadí jihomoravských okresů v žebříčku je následující: okres Vyškov, jako okres s nejnižší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji, se umístil mezi ostatními okresy na 22. místě. Zmiňované okresy Hodonín a Znojmo „obsadily“ mezi všemi okresy republiky 71. a 72. místo. Pro úplnost – okresy Blansko, Brno-venkov, Břeclav a Brno-město se umístily na 33., 34., 56. a 65. místě v pořadí. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci republiky byl v okrese Karviná (8,14 %) a nejnižší v okrese Praha-východ (1,34 %).

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání
podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017
Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2017

Graf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje

Úřady práce v Jihomoravském kraji registrovaly ke konci prosince 2017 celkem 37 290 uchazečů o zaměstnání (18 424 mužů a 18 866 žen). Proti konci listopadu 2017 se celkový počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 2 253 osob, oproti stavu ke konci roku 2016 došlo ke snížení o 11 742 osob. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo ke konci sledovaného období 94,6 % uchazečů dosažitelných (ti, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa). Mezi uchazeči o práci bylo 4,2 % absolventů a mladistvých, 16,2 % osob se zdravotním postižením, 30,6 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na podporu.

Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017

Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci prosince 2017 celkem 16 826 volných pracovních míst, což je o 5 598 míst více než ve stejném období roku 2016. Zvýšení počtu volných pracovních míst a snížení počtu uchazečů o zaměstnání znamenalo, že počet uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo se meziročně o polovinu snížil. Ke konci roku 2016 připadlo na 1 místo 4,4 uchazečů, ke konci roku 2017 to bylo 2,2 uchazečů (spolu s Olomouckým krajem 3. nejvyšší počet mezi kraji). Počty uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji v meziokresním srovnání pohybovaly od 1,0 uchazečů v okrese Brno-venkov do 5,5 uchazečů v okrese Znojmo.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihomoravském krajiGraf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihomoravském kraji

Z grafu 4 je zřejmé, že na nezaměstnanost mužů má výrazný vliv sezónnost prací. V zimních měsících a na začátku jara pravidelně podíl nezaměstnaných mužů převyšoval velikost podílu nezaměstnaných žen.

Graf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském krajiGraf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Z hlediska délky nezaměstnanosti největší skupinu mezi uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji tvořili uchazeči, kteří byli nezaměstnaní do 3 měsíců (33,2 % z celkového počtu). V porovnání s koncem roku 2016 se jejich počet snížil o 2 010 osob, tj. o 14,0 %. Druhou nejpočetnější skupinou jsou nezaměstnaní, kteří jsou evidovaní déle než 2 roky (24,8 % všech nezaměstnaných). Počet nezaměstnaných nad 2 roky se meziročně rovněž snížil (o 3 988 osob, tj. o 30,1 %).

Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanostiGraf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti

Z rozčlenění uchazečů do pětiletých věkových skupin vyplývá, že nejpočetněji jsou zastoupeny osoby ve věku 55 až 59 let (13,8 % z celku). V porovnání s koncem roku 2016 se počet nezaměstnaných snížil ve všech věkových skupinách. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 42,7 roku, v prosinci 2016 to bylo o rok méně, tedy 41,7 roku.

Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věkuGraf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku

Podle dosaženého vzdělání je mezi uchazeči nejvíce vyučených (38,0 % z celkového počtu) a osob bez vzdělání, vč. neúplného a základního vzdělání (25,6 % z celku). Mezi uchazeči o zaměstnání bylo na konci roku 2017 i 2 477 osob s vysokoškolským vzděláním, jejich počet meziročně poklesl o 629 osob, tj. o 20,3 %.

Graf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzděláníGraf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání

Poznámka:Od října 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115