Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 31. prosinci 2016

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo ke konci prosince 2016 na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 49 032 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu tak dosáhl 6,11 %. Proti konci roku 2015 se počet nezaměstnaných snížil o 7 tisíc. 27 procent uchazečů o práci je mezi nezaměstnanými déle než 2 roky, ale jejich podíl meziročně poklesl.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji dosáhl ke konci prosince roku 2016 6,11 %. Proti konci roku 2015 se podíl snížil o 0,9 procentního bodu. Mezi 14 kraji České republiky byl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 3. nejvyšší a proti republikovému průměru byl vyšší o 0,92 procentního bodu. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v Hl. městě Praze (3,35 %), nejvyšší je vykazován v Ústeckém kraji (7,79 %).

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání
podle krajů k 31. 12. 2016
Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání<br>podle krajů k 31. 12. 2016

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné pracovní místo
podle krajů k 31. 12. 2016
Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 31. 12. 2016

V okresech na jihu Moravy je nejvyšší nezaměstnanost dlouhodobě v okresech Hodonín a Znojmo. V okrese Hodonín dosáhl ke konci loňského prosince podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu celkem 7,98 %, v okrese Znojmo 8,48 %. Pokud seřadíme 77 okresů České republiky podle velikosti podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (od nejnižší hodnoty), pak pořadí jihomoravských okresů v žebříčku je následující: okres Vyškov, jako okres s nejnižší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji, se umístil mezi ostatními okresy na 17. místě. Zmiňované okresy Hodonín a Znojmo „obsadily“ mezi všemi okresy republiky 69. a 71. místo. Pro úplnost – okresy Brno-venkov, Blansko Břeclav a Brno-město se umístily na 32., 34., 46. a 63. místě v pořadí. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci republiky byl v okrese Karviná (10,33 %) a nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,76 %).

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání<br>podle okresů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2016

Graf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje

Úřady práce v Jihomoravském kraji registrovaly ke konci prosince 2016 celkem 49 032 uchazečů o zaměstnání (24 342 mužů a 24 690 žen). Proti konci listopadu 2016 se celkový počet uchazečů o zaměstnání zvýšil o 2 877 osob, oproti stavu ke konci roku 2015 došlo ke snížení o 7 000 osob. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo ke konci sledovaného období 96,1 % uchazečů dosažitelných (ti, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa). Mezi uchazeči o práci bylo 4,5 % absolventů a mladistvých, 14,5 % osob se zdravotním postižením, 27,1 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na podporu.

Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016

Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci prosince 2016 celkem 11 228 volných pracovních míst, což je o 3 131 míst více než ve stejném období minulého roku. Zvýšení počtu volných pracovních míst a snížení počtu uchazečů o zaměstnání znamenalo, že počet uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo se meziročně snížil. Ke konci roku 2015 připadlo na 1 místo 6,9 uchazečů, ke konci roku 2016 to bylo 4,4 uchazečů (3. nejvyšší počet mezi kraji). Počty uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji v meziokresním srovnání pohybovaly od 1,9 uchazečů v okrese Brno-venkov do 10,4 uchazečů v okrese Hodonín.

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihomoravském krajiGraf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihomoravském kraji

Z grafu 4 je zřejmé, že na nezaměstnanost mužů má výrazný vliv sezónnost prací. V zimních měsících a na začátku jara pravidelně podíl nezaměstnaných mužů převyšoval velikost podílu nezaměstnaných žen.

Graf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském krajiGraf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Z hlediska délky nezaměstnanosti největší skupinu mezi uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji tvořili uchazeči, kteří byli nezaměstnaní do 3 měsíců (29,3 % z celkového počtu). V porovnání s koncem roku 2015 se jejich počet snížil o 1 086 osob, tj. o 7,0 %. Druhou nejpočetnější skupinou jsou nezaměstnaní, kteří jsou evidovaní déle než 2 roky (27,0 % všech nezaměstnaných). Počet nezaměstnaných nad 2 roky se meziročně rovněž snížil (o 2 916 osob, tj. o 18,1 %).

Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanostiGraf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti

Z rozčlenění uchazečů do pětiletých věkových skupin vyplývá, že nejpočetněji jsou zastoupeny osoby ve věku 55 až 59 let (13,4 % z celku). V porovnání s koncem roku 2015se zvýšil pouze počet nezaměstnaných ve věku 60 až 64 let, a to o 373 osob, tj. o 12,8 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 41,7 roku, v prosinci 2015 to bylo 41,0 roku.

Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věkuGraf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku

Podle dosaženého vzdělání je mezi uchazeči nejvíce vyučených (38,8 % z celkového počtu) a osob bez vzdělání, vč. neúplného a základního vzdělání (25,0 % z celku). Mezi uchazeči o zaměstnání bylo na konci roku 2016 i 3 106 osob s vysokoškolským vzděláním, jejich počet meziročně poklesl o 407 osob, tj. o 11,6 %.

Graf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzděláníGraf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání

Poznámka:

Od října 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115