Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 30. červnu 2019

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo ke konci června 2019 na úřadech práce v Jihomoravském kraji evidováno 26 232 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu tak dosáhl 3,10 %. Proti konci roku 2018 se počet nezaměstnaných snížil o 5 810. Téměř pětina uchazečů o práci je mezi nezaměstnanými déle než 2 roky.

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji dosáhl ke konci letošního června 3,10 %. Meziročně se podíl snížil o 0,55 procentního bodu, proti konci roku 2018 poklesl o 0,77 procentního bodu. Mezi 14 kraji České republiky byl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu 3. nejvyšší a proti republikovému průměru byl vyšší o 0,53 procentního bodu. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v Pardubickém kraji (1,66 %), nejvyšší je vykazován v Moravskoslezském kraji (4,16 %). 

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 30. 6. 2019Tab. 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle krajů k 30. 6. 2019

 

Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 30. 6. 2019Graf 1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a počty uchazečů na 1 volné pracovní místo podle krajů k 30. 6. 2019

V Jihomoravském kraji je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v okresech Hodonín, Znojmo a Brnoměsto. V okrese Hodonín i Znojmo dosáhl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu celkem shodně 3,87 %, v Brněměstě 3,82 %. Pokud seřadíme 77 okresů České republiky podle velikosti podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (od nejnižší hodnoty), pak pořadí jihomoravských okresů v žebříčku je následující: okres Vyškov, jako okres s nejnižší nezaměstnaností v Jihomoravském kraji, se umístil mezi ostatními okresy na 21. místě; zmiňované okresy Brnoměsto, Hodonín a Znojmo „obsadily“ mezi všemi okresy republiky 67., 68. a 69. místo. Pro úplnost – okresy Blansko, Brno-venkov a Břeclav se umístily na 30., 40. a 45. místě v pořadí. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v rámci republiky byl v okrese Karviná (6,67 %) a nejnižší v okrese Praha-východ (1,06 %).

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 30. 6. 2019Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu a neumístění uchazeči o zaměstnání podle okresů Jihomoravského kraje k 30. 6. 2019

 

Graf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v okresech Jihomoravského kraje

 

Úřady práce v Jihomoravském kraji registrovaly ke konci června 2019 celkem 26 232 uchazečů o zaměstnání (12 143 mužů a 14 089 žen). Proti konci května 2019 se celkový počet uchazečů o zaměstnání snížil o 841 osob, oproti stavu ke konci roku 2018 došlo ke snížení o 5 810 osob a meziroční změna představovala snížení počtu uchazečů o zaměstnání o 4 174 osob.

Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo k 30. 6. letošního roku 90,0 % uchazečů dosažitelných (ti, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa). Mezi uchazeči o práci bylo 3,6 % absolventů a mladistvých, 17,4 % osob se zdravotním postižením, 32,5 % uchazečů o zaměstnání mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti. 

Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 30. 6. 2019Tab. 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji k 30. 6. 2019

Úřady práce v Jihomoravském kraji nabízely ke konci června 2019 celkem 26 816 volných pracovních míst, což je o 2 967 míst více než ve stejném období minulého roku. Zvýšení počtu volných pracovních míst a snížení počtu uchazečů o zaměstnání znamenalo, že počet uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo se meziročně snížil. Ke konci loňského června připadlo na 1 místo 1,3 uchazečů, ke konci června 2019 to bylo 1,0 uchazečů (3. nejvyšší počet mezi kraji, spolu s krajem Olomouckým). Počty uchazečů na 1 volné pracovní místo se v kraji v meziokresním srovnání pohybovaly od 0,4 uchazečů v okrese Brno-venkov do 2,1 uchazečů v okrese Hodonín.

 Graf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihomoravském krajiGraf 3 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Jihomoravském kraji

Z grafu 4 je zřejmé, že na nezaměstnanost má významný vliv sezónnost prací. V zimních měsících a na začátku jara bývá podíl nezaměstnaných vyšší než v letních měsících.

Graf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Graf 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Z hlediska délky nezaměstnanosti největší skupinu mezi uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji tvořili uchazeči, kteří byli v evidenci méně než 3 měsíce (32,2 % z celkového počtu). Meziročně se snížil podíl nezaměstnaných, kteří byli evidováni déle než 2 roky (z 25,7 % všech nezaměstnaných na 19,9 %). V porovnání se stejným obdobím roku 2018 došlo k poklesu počtu uchazečů ve všech sledovaných kategoriích, přičemž největší pokles absolutního počtu uchazečů byl zaznamenán právě v kategorii nad 2 roky – celkem o 2 586 osob.

Graf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanostiGraf 5 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle délky nezaměstnanosti

Z rozčlenění uchazečů do pětiletých věkových skupin vyplývá, že nejpočetněji jsou zastoupeny osoby ve věku 55 až 59 let (14,0 % z celku), i když v porovnání s koncem 2. čtvrtletí minulého roku došlo k největšímu absolutnímu i relativnímu poklesu počtu uchazečů ve věkové kategorii 36 až 39 let (o 627 osob resp. o 18,2 %). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 43,0 roků, stejně jako konci 2. čtvrtletí loni.

Graf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věkuGraf 6 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle věku

Graf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzděláníGraf 7 Uchazeči o zaměstnání v Jihomoravském kraji podle dosaženého vzdělání

Podle dosaženého vzdělání je mezi uchazeči nejvíce vyučených (33,5 % z celkového počtu) a osob bez vzdělání, vč. neúplného a základního vzdělání (27,3 % z celku). Mezi uchazeči o zaměstnání bylo na konci 2. čtvrtletí 2019 i 2 131 osob s vysokoškolským vzděláním, jejich počet meziročně poklesl o 215 osob, tj. o 9,2 %. Rovněž ve všech dalších vzdělanostních kategoriích došlo k poklesu počtu uchazečů.

Poznámka: Od října 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přešlo na nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem „podíl nezaměstnaných osob“. Ukazatel vyjadřuje podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let z celkového počtu obyvatel ve věku 15 až 64 let. Do té doby užívaný ukazatel „míra registrované nezaměstnanosti“ poměřoval uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

 

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115