Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje

 

Nejvyšší naději dožití v  porovnání okresů Jihomoravského kraje mají muži žijící v  Brně-městě a  ženy v  okrese Hodonín. Muž narozený v  letech 2013 až 2017 v  Brně-městě by se mohl dožít 77 let, žena v  okrese Hodonín téměř 83 let. Za 27 let se pravděpodobná délka života v  okresech kraje zvýšila u  mužů v  průměru téměř o 8 let a  u  žen o 7 let.

Naděje dožití neboli střední délka života osoby ve věku 0, 45 a  65 let vyjadřuje průměrný počet let, který má ještě naději prožít osoba daného věku. Údaje jsou výsledkem podrobných úmrtnostních tabulek zpracovaných pro jednotlivé okresy (resp. správní obvody obcí s  rozšířenou působností) nepřímou metodou výpočtu pravděpodobností úmrtí s  jednoletým věkovým intervalem, zvlášť pro muže a  ženy. Pro vyloučení nahodilých výkyvů se za menší územní celky zpracovávají z  průměrů za pětileté kalendářní období, nejnověji za roky 2013 až 2017.

Z tabulky 1 a zejména z grafu 1 je zřejmé, že ve srovnání naděje dožití v  okresech kraje jsou na tom nejlépe muži v  Brně a ženy v okrese Hodonín. Muži narození v  letech 2013 až 2017 v Brně by se mohli v průměru dožít 77,1  roku, naproti tomu muži narození v okrese Hodonín v průměru o 1,8 roku méně. Ve srovnání s ostatními okresy ČR pravděpodobný věk dožití mužů v okrese Brno-město je 4. nejvyšší (spolu s okresem Havlíčkův Brod). Nejvyšší pravděpodobný věk dožití u mužů byl za pětileté období zjištěn v Praze (77,7 roku), nejnižší v  okrese Most (72,9 roku).

Ženy se v průměru dožívají vyššího věku - ženy narozené v  letech 2013 až 2017 v okrese Hodonín by se mohly v  průměru dožít až 82,7  roku. To je o 1,2  roku více než v okrese Znojmo, což je okres, ve kterém byla v kraji zjištěna naopak nejnižší pravděpodobná hodnota dožití žen. Je ale zřejmé, že rozdíly v předpokládaném věku dožití žen u prvních pěti okresů jsou velmi malé. Srovnání s ostatními okresy ČR je u žen ještě příznivější než u mužů, pravděpodobný věk dožití žen v okrese Hodonín je druhý nejvyšší za okresem Třebíč (83,0) a v okrese Brno-město 5. nejvyšší; nejnižší pravděpodobný věk dožití žen byl zjištěn v okrese Most (78,5 roku).

Pokud muži žijící v okresech Jihomoravského kraje již v roce 2017 dovršili věk 65 let, mají ještě před sebou v průměru minimálně 16 let života. Ženy z okresů kraje ve stejném věku pak nejméně 20 let.

Tab. 1 Naděje dožití v okresech Jihomoravského kraje (průměr za období 2013 až 2017)Tab. 1  Naděje dožití v  okresech Jihomoravského kraje (průměr za období 2013 až 2017)

Graf 1  Naděje dožití při narození v okresech Jihomoravského kraje (průměr z období 2013 až 2017)Graf 1  Naděje dožití při narození v  okresech Jihomoravského kraje (průměr z  období 2013 až 2017)

Jak se postupně zvyšovala naděje dožití při narození v okresech Jihomoravského kraje v uplynulých letech podle pohlaví, ukazuje graf 2. Pravděpodobná délka života za poslední pětileté období je v okresech kraje ve srovnání s obdobím let 1986 až 1990 u mužů v průměru o 7,7 roku vyšší a u žen v průměru o 6,6 roku vyšší. U mužů v okrese Znojmo je průměr z let 2013 až 2017 proti průměru z let 1986 až 1990 dokonce o 8,7 roku vyšší. U žen je nejvyšší nárůst naděje dožití v Brně-městě a v okrese Hodonín, a to o 7,0 roku.

Graf 2  Vývoj naděje dožití mužů a žen v okresech Jihomoravského krajeGraf 2  Vývoj naděje dožití mužů a  žen při narození v  okresech Jihomoravského kraje

V  tabulce 2 a v grafu 3 jsou uvedeny hodnoty naděje dožití podle pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP) v Jihomoravském kraji. Z uvedeného lze vyčíst, že u narozených v letech 2013 až 2017 jsou na tom nejlépe s nadějí dožití muži ve správním obvodu ORP Šlapanice a ženy v SO ORP Bučovice. Nejméně příznivý ukazatel u mužů i u žen byl zjištěn v SO ORP Mikulov. Rozdíl proti SO ORP Šlapanice u mužů činí 4,0 roku, u žen rozdíl proti SO ORP Bučovice činí 1,9 roku).

Ve srovnání se správními obvody ORP v ČR je naděje dožití mužů v SO ORP Šlapanice v pětiletém období 6. nejvyšší. Nejvyšší pravděpodobná střední délka života mužů byla zjištěna v SO ORP Nové Město nad Metují (Královéhradecký kraj, 78,6 roku), nejnižší v SO ORP Bílina (Ústecký kraj, 72,1 roku). Naděje dožití žen v SO ORP Bučovice je 4. nejvyšší. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny v SO ORP Náměšť nad Oslavou (Kraj Vysočina, 84,0 roku), nejnižší v SO ORP Litvínov (Ústecký kraj, 78,0 roku).

Tab. 2 Naděje dožití ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2013 až 2017)Tab. 2  Naděje dožití ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2013 až 2017)

Graf 4  Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (průměr za období 2013 až 2017)Graf 4  Naděje dožití při narození ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje <br>(průměr za období 2013 až 2017)

Poznámka:

V  roce 2018, od dat za rok 2017, resp. 2013–2017, přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek. Změna se týká způsobu zpracování vstupních reálných dat a spočívá v inovaci funkce pro vyhlazování reálných měr úmrtnosti a v inovaci funkce pro modelování úmrtnosti v nejvyšších věcích. Dále došlo k úpravě způsobu výpočtu průměrné délky života v prvním a posledním roce života a formy převodu měr úmrtnosti na kvocienty.

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172