Nabídka publikací Krajské správy ČSÚ v Brně

 

ŽENY A MUŽI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI - 2018

Ženy a muži v Jihomoravském kraji - 2018
kód: cena:
330226-19 publikace 250,- Kč
Charakteristika života žen a mužů (se zaměřením na genderové rozdíly) v kraji a jeho dílčích územních částech z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě společnosti apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
 

STATISTICKÁ ROČENKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018
(česko-anglická verze)

Statistická ročenka Jihomoravského kraje
kód: cena:
330103 publikace 250,- Kč

Základní údaje o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje v letech 2015 až 2017, ve vybraných ukazatelích v delší časové řadě. Meziokresní srovnání, vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností a městech, přehled všech obcí. Mezikrajské srovnání v základních ukazatelích. Doplněna stručnou charakteristikou kraje, grafy a kartogramy.

ZÁKLADNÍ TENDENCE DEMOGRAFICKÉHO, SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO VÝVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - 2017

Základní tendence vývoje kraje - 2017Základní tendence vývoje kraje
kód:   cena:
330128-18 publikace 200,- Kč
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2017 s návazností od roku 2012, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
 

MLADÁ GENERACE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI - 2016

Mladá generace v Jihomoravském kraji - 2016
kód: cena:
330207-17 knižní podoba 250,- Kč
elektronická forma na CD 125,- Kč

Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě společnosti apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.

 

SENIOŘI V JIHOMORAVSKÉM KRAJ - 2015

Senioři v Jihomoravském kraji
kód: cena:
330151-15 knižní podoba 250,- Kč
elektronická forma na CD 125,- Kč

Charakteristika vývoje počtu a struktury seniorů v kraji i jeho dílčích územních celcích na základě demografické statistiky (včetně naděje dožití a projekce), sčítání lidu, domů a bytů (např. rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita, bydlení seniorů, domácnosti seniorů). Vývoj sociální péče (počty důchodců, důchody, kapacity pro péči o seniory). Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy.


STATISTICKÝ BULLETIN – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

(pravidelně čtvrtletně vydávaná datová sada na internetu)
 

Statistický bulletin - Jihomoravský kraj
kód:
330104 datová sada na internetu
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v Jihomoravském kraji a jeho okresech (a jednou ročně i ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností) zpracovaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými a meziokresními srovnáními a daty za celou Českou republiku.


VĚKOVÉ SLOŽENÍ A POHYB OBYVATELSTVA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
(pravidelně ročně vydávaná datová sada na internetu)

Věkové složení a pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji
kód:
130059 datová sada na internetu
Podrobná věková struktura obyvatelstva kraje, okresů a SO ORP k 31. 12. 2014. Vybrané údaje o pohybu obyvatelstva a věkovém složení podle základních skupin za jednotlivé okresy, SO ORP a obce.SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ - ANALÝZA VÝSLEDKŮ
(česko-anglická verze)
kód: cena:
a-644135-13
e-644135-13
knižní podoba
elektronická forma na CD
250,- Kč
125,- Kč


Analýza struktury obyvatelstva, domovního a bytového fondu a domácností, vývoj v kraji a jeho dílčích uzemních celcích od minulého sčítání (v části ukazatelů s návazností od roku 1970). Doplněno mezikrajským srovnáním, grafy a kartogramy.

ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY SLDB 2011 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 

kód: cena:
t-06064-12 knižní podoba 200,- Kč


Vybrané údaje o struktuře obyvatelstva, domovního a bytového fondu, poprvé zpracované na základě obvyklého pobytu občanů. Obsahuje i omezený počet údajů na základě upřesnění informací o trvalém pobytu včetně konfrontace počtu osob s obvyklým a trvalým pobytem. Vývoj od roku 1970 na úrovni kraje. Doplněno stručným komentářem, barevnými grafy resp. kartogramy a metodickými vysvětlivkami.

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SLDB 2011 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ

kód: cena:
t-02064-12 knižní podoba 100,- Kč


První výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 zpracované podle místa trvalého pobytu občana. Srovnání výsledů sčítání od roku 1961 na úrovni kraje. Stručný komentář k základním výsledkům v kraji; doplněno několika barevnými grafy a kartogramy a metodickými vysvětlivkami.

VÝVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V LETECH 2000 AŽ 2009 - VYBRANÉ KAPITOLY

kód: cena:
t-641363-10 knižní podoba 150,- Kč
e-641363-10 elektronická forma na CD 75,- Kč


Hodnocení vybraných charakteristik demografického a sociálního vývoje v kraji se zaměřením na dlouhodobý vývoj v oblasti trhu práce. Posouzení vnitroregionálních rozdílů a zhodnocení postavení kraje v rámci České republiky v oblasti velikosti, kvality a využití lidských zdrojů.


POSTAVENÍ VENKOVA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

kód: cena:
t-641361-09 knižní podoba 200,- Kč
e-641361-09 elektronická forma na CD 100,- Kč


Publikace se zaměřuje na postavení venkova z pohledu demografického, sociálního i ekonomického. Zkoumá rozdíly mezi venkovským, přechodným a městským prostorem uvnitř kraje a také diference venkovských a městských oblastí v mezikrajském srovnání.


VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007

kód: cena:
...13-6406-08 knižní podoba 100,- Kč
e-13-6406-08 elektronická forma na CD 150,- Kč


Analýza vývoje bytové výstavby v Jihomoravském kraji, okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností v posledním desetiletí (data přepočtena na územní strukturu platnou od 1. ledna 2007). Obsahuje údaje o počtu dokončených, zahájených a rozestavěných bytů podle forem výstavby, včetně kvalitativních ukazatelů. Publikace doplněna o mezikrajské srovnání, grafy a kartogramy.


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2008 – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

kód : cena:
13-6412-08 knižní podoba 80,- Kč
e-13-6412-08 elektronická forma na CD 40,- Kč


Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje členěné podle okresů, správních obvodů obcí s rozšířenou působností i jednotlivých obcí. Obsahuje údaje o volební účasti, počty hlasů pro jednotlivé strany i jejich kandidáty, údaje o počtu získaných mandátů a přehled zvolených zastupitelů. Doplněno grafy a kartogramy.


VYBRANÉ OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

kód: cena:
...13-6209-07 knižní podoba 200,- Kč
e-13-6209-07 elektronická forma na CD 100,- Kč


Metodicko-analytické pojednání o vybraných okruzích udržitelného rozvoje a jejich souvislostech. Navazuje na publikace ČSÚ vydané za tuto oblast s uplatněním regionálních pohledů. Obsahuje časové řady vývoje vybraných ukazatelů a mezikrajské srovnání v rámci České republiky. Je doplněno grafy a kartogramy.


STATISTICKÝ PRŮVODCE OBCEMI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2007

kód: cena:
...13-6210-07 knižní podoba 160,- Kč
e-13-6210-07 elektronická forma na CD 80,- Kč


Základní informace o jednotlivých městech a obcích Jihomoravského kraje v člení podle správních obvodů s rozšířenou působností. Kromě adresářů obecních úřadů jsou uvedeny základní demografické údaje a vybrané informace o vybavenosti obcí.


REGIONÁLNÍ ROZDÍLY V DEMOGRAFICKÉM, SOCIÁLNÍM A EKONOMICKÉM VÝVOJI JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V LETECH 2000 AŽ 2005

kód: cena:
...13-6235-07 knižní podoba 100,- Kč
e-13-6235-07 elektronická forma na CD _50,- Kč


Publikace se zabývá postavením a vývojem územních jednotek uvnitř Jihomoravského kraje, a to vytvořených jak administrativně (správní obvody obcí s rozšířenou působností), tak na základě společných charakteristik (funkční regiony).
Obsahuje rozsáhlou textovou část, tabulkovou přílohu, řadu grafů a barevných kartogramů, je doplněna srovnáními s regiony v rámci ČR.


DEMOGRAFICKÝ, SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÝ VÝVOJ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V LETECH 2000 AŽ 2004

kód: cena:
...13-6207-05 knižní podoba 200,- Kč
e-13-6207-05 elektronická forma na CD 100,- Kč


Komplexní charakteristika vývoje kraje v letech 2000 až 2004 na základě výsledků statistických zjišťování. Obsahuje mezikrajská a meziokresní srovnání, ve vybraných ukazatelích též údaje o správních obvodech Obcí s rozšířenou působností. Publikace je doplněna řadou grafů a barevných kartogramů.


SPRÁVNÍ OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - JIHOMORAVSKÝ KRAJ 2004

kód: cena:
...13-6205-04 knižní podoba 120,- Kč
e-13-6205-04 elektronická forma na CD _60,- Kč


Kompletní přehled údajů o správních obvodech obcí s rozšířenou působností (III. stupně), charakteristiky a postavení správních obvodů v rámci kraje. Data za rok 2003, případně v časové řadě nebo ze sčítání lidu, domů a bytů 2001, 1991. Součástí publikace je adresář úřadů Jihomoravského kraje. Srovnání vývoje správních obvodů obcí s rozšířenou působností ve vybraných ukazatelích. Doplněno stručnou textovou charakteristikou každého správního obvodu, grafy a kartogramy.


DOJÍŽĎKA ZA PRACÍ A DO ŠKOL V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (na základě výsledků SLDB 2001) ZA ROK 2001

kód: cena:
...13-6231-04 knižní podoba 200,- Kč
e-13-6231-04 elektronická forma na CD 100,- Kč


Analýza dojížďky a vyjížďky v kraji – směry, frekvence, doba dojížďky. Struktura dojíždějících podle věku, pohlaví, vzdělání, odvětví, dopravních prostředků. Centra dojížďky a jejich spádová území, územní vymezení na bázi dojížďky – pracovní mikroregiony, intenzita spjatosti obcí v zázemí s jádrem pracovního mikroregionu. Grafy a kartogramy.