Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2019

 

Loni se v Jihomoravském kraji vytěžilo 3 394,3 tisíce m3 dřeva, z toho 97,0 % tvořila nahodilá těžba. Meziroční nárůst o 46,4 % zaznamenala těžba jehličnatých dřevin, produkce dřeva listnatých dřevin klesla více jak o desetinu. Jihomoravský kraj je mezi kraji největším producentem dubového dřeva – loňská těžba 70,6 tisíce m3 dřeva bez kůry tvořila více jak čtvrtinu republikového celku. Plocha, která byla loni v Jihomoravském kraji zalesněna, se proti roku 2018 zdvojnásobila a dosáhla 3 855 hektarů.

V roce 2019 zabíraly lesní pozemky v Jihomoravském kraji 201,7 tisíce hektarů. Rozloha půdy porostní, která představuje 195,0 tisíce hektaru, je v mezikrajském porovnání s podílem 7,5 % na republikovém celku pátá největší. Nejrozlehlejší lesní pozemky jsou v Jihočeském kraji s 380,0 tisíce hektarů, za něj se zařadily kraje Plzeňský, Středočeský vč. hlavního města Prahy a Vysočina. Podíl půdy porostní na ploše lesních pozemků v krajích se pohybuje od 86,2 % v kraji Královéhradeckém do 98,3 %, kterého shodně dosáhly tři kraje, a to Kraj Vysočina, Zlínský a Plzeňský kraj. V Jihomoravském kraji hodnota tohoto ukazatele činí 96,7 % a je v mezikrajském porovnání třetí nejnižší.

V průběhu roku 2019 se v Jihomoravském kraji vytěžilo 3 394,3 tisíce m3 dřeva bez kůry. Tento objem tvoří více jak desetinu republikového celku, což je v mezikrajské srovnání třetí největší část; prvenství drží Kraj Vysočina s téměř čtvrtinovým podílem, za něj se zařadil Jihočeský kraj s 13,3 %.

Těžba dřeva v Jihomoravském kraji se již třetím rokem navyšuje. Loňská skutečnost, která meziročně vzrostla o 40,6 %, byla proti roku 2016 téměř trojnásobná. Těžilo se převážně dřevo jehličnanů, těžba listnatých dřevin klesala. Ve struktuře vytěženého dřeva celkem podle dřevin převažuje s podílem na celku 82,5 % smrk, borovice tvoří 8,1 %, dub 2,1 % a buk 1,6 %.

Graf 1 Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2009 až 2019 Graf 1 Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2009 až 2019

Loni se v Jihomoravském kraji vytěžilo 3 175,8 tisíce m3 jehličnatého dřeva bez kůry, podíl na celkové těžbě představoval 93,6 %. Hodnota tohoto ukazatele se v letech 2011 až 2014 pohybovala mezi 59,3 % a 65,8 %, v letech 2015 až 2017 překročila 70 % a v roce 2018 již dosáhla 89,9 %. Z jehličnanů se těží převážně smrky – loni, s meziročním nárůstem o 44,7 %, se získalo 2 799,4 tisíce m3 dřeva, a to je více jak čtyřnásobek skutečnosti roku 2016. Také těžba dřeva borovice se zvýšila – proti roku 2018 vzrostla o 71,0 % na 274,3 tisíce m3 dřeva, což je trojnásobná hodnota dosažená v roce 2016.

Jihomoravský kraj je objemem vytěženého listnatého dřeva v roce 2019, který představoval 218,5 tisíce m3 dřeva bez kůry s podílem na republikovém celku 17,2 %, mezi kraji druhým největším producentem této komodity, prvenství drží Olomoucký kraj. Těžba listnatých dřevin v Jihomoravském kraji meziročně klesla o 10,7 %, proti roku 2016 o třetinu. V těžbě listnatých dřevin převažuje dub, kterého se loni v Jihomoravském kraji získalo 70,6 tisíce m3. Tento objem je mezi kraji největší a tvoří 26,8 % republikového celku. 

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva v Jihomoravském kraji v loňském roce představoval 3 293,3 tisíce m3 dřeva bez kůry a tvořil 97,0 % celkové těžby. Tento podíl je v mezikrajském porovnání druhý nejvyšší po Kraji Vysočině, kde nahodilá těžba tvoří 99,4 % celkové těžby.

Kvůli hmyzové kalamitě bylo v Jihomoravském kraji v roce 2019 zpracováno 2 386,9 tisíce m3 dřeva bez kůry, mezi kraji je to třetí největší objem. Rozsáhlejší těžba z těchto důvodů musela být v Kraji Vysočině, a to 6 701,8 tisíce m3 dřeva s podílem na republikovém celku 29,4 %, a dále pak v Jihočeském kraji (3 380,3 tisíce m3 dřeva).

Živelné příčiny v Jihomoravském kraji měly za následek těžbu 561,9 tisíce m3 dřeva bez kůry, což je pátá nejvyšší hodnota. Rozsáhlejší těžba byla realizována v Olomouckém kraji, a to 893,2 tisíce m3 dřeva, s podílem na republikovém celku 15,2 %. Podíl vytěženého dřeva kvůli živelným příčinám ze zpracované nahodilé těžby dřeva se v mezikrajském srovnání pohybuje od 9,5 % v Kraji Vysočině do 53,7 % v Karlovarském kraji.

Graf 2 Těžba dřeva celkem a zpracování nahodilé těžby v Jihomoravském kraji v roce 2009 až 2019 Graf 2 Těžba dřeva celkem a zpracování nahodilé těžby v Jihomoravském kraji v roce 2009 až 2019

Graf 3  Podíl zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva podle krajů v letech 2016 až 2019 Graf 3  Podíl zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva podle krajů v letech 2016 až 2019

V roce 2019 bylo v Jihomoravském kraji zalesněno celkem 3 855 hektarů půdy, což je více jak dvojnásobek hodnoty z předchozího roku. Loňská zalesněná plocha je v mezikrajském srovnání po Olomouckém kraji druhá největší. Při výsadbě byly upřednostněny listnaté dřeviny s podílem na celku 58,2 %. Listnaté dřeviny byly vysazeny na 2 245 hektarech, z toho dub tvořil 42,6 %. Jehličnany byly vysazeny na 1 610 hektarech, z toho 794 hektarů zabíral smrk a 437 hektarů borovice.

Přirozenou cestou bylo v České republice v roce 2019 obnoveno 5 224 hektarů lesů, z toho největší rozlohu vykázal Olomoucký kraj (1 360 ha). V Jihomoravském kraji bylo loni tímto způsobem získáno 392 hektarů lesa.

Plocha prořezávek, čistek a plecích sečí v mladých nedospělých porostech v Jihomoravském kraji v roce 2019 činila 1,2 tisíce hektarů, v roce předchozím to bylo 2,1 tisíce hektarů. Rozsah probírek byl také zredukován, a to z 3,3 tisíce hektarů v roce 2018 na loňských 932 hektarů.

V roce 2019 bylo v Jihomoravském kraji ošetřeno chemickými a biologickými postřikovými látkami proti hmyzu, houbovým a virovým chorobám, hlodavcům nebo cizorodé vegetaci 2,6 tisíce hektarů lesní půdy, což představuje 67,7 % skutečnosti roku 2018.

Celková částka ohodnocených škod, které byly v roce 2019 způsobeny zvěří v lesích České republiky, dosáhla 27,4 milionů Kč. Jihomoravský kraj vykázal škody za 3,3 milionů Kč, což je v mezikrajském měřítku třetí nejvyšší hodnota.

Tab. 1 Lesnictví v Jihomoravském kraji Tab. 1 Lesnictví v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230

 

  • Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2019 (komentář v PDF)
  • Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2019 (tabulka v XLSX)
  • Zdroj informací:
  • Lesnictví - 2019 Odkaz [nové okno]