Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2018

 

Rozloha lesních pozemků v Jihomoravském kraji ke konci loňského roku představovala 201,6 tisíce hektarů s podílem na republikovém celku 7,5 %. Z jihomoravských lesů se vytěžilo 2 414,6 tisíce m3 dřeva bez kůry s meziročním nárůstem o 83,2 %. Těžba jehličnatých dřevin se proti roku 2017 více jak zdvojnásobila, listnatých dřevin bylo vytěženo téměř o 15 % méně. Loni se zpracovalo 2 220,9 tisíce m3 dřeva z nahodilé těžby, z toho více jak polovinu tvořilo dřevo vytěžené z důvodu hmyzové kalamity.

Lesní pozemky v Jihomoravském kraji, které v roce 2018 zabíraly 201,6 tisíce hektarů, tvořily 7,5 % republikového celku, což je mezi kraji pátý největší podíl. Nejrozlehlejší lesní pozemky jsou v Jihočeském kraji, a to 379,7 tisíce hektarů, za něj se zařadily kraje Plzeňský a Středočeský s rozlohami kolem 300 tisíc hektarů, a Kraj Vysočina s 207,5 tisíce hektarů. Podíl půdy porostní na lesních pozemcích se v mezikrajském porovnání pohyboval od 90,2 % v hlavním městě Praze do 98,4 % ve Zlínském kraji; hodnota tohoto ukazatele v Jihomoravském kraji je třetí nejnižší a dosahuje 97,0 %.

V roce 2018 se v České republice vytěžilo 25 688,8 tisíce m3 dřeva bez kůry, z toho 24 212,5 tisíce m3 bylo dřevo jehličnanů. Největším producentem dřeva v loňském roce byl Kraj Vysočina s těžbou 3 765,3 tisíce m3 dřeva. Za tento kraj se podle objemu vytěženého dřeva zařadily kraje Jihočeský, Olomoucký a Moravskoslezský. V těchto jednotlivých krajích byla těžba vyšší než tři tisíce m3 dřeva, a dále kraj Jihomoravský s těžbou 2 414,6 tisíce m3 dřeva.

Objem vytěženého dřeva v Jihomoravském kraji v roce 2018 byl v posledním desetiletí největší a proti roku 2009 vzrostl více jak dvojnásobně. Tento nárůst byl v plném rozsahu vytvořen navýšením těžby jehličnatých dřevin, která byla proti roku 2009 více jak trojnásobná, naopak těžba listnatých dřevin se propadla téměř o třetinu.   

V Jihomoravském kraji se loni vytěžilo 2 170,0 tisíce m3 dřeva jehličnatých dřevin, z toho 1 935,1 tisíce m3 dřeva bylo dřevo smrků a 160,5 tisíce m3 dřevo borovic. Objem vytěženého dřeva jehličnanů meziročně vzrostl ve všech krajích, z toho nejvíce v Jihomoravském kraji, a to o 110,4 %; dvojnásobný meziroční nárůst uvádí také Kraj Vysočina.

Graf 1 Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2009 až 2018 Graf 1 Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2009 až 2018

V mezikrajském porovnání se loni nejvíce dřeva listnatých dřevin vytěžilo v Olomouckém kraji, za kterým se v těsné blízkosti umístil Jihomoravský kraj a dále pak kraj Zlínský. Každý z těchto krajů vytěžil přibližně 250 tisíc m3 dřeva a společně vytvořily polovinu objemu vytěžených listnatých dřevin v České republice. Těžba listnatých dřevin v České republice meziročně klesla o více jak desetinu. Propad zaznamenaly všechny kraje s výjimkou kraje Olomouckého a Moravskoslezského.

Jihomoravský kraj je v České republice největším producentem dubového dřeva, kterého se loni vytěžilo 81,6 tisíce m3, což je v porovnání s rokem předchozím o 4,4 tisíce m3 dřeva méně. Dřeva buků se loni vytěžilo 70,4 tisíce m3, v roce 2017 to bylo téměř o čtvrtinu více.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v Jihomoravském kraji v loňském roce představoval 2 220,9 tisíce m3 a tvořil 92,0 % celkové těžby. Tento podíl je v mezikrajském porovnání čtvrtý nejvyšší po Kraji Vysočina (97,5 %) a krajích Olomouckém (96,5 %) a Moravskoslezském (95,8 %). Meziroční nárůst podílu zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva celkem se pohybuje od 4,4 p. b. v Moravskoslezském kraji do 53,7 p. b. v Ústeckém kraji.

V Jihomoravském kraji bylo v loňském roce zpracováno kvůli hmyzovým kalamitám 1 130,5 tisíce m3 dřeva, v roce 2017 to bylo 295,6 tisíce m3 dřeva. Meziroční nárůst, který se pohybuje od necelých deseti procent v Moravskoslezském kraji do téměř sedminásobku v Ústeckém kraji, uvádějí všechny kraje, republikový údaj meziročně vzrostl o 123,1 %. Z důvodu živelných příčin bylo v Jihomoravském kraji loni zpracováno 877,0 tisíce m3 dřeva s nárůstem proti roku 2017 o 124,1 %. Meziroční navýšení, které vykázaly všechny kraje s výjimkou hlavního města Prahy, se pohybovalo v rozmezí od čtvrtiny v Olomouckém kraji do téměř čtyřnásobku v Ústeckém kraji.

Graf 2 Těžba dřeva celkem a zpracování nahodilé těžby v Jihomoravském kraji v roce 2009 až 2018 Graf 2 Těžba dřeva celkem a zpracování nahodilé těžby v Jihomoravském kraji v roce 2009 až 2018  

Graf 3  Podíl zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva podle krajů v letech 2016 až 2018 Graf 3  Podíl zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva podle krajů v letech 2016 až 2018

V České republice bylo loni zalesněno 21 245 hektarů půdy, z toho na 55,3 % plochy byly vysazeny jehličnaté dřeviny. V mezikrajském porovnání se podíl výsadby jehličnatých stromů na celku pohybuje od 34,5 % v Moravskoslezském kraji v případě, že vyčleníme hlavní město Prahu s podílem 23,9 %, do 70,4 % v Plzeňském kraji. V mezikrajském porovnání byla největší plocha zalesněna v Olomouckém kraji, a to 3 890 hektarů, z toho 2 100 hektarů tvořily listnaté dřeviny. Z jehličnatých dřevin se loni v České republice nejčastěji vysazoval smrk, z listnatých dřevin to byl buk.

V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji zalesněno celkem 1 849 hektarů půdy, což je o 265 hektarů více než v roce 2017. Při výsadbě byly upřednostněny listnaté dřeviny s podílem na celku 58,7 %. Listnaté dřeviny byly vysazeny na 1 086 hektarech, z tohoto celku je na téměř polovině dub, buk tvoří 26,2 % a javor 7,1 %. Jehličnany byly vysazeny na 764 hektarech, z toho 54,5 % zabírá smrk, na necelé třetině jsou borovice a na 5,1 % celku jsou jedle.

Přirozenou cestou bylo v České republice v roce 2018 obnoveno 4 075 hektarů lesů, z toho největší rozlohu vykázal Moravskoslezský kraj (788 ha), V Jihomoravském kraji byl v roce 2018 přirozeně obnoven les na 271 hektarech půdy, což je téměř o čtvrtinu méně proti roku 2017.

Plocha prořezávek, čistek a plecích sečí v mladých nedospělých porostech v Jihomoravském kraji činila 2,1 tisíce hektarů. Při probírkách bylo upraveno 3,3 tisíce hektarů plochy a množství dřevní hmoty bez kůry získané z těchto zásahů dosáhlo 55,1 tisíce m3. V loňském roce bylo ošetřeno chemickými a biologickými postřikovými látkami proti hmyzu, houbovým a virovým chorobám, hlodavcům nebo cizorodé vegetaci 3,9 tisíce hektarů pozemků, v roce 2017 to bylo o 527 hektarů více.

Celková částka ohodnocených škod, které byly v roce 2018 způsobeny zvěří v jihomoravských lesích, dosáhla 3,1 milionů Kč, což představuje 77,2 % skutečnosti roku 2017. V mezikrajském porovnání je tato hodnota druhá nejvyšší, větší škody byly způsobeny v Jihočeském kraji.

Tab. 1 Lesnictví v Jihomoravském kraji Tab. 1 Lesnictví v Jihomoravském kraji

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
Tel.: 542 528 230