Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

Loni se v Jihomoravském kraji vytěžilo 1 318,2 tisíce m3 dřeva, z toho téměř dvě třetiny tvořila nahodilá těžba. Skoro čtvrtinový meziroční nárůst zaznamenala těžba jehličnatého dřeva, produkce dřeva listnatých dřevin klesla o desetinu. Jihomoravský kraj je mezi kraji největším producentem listnatého dřeva – loňská těžba 286,6 tisíce m3 dřeva bez kůry tvořila 17,3 % republikového celku. Jihomoravský kraj drží mezi kraji prvenství v objemu vytěženého dubového dřeva, v těžbě bukového dřeva se umístil na třetí nejvyšší příčce.

V roce 2017 zabíraly lesní pozemky v Jihomoravském kraji 201,6 tisíce hektarů. Rozloha půdy porostní, která tvoří 97,0 % lesních pozemků, je v mezikrajském porovnání s podílem 7,5 % na republikovém celku 5. největší. Prvenství drží kraj Jihočeský s 369,5 tisíce hektarů, za něj se zařadily kraje Plzeňský, Středočeský a Vysočina.

Loňský objem vytěženého dřeva v České republice dosáhl 19 387,1 tisíce m3 bez kůry, z toho 17 735,2 tisíce m3 dřeva bylo dřevo jehličnanů. Podíl vytěženého dřeva jehličnanů na těžbě dřeva celkem se v mezikrajském porovnání pohybuje, pokud vyjmeme Hlavní město Prahu s dosaženou hodnotou 50,6 %, od 76,7 % v Ústeckém kraji do 97,4 % v Kraji Vysočina. Dřeva z listnatých stromů se loni nejvíce vytěžilo v Jihomoravském kraji, podíl na republikovém celku dosáhl 17,3 %. Největším producentem dřeva celkem je Olomoucký kraj, kde se vyprodukovalo 2 870,4 tisíce m3 dřeva (14,8 % republikové produkce).

V průběhu roku 2017 se v Jihomoravském kraji vytěžilo 1 318,2 tisíce m3 dřeva bez kůry, z toho jehličnany tvořily 78,3 %. Ve struktuře vytěženého dřeva celkem podle dřevin převažuje s podílem na celku 65,1 % smrk a dále pak 8,2 % tvoří dřevo borovicové, 7,1 % dřevo bukové a 6,5 % dřevo dubové. Objem vytěženého dřeva listnatých stromů v Jihomoravském kraji představoval 286,6 tisíce m3. Mezi kraji drží prvenství Jihomoravský kraj v těžbě dubového dřeva, v těžbě bukového dřeva je na třetím místě za Zlínským a Olomouckým krajem.

Objem vytěženého dřeva v Jihomoravském kraji v roce 2017 byl v posledním desetiletí největší a proti roku 2008 vzrostl o více jak čtvrtinu. Hlavní podíl na tomto nárůstu má těžba jehličnatého dřeva, kterého se proti roku 2008 vytěžilo téměř o polovinu více. Toto navýšení zapříčinila těžba smrkového dřeva, jehož objem vzrostl v roce 2017 proti roku 2008 skoro o tři čtvrtiny. Naopak pokles byl zaznamenán u těžby dřeva listnatých dřevin. Podíl objemu zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva celkem v Jihomoravském kraji se v letech 2008 až 2017 pohyboval od 16,5 % v roce 2011 do 63,8 % v roce loňském.

Objem zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v Jihomoravském kraji v loňském roce představoval 840,8 tisíce m3 dřeva bez kůry, v roce předchozím to bylo o 246,1 tisíce m3 méně. Podíl objemu zpracované nahodilé těžby na těžbě dřeva celkem v Jihomoravském kraji v roce 2017 je v mezikrajském srovnání třetí nejvyšší po kraji Moravskoslezském, který uvádí 91,4 %, a kraji Olomouckém s hodnotou 90,5 %. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2017 zpracováno 391,3 tisíce m3 dřeva (bez kůry) z nahodilé těžby z důvodu živelných příčin, což je více jak dvojnásobná hodnota v porovnání s rokem 2016, a 295,6 tisíce m3 dřeva bez kůry kvůli hmyzovým kalamitám s meziročním nárůstem o 81,2 %.

V České republice bylo loni zalesněno 19 973 hektarů půdy, z toho na 57,7 % plochy byly vysazeny jehličnaté dřeviny. V mezikrajském porovnání se podíl výsadby jehličnatých stromů na celku pohybuje od 37,6 % v Moravskoslezském kraji v případě, že vyčleníme Hlavní město Prahu s podílem 23,3 %, do 74,5 % v Kraji Vysočina. V České republice se z jehličnatých stromů nejčastěji vysazuje smrk, a to nejvíce v Olomouckém kraji (1 202 ha), za kterým těsně následuje Jihočeský kraj (1 069 ha), z listnatých stromů je to buk, kterým byla největší plocha zalesněna v Olomouckém kraji (1 097 ha).

V roce 2017 bylo v Jihomoravském kraji zalesněno celkem 1 584 hektarů půdy, což je o 122 hektarů méně než v roce 2016. Při výsadbě byly upřednostněny listnaté dřeviny s podílem na celku 56,9 %. Listnaté dřeviny byly vysazeny na 901 hektarech, z tohoto celku tvoří více jak polovinu dub. Necelá čtvrtina jihomoravských ploch, které byly loni zalesněny listnatými dřevinami, tvoří buk a 7,3 % javor. Jehličnany byly vysazeny na 683 hektarech, z toho 462 hektarů zabíral smrk, 138 hektarů borovice a 33 hektarů jedle.

Přirozenou cestou bylo v České republice v roce 2017 obnoveno 4 473 hektarů lesů, z toho největší rozlohu vykázal Jihočeský kraj (650 ha). V Jihomoravském kraji byla v roce 2017 evidována přirozená obnova lesa na 357 hektarech půdy.

Plocha prořezávek, čistek a plecích sečí v mladých nedospělých porostech v Jihomoravském kraji činila 3,2 tisíce hektarů. Při probírkách bylo upraveno 4,4 tisíce hektarů plochy a množství dřevní hmoty bez kůry získané z těchto zásahů dosáhlo 179,7 tisíce m3. V loňském roce bylo ošetřeno chemickými a biologickými postřikovými látkami proti hmyzu, houbovým a virovým chorobám, hlodavcům nebo cizorodé vegetaci 4,4 tisíce hektarů pozemků, v roce 2016 to bylo o 793 hektarů více.

Celková částka ohodnocených škod, které byly v roce 2017 způsobeny zvěří v jihomoravských lesích, byla o desetinu vyšší proti předchozímu roku a představovala 4,0 milionu Kč. V mezikrajském porovnání je to třetí nejvyšší hodnota, vyšší objem škod vykázal Ústecký kraj a Plzeňský kraj. V České republice tyto škody v lesnictví dosáhly 34,5 milionů Kč, což je o 1,3 milionu Kč více než v roce 2016.

Tab. 1 Lesnictví v Jihomoravském kraji Tab. 1 Lesnictví v Jihomoravském kraji

Graf 1 Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017Graf 1 Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2008 až 2017

 

 • Zdroj informací:
 • Lesnictví - 2017 Odkaz [nové okno]
 • Kontakt:

  Ing. Jindřiška Svobodová
  Krajská správa ČSÚ v Brně
  e-mail: jindriska.svobodova@czso.cz
  tel.: 542 528 230

 • Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2017 (PDF)