Lesnictví v Jihomoravském kraji v roce 2016

 

Rozloha lesních pozemků v Jihomoravském kraji ke konci loňského roku představovala 201,5 tisíce ha s podílem na republikovém celku 7,5 %. Loni bylo zalesněno 1 706 ha půdy, z toho na 925 ha byly vysazeny listnaté dřeviny. Jihomoravský kraj drží mezi kraji prvenství v těžbě listnatého dřeva, jejíž objem tvoří téměř pětinu republikového celku a více jak čtvrtina dubového dřeva vytěženého v České republice je z jihomoravských lesů.

V roce 2016 zabíraly lesní pozemky v Jihomoravském kraji 201,5 tisíce hektarů. Rozloha půdy porostní, která tvoří 96,3 % lesních pozemků, je v mezikrajském porovnání 5. největší. Prvenství drží kraj Jihočeský, za něj se řadí kraje Plzeňský, Středočeský a Vysočina.

Plocha prořezávek, čistek a plecích sečí v mladých nedospělých porostech v Jihomoravském kraji v loňském roce činila 2,9 tisíce hektarů. Při probírkách bylo upraveno celkem 5,5 tisíce hektarů plochy a získalo se při nich 209,4 tisíce m3 dřevní hmoty bez kůry. Chemicky a biologicky bylo ošetřeno 5,2 tisíce hektarů pozemků, a to je o 157 hektarů více v porovnání s rokem 2015.

V roce 2016 bylo v Jihomoravském kraji zalesněno celkem 1 706 hektarů půdy, v roce předchozím to bylo 1 771 hektarů. Při výsadbě byly mírně upřednostněny listnaté dřeviny s podílem na celku 54,2 %. Z nich se na jižní Moravě nejčastěji vysazují duby, kterými bylo osázeno 474 hektarů. Tato rozloha je největší i v mezikrajském porovnání a tvoří 19,1 % republikového celku.

Loni bylo v Jihomoravském kraji zalesněno jehličnany 781 hektarů, z toho na 507 hektarech byly vysazeny sazenice smrku, na 176 hektarech borovice a na 37 hektarech jedle. Podíl výsadby jehličnanů na celkovém zalesnění v krajích České republiky se pohybuje od 20,7 % v Hlavním městě Praze do 75,9 % v Kraji Vysočina.

V Jihomoravském kraji byla v roce 2016 evidována přirozená obnova lesa na 353 hektarech půdy, v roce předchozím byla tato plocha větší o 208 hektarů.  Přirozenou cestou bylo v České republice v roce 2016 obnoveno 4 813 hektarů lesů, z toho největší rozlohu vykázal Královéhradecký kraj (719 ha).

V České republice se loni vytěžilo 17 616,6 tisíce m3 dřeva bez kůry, z toho 15 923,8 tisíce m3 dřeva bylo dřevo jehličnanů. Největším producentem dřeva je Moravskoslezský kraj s těžbou 2 755,4 tisíce m3 dřeva, z toho dřevo jehličnanů tvoří 96,8 %. V průběhu roku 2016 se v Jihomoravském kraji vytěžilo téměř 1 155,0 tisíce m3 dřeva bez kůry, z toho jehličnany tvořily téměř 72,4 %. Ve struktuře vytěženého dřeva celkem podle dřevin převažuje smrk s podílem na celku 57,9 %, dále pak 9,2 % těžby tvoří dřevo bukové, 9,0 % dřevo dubové a 7,8 % dřevo borovice.

V loňském roce se v Jihomoravském kraji vytěžilo 319,1 tisíce m3 bez kůry dřeva listnatých stromů, což je v mezikrajském porovnání největší objem a představuje 18,9 % republikového celku. Na tomto prvenství se podílí jak těžba dubového dřeva, která je mezi kraji největší a tvoří více jak čtvrtinu vytěženého dřeva listnatých dřevin v České republice, tak i těžba bukového dřeva, jehož objem je mezi kraji druhý nejvyšší, prvenství drží Zlínský kraj s produkcí 212,0 tisíce m3.

V roce 2016 se v Jihomoravském kraji zpracovalo 594,7 tisíce m3 bez kůry nahodilé těžby dřeva (bez kůry), z toho 31,8 % byla těžba nutná z příčin živelných a 27,4 % kvůli hmyzové kalamitě. Mezi kraji vykázal největší rozsah zpracované nahodilé těžby Moravskoslezský kraj, a to 2 442,1 tisíce m3, což představuje více jak čtvrtinu republikového celku. V tomto kraji byl také zpracován největší objem dřeva z nahodilé těžby v důsledku hmyzové kalamity (1 664,0 m3 b. k., tj. 37,6 % republikového celku). Z důvodu živelných příčin bylo v České republice získáno 2 635,7 tisíce m3 dřeva bez kůry, z toho téměř třetina byla z olomouckých lesních porostů.

Celková částka ohodnocených škod, které byly v České republice v roce 2016 způsobeny zvěří, dosáhla téměř 33,1 milionů Kč. Nejvyšší hodnotu, 5,4 milionů Kč, vykázal Ústecký kraj, Jihomoravský kraj vyčíslil škody za 3,6 milionů Kč.

Lesnictví v Jihomoravském krajiLesnictví v Jihomoravském kraji

Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2005 až 2016Těžba dřeva v Jihomoravském kraji v letech 2005 až 2016

Kontakt:
Ing. Jindřiška Svobodová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail:
jindriska.svobodova@czso.cz
tel.: 542 528 230