Kriminalita v Jihomoravském kraji v roce 2017

 

V roce 2017 bylo v Jihomoravském kraji registrováno 20 tisíc trestných činů, tento počet byl proti roku 2016 nižší o 1 500. Z okresů kraje byla nejvyšší kriminalita v Brně-městě, nejnižší v okresech Blansko a Vyškov. Pouze v okrese Brno-venkov se počet trestných činů meziročně zvýšil.

Do celkového počtu registrovaných trestných činů jsou zahrnuty i trestné činy spáchané na železnici a trestné činy zjištěné na letištích. Počet trestných činů v Jihomoravském kraji se v posledních 5 letech každoročně snižuje. V roce 2017 bylo registrováno 20 086 trestných činů, meziročně počet trestných činů poklesl o 1 513, tj. o 7,0 %.

Graf 1 Registrované trestné činy v Jihomoravském krajiGraf 1 Registrované trestné činy v Jihomoravském kraji

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina trestných činů mezi obecné trestné činy (násilné, mravnostní, majetkové trestné činy a ostatní kriminalita) – v roce 2017 tvořily 75,6 % z celkového počtu registrovaných trestných činů. Hospodářské činy tvořily 11,9 % z celku a na tzv. „zbývající“ kriminalitu připadlo 12,5 % z celkového počtu trestných činů.

Z celkového počtu registrovaných trestných činů v kraji bylo 103 činů spácháno nezletilými (osoby ve věku do 14 let) a 218 trestných činů spáchali mladiství (osoby ve věku 15 až 17 let). Téměř čtvrtinu registrovaných trestných činů spáchaly opakovaně trestané osoby (4 686 činů, tj. 23,3 % z krajského úhrnu). Celkem 1 196 činů bylo spácháno pod vlivem návykových látek.

Z celkového počtu registrovaných trestných činů v roce 2017 bylo 8 598 objasněno, dodatečně bylo objasněno 1 403 trestných činů (dodatečně objasněné skutky jsou ty, u nichž bylo trestní stíhání zahájeno již v předešlém roce či předešlých letech).

Tab. Kriminalita v Jihomoravském kraji a jeho okresech v roce 2017
Pramen: Policejní prezidium ČRTab. Kriminalita v Jihomoravském kraji a jeho okresech v roce 2017

Z okresů Jihomoravského kraje bylo nejvíce trestných činů v roce 2017 zjištěno v Brně-městě (10 809) a nejméně v okrese Vyškov (824). V přepočtu na 1 000 obyvatel byla nejvyšší kriminalita také v Brně (28,6 trestných činů na 1 000 obyvatel), nejnižší úroveň kriminality v tomto vyjádření ale byla zjištěna v okrese Blansko (8,9 trestných činů na 1 000 obyvatel). Je však třeba uvést, že meziroční pokles počtu zjištěných trestných činů byl zaznamenán ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Brno-venkov.

Graf 2 Registrované trestné činy v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Registrované trestné činy v okresech Jihomoravského kraje

Mezikrajské srovnání

Počet registrovaných trestných činů v Jihomoravském kraji v roce 2017 byl ve srovnání s ostatními kraji 4. nejvyšší a tvořil, stejně jako v roce 2016, 9,9 % z celkového počtu trestných činů v ČR. Nejvyšší počet registrovaných trestných činů byl evidován v Hl. m. Praze (50 726), nejméně v Karlovarském kraji (5 084). V relativním vyjádření byla nejvyšší kriminalita také v Praze (39,4 trestných činů na 1 tisíc obyvatel), přepočet v Jihomoravském kraji ve výši 17,0 ‰ byl mezi kraji 6. nejvyšší, nejnižší kriminalita v této formě vyjádření byla v Kraji Vysočina (10,7 ‰). Meziroční pokles počtu registrovaných trestných činů byl zaznamenán ve všech krajích ČR s výjimkou Karlovarského a Plzeňského kraje.

Graf 3 Registrované trestné činy v letech 2016 a 2017 podle krajůGraf 3 Registrované trestné činy v letech 2016 a 2017 podle krajů

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172