Jakého věku se pravděpodobně dožijeme

 

Od roku 2001 se v Jihomoravském kraji zvýšila naděje dožití mužů téměř o 4 roky, naděje dožití žen o 3 roky. Muž, který se v Jihomoravském kraji narodil v roce 2020, by se mohl dožít 76,3 roku, žena narozená v kraji v uvedeném roce pak 82,4 roku.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které přispívají k charakteristice řádu vymírání obyvatelstva. Úmrtnostní tabulky pomocí spolu propojených tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Výsledkem výpočtu je ukazatel naděje dožití (střední délka života). Naděje dožití (střední délka života) je průměrný počet roků, který pravděpodobně prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání zjištěný úmrtnostní tabulkou. Ukazatel se používá nejčastěji ve formě naděje dožití (střední délka života) při narození – kolika roků se dožije osoba právě narozená. Na krajské úrovni jsou údaje pro vyloučení nahodilých jevů zpracovávány vždy z podkladů 2 let. Od roku 2017 je k výpočtu používána nová metodika, podle níž jsou zpětně přepočteny údaje od roku 2001.

Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2019-2020
Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2019-2020

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2019 a 2020 udávají, že muž narozený v Jihomoravském kraji v roce 2020 se pravděpodobně dožije věku 76,34 let, což je mezi kraji třetí nejvyšší věk. Žena narozená v roce 2020 v Jihomoravském kraji se pravděpodobně dožije 82,39 let, což je věk mezi kraji také třetí nejvyšší. Situaci v krajích podle naděje dožití při narození ukazuje graf 1. Pro zvýraznění rozdílu očekávané délky naděje dožití mezi muži a ženami je v obou částech grafu na zkrácené ose x zachováno stejné měřítko. Nejpříznivější údaje o naději dožití mužů i žen jsou v hl. m. Praze, oblastí s nejkratší střední délkou života mužů je Moravskoslezský kraj a u žen je to Ústecký kraj.

Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR
Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR

Střední délka života se postupně zvyšuje, což je patrné zejména z delšího časového úseku uvedeném v grafu 2. Od roku 2001 (resp. průměru let 2001 a 2002) vzrostla střední délka života v Jihomoravském kraji u mužů o 3,74 roku a u žen o 3,07 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 3,23 resp. 2,68 roku).

Muž, který žije v Jihomoravském kraji a v roce 2020 dovršil 65 let, má pravděpodobně před sebou ještě nejméně 16 let života, šedesátipětiletá žena 20 roků. I zde je patrný nárůst – proti roku 2001 je to u mužů zvýšení o 1,9 roku a u žen v tomto věku zvýšení o 2,3 roku.

Graf 3 Naděje dožití ve věku 65 let v Jihomoravském kraji a ČR
Graf 3 Naděje dožití ve věku 65 let v Jihomoravském kraji a ČR

Kolika let by se měl jedinec právě x-letý žijící v Jihomoravském kraji pravděpodobně ještě dožít, pokud by se nezměnila úroveň úmrtnosti, udává tabulka 1. Vyplývá z ní například, že pomyslná hranice mezi první a druhou polovinou života je u mužů věk 38 a 39 let, u žen 41 a 42 let.

Tab. 1 Naděje dožití v Jihomoravském kraji v daném věku
Tab. 1 Naděje dožití v Jihomoravském kraji v daném věku

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172