Jakého věku se pravděpodobně dožijeme

 

Od roku 1993 se v Jihomoravském kraji zvýšila naděje dožití mužů o 7 roků a naděje dožití žen téměř o 6 let. Muž, který se v Jihomoravském kraji narodil v roce 2017, by se mohl dožít 76,5 roku, žena narozená v kraji v uvedeném roce pak 82,7 roku.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které přispívají k charakteristice řádu vymírání obyvatelstva. Úmrtnostní tabulky pomocí spolu propojených tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Výsledkem výpočtu je ukazatel naděje dožití (střední délka života). Naděje dožití (střední délka života) je průměrný počet roků, který pravděpodobně prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání zjištěný úmrtnostní tabulkou. Ukazatel se používá nejčastěji ve formě naděje dožití (střední délka života) při narození – kolika roků se dožije osoba právě narozená. Na krajské úrovni jsou údaje pro vyloučení nahodilých jevů zpracovávány vždy z podkladů 2 let.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2016 a 2017 udávají, že muž narozený v Jihomoravském kraji v roce 2017 se pravděpodobně dožije věku 76,45 let, což je mezi kraji pátý nejvyšší věk. Žena narozená v roce 2017 v Jihomoravském kraji se pravděpodobně dožije 82,69 let, což je věk mezi kraji třetí nejvyšší. Situaci v krajích podle naděje dožití při narození ukazuje graf 1. Pro zvýraznění rozdílu očekávaných hodnot naděje dožití mezi muži a ženami je v obou částech grafu zachováno stejné měřítko osy x. Nejpříznivější údaje o naději dožití mužů jsou v Hlavním městě Praze, u žen shodně v Kraji Vysočina a v Praze. Oblastí s nejkratší střední délkou života mužů i žen zůstává Ústecký kraj.

Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2016-2017Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2016-2017

Střední délka života se postupně zvyšuje, což je patrné zejména z delšího časového úseku uvedeném v grafu 2 (orientační srovnání lze provést, i když od dat za rok 2017, resp. 2016–2017, přistoupil Český statistický úřad k úpravě metodiky konstrukce úmrtnostních tabulek). Od roku 1993 (resp. průměru let 1992 a 1993) vzrostla střední délka života v Jihomoravském kraji u mužů o 7,13 roku a u žen o 5,79 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 7,18 resp. 5,57 roku).

Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČRGraf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR

Muž, který žije v Jihomoravském kraji a v roce 2017 dovršil 60 let, má pravděpodobně před sebou ještě 20 let života, šedesátiletá žena 24 let. I zde je patrný nárůst – proti roku 1993 je to u šedesátiletých mužů i žen zvýšení o více než 4 roky.

Graf 3 Naděje dožití ve věku 60 let v Jihomoravském kraji a ČRGraf 3 Naděje dožití ve věku 60 let v Jihomoravském kraji a ČR

Kolika let by se mohl jedinec právě x-letý žijící v Jihomoravském kraji pravděpodobně ještě dožít, pokud by se nezměnila úroveň úmrtnosti, udává tabulka 1. Vyplývá z ní například, že pomyslná hranice mezi první a druhou polovinou života je u mužů věk 38 a 39 let, u žen 41 a 42 let.

Tab. 1 Kolika let byste se v Jihomoravském kraji měli ještě dožít …Tab. 1 Kolika let byste se v Jihomoravském kraji měli ještě dožít …