Jakého věku se pravděpodobně dožijeme?

 

Od roku 1992 se v Jihomoravském kraji zvýšila naděje dožití mužů o téměř 7 let a naděje dožití žen o 5 let. Muž, který se v Jihomoravském kraji narodil v roce 2014, by se mohl dožít 76 let, žena narozená v kraji v minulém roce 82 let.

Český statistický úřad v pravidelných intervalech zpracovává a vydává tzv. úmrtnostní tabulky, které přispívají k charakteristice řádu vymírání obyvatelstva. Úmrtnostní tabulky pomocí spolu propojených tabulkových funkcí vyjadřují intenzitu úmrtnosti dané populace. Výsledkem výpočtu je ukazatel naděje dožití (střední délka života). Naděje dožití (střední délka života) je počet roků, který pravděpodobně prožije osoba právě x-letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání zjištěný úmrtnostní tabulkou. Ukazatel se používá nejčastěji ve formě naděje dožití (střední délka života) při narození – kolika roků se dožije osoba právě narozená. Pro vyloučení nahodilých jevů jsou údaje zpracovávány vždy z podkladů 2 let.

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2013 a 2014 udávají, že v Jihomoravském kraji se muž narozený v roce 2014 pravděpodobně dožije věku 76,02 let, což je mezi kraji pátý nejvyšší věk. Žena narozená v roce 2014 v Jihomoravském kraji se pravděpodobně dožije 81,99 let, což je věk mezi kraji třetí nejvyšší. Situaci v krajích podle naděje dožití při narození ukazuje graf 1. Pro zvýraznění rozdílu očekávaných hodnot naděje dožití mezi muži a ženami je v obou částech grafu zachováno stejné měřítko osy x.

Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2013-2014

Střední délka života se postupně zvyšuje, což je patrné zejména z delšího časového úseku uvedeném v grafu 2. Od roku 1992 (resp. průměru let 1992 a 1993) vzrostla střední délka života v Jihomoravském kraji u mužů o 6,69 roku a u žen o 5,09 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 6,96 resp. 5,41 roku).

Muž, který žije v Jihomoravském kraji a v roce 2014 dovršil 60 let, má pravděpodobně před sebou ještě téměř 20 let života, šedesátiletá žena 24 let. I zde je patrný nárůst – proti roku 1992 je to u šedesátiletých mužů i žen zvýšení o více než 4 roky.

Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození v Jihomoravském kraji a ČR

Graf 3 Naděje dožití ve věku 60 let v Jihomoravském kraji a ČR

Kolika let by se měl jedinec právě x-letý žijící v Jihomoravském kraji pravděpodobně ještě dožít, pokud by se nezměnila úroveň úmrtnosti, udává tabulka 1. Vyplývá z ní například, že pomyslná hranice mezi první a druhou polovinou života je u mužů věk 38 a 39 let, u žen 41 a 42 let.

 Tab. 1 Kolik let byste se v Jihomoravském kraji měli ještě dožít …

 

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172