Důchody a důchodci v roce 2018

 

Na konci roku 2018 v Jihomoravském kraji pobíralo některý z důchodů více než 329 tisíc osob, z toho 200 tisíc osob pobíralo samostatný starobní důchod. Průměrná výše samostatného starobního důchodu dosáhla částky 12 279 Kč, starobní důchod mužů činil 13 490 Kč a důchod žen 11 218 Kč. Mezi příjemci starobního důchodu bylo v prosinci minulého roku i 70 osob ve věku 100 a více let.

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů v Jihomoravském kraji na konci roku 2018 převažovaly ženy, jejich podíl v minulých letech sice přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval – z 60,3 % v roce 2013 na 59,5 % v roce 2018. V roce 2018 tak bylo mezi příjemci důchodů 196,0 tisíc žen a 133,3 tisíc mužů. Zatímco počet mužů se meziročně zvýšil (nárůst o 836), počet žen poklesl o 126. V porovnání s rokem 2013 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o 5,1 tisíc, počet žen se zvýšil jen o 858.

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZTab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj výší celkového důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2018 celkový důchod vyplácený v Jihomoravském kraji dosáhl částky 11 727 Kč a proti průměru ČR byl o 233 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejnižší.

Tři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2018 starobní důchod (starobní důchod bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v kraji pobíralo 200,4 tisíc osob, tj. 60,9 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně se jejich počet zvýšil o 1 271 osob. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, v roce 2018 v kraji mezi nimi bylo 106,8 tisíc žen (meziroční zvýšení o 261 žen) a 93,7 tisíc mužů (meziroční nárůst o 1 010 mužů). Počet mužů se proti roku 2013 zvýšil o 6,1 tisíc, počet žen se zvýšil o 2,8 tisíc.

Průměrný starobní důchod (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v Jihomoravském kraji na konci roku 2018 činil 12 279 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 156 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl 8. nejvyšší (resp. 7. nejnižší). Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2018 vypláceny v Hl. m. Praze. Nejnižší celkové důchody měli důchodci v Ústeckém kraji, nejnižší starobní důchody pobírali důchodci žijící v Karlovarském kraji. Starobní „sólo“ důchod mužů v kraji dosáhl v prosinci 2018 částky 13 490 Kč a o 2 272 Kč převyšoval důchod žen (11 218 Kč). Rozdíl v důchodech mužů a žen se zvyšuje každoročně, ještě v roce 2013 rozdíl činil „jen“ 2 082 Kč.

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském krajiGraf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu v Jihomoravském kraji
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu v Jihomoravském kraji

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Jihomoravského kraje (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v minulých 6 letech ukazuje graf 3. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech tradičně vypláceny v okrese Brno-město, nejnižší, a to také v celém období, v okrese Znojmo.

Téměř jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (18,4 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Ve vývoji jejich počtu je zřejmý postupný pokles (meziroční pokles o 701 žen, proti roku 2013 pokles o 3 166 žen). Počty mužů pobírajících vdovecký důchod meziročně poklesly jen nepatrně (o 43), proti roku 2013 se jejich počet téměř nezměnil (pokles o 23).

Celkem 53,4 tisíc osob (16,2 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. V porovnání stavu 2018 s rokem 2013 se počet osob pobírajících invalidní důchod 1. stupně se zvýšil o 1 718 pobírajících, u osob s invalidním důchodem 2. stupně došlo k nárůstu o 1 419 osob. Naproti tomu počet osob s invalidním důchodem 3. stupně poklesl o 2 096 osob.

Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje

Starobní důchod včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem (bez poměrného starobního důchodu) na konci roku 2018 v kraji pobíralo 267,5 tisíc osob (meziroční nárůst o 851 osob), z tohoto počtu bylo 66,4 tisíc příjemců předčasného starobního důchodu (meziročně o 1 324 osob více). Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na celku se postupně zvyšuje, v roce 2010 činil 17,9 %, v roce 2013 22,0 % a v roce 2018 již 24,8 % (i přes nárůst je to 3. nejnižší podíl mezi kraji). U mužů v kraji byl na konci roku 2018 podíl předčasných důchodů výrazně vyšší (28,3 % proti 22,6 % u žen), a také se výrazněji zvýšil v porovnání např. s rokem 2010 (20,8 % u mužů a 16,3 % u žen). Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Znojmo (39,6 % celkem, 45,5 % u mužů a 35,8 % u žen).

Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji
(včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraj

Podrobný výčet výše důchodů podle druhu a pohlaví v okresech Jihomoravského kraje v tabulce 2 je dokladem toho, že výše důchodů mužů je výrazně vyšší, výjimkou jsou sirotčí důchody - v kraji celkem a v 5 okresech byl důchod žen vyšší.

Nejvyšší invalidní důchody (mužů i žen) 3. stupně byly vypláceny v okrese Brno-venkov, invalidní důchody 2. stupně v okrese Brno-venkov (muži) a v okrese Blansko (ženy) a 1. stupně pro obě pohlaví v okrese Blansko. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody stejně jako starobní důchody byly vypláceny v Brně-městě a nejvyšší sirotčí důchod pro oboje pohlaví v okrese Brno-venkov.

Tab. 2 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2018)
Zdroj: ČSSZTab. 2 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví

Jako doplnění je možno uvést informaci o počtu sto a víceletých příjemců starobních důchodů. V prosinci 2018 bylo v Jihomoravském kraji 70 starobních důchodců ve věku 100 a více let, z tohoto počtu bylo 59 žen (84,3 %) a 11 mužů. Jejich počet se ale od konce roku 2014 snížil o 32 osob (ubylo 29 žen a 3 muži).

Graf 5 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let (stav v prosinci)Graf 5 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let

V České republice bylo na konci roku 2018 evidováno celkem 438 starobních 100 a víceletých důchodců. Nejvíce jich bylo evidováno v Praze (74), jihomoravský počet 100 a víceletých důchodců je 2. nejvyšší. Stejné pořadí krajů je zachováno i v případě, že přepočteme počet stoletých a starších na sto tisíc příjemců starobního důchodu vč. souběhu (Praha 45,2, Jihomoravský kraj 42,7). Nejméně 100 a víceletých důchodců bylo na konci roku 2018 v Karlovarském kraji (9), v relativním vyjádření pak v Libereckém kraji (9,8).

Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2018)Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
E-mail: karel.adam@czso.cz
Tel.: 542 528 172

  • Důchody a důchodci v Jihomoravském kraji v roce 2018 (komentář v PDF)