Důchody a důchodci v roce 2017

 

Na konci roku 2017 v Jihomoravském kraji pobíralo některý z důchodů více než 328 tisíc osob, z toho 199 tisíc osob pobíralo samostatný starobní důchod. Průměrná výše samostatného starobního důchodu dosáhla částky 11 719 Kč, starobní důchod mužů činil 12 893 Kč a důchod žen 10 697 Kč. Mezi příjemci starobního důchodu bylo v prosinci minulého roku i 72 osob ve věku 100 a více let.

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů v Jihomoravském kraji na konci roku 2017 převažovaly ženy, jejich podíl v minulých letech sice přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval – z 61,0 % v roce 2010 na 59,7 % v roce 2017. V roce 2017 tak bylo mezi příjemci důchodů 196,1 tisíc žen a 132,5 tisíc mužů. Zatímco počet mužů se meziročně zvýšil (nárůst o 1 115), počet žen poklesl o 297. V porovnání s rokem 2010 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o 7,6 tisíc, počet žen se zvýšil o 1,2 tisíc.

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském krajiGraf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj výší celkového důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2017 celkový důchod vyplácený v Jihomoravském kraji dosáhl částky 11 219 Kč a proti průměru ČR byl o 216 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl čtvrtý nejnižší.

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZTab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Tři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2017 starobní důchod (starobní důchod bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v kraji pobíralo 199,2 tisíc osob, tj. 60,6 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně se jejich počet zvýšil o 1 373 osob. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, v roce 2017 v kraji mezi nimi bylo 106,5 tisíc žen (meziroční zvýšení o 166 žen) a 92,7 tisíc mužů (meziroční nárůst o 1 207 mužů). Počet mužů se proti roku 2010 zvýšil o 10,1 tisíc, počet žen se zvýšil o 6,0 tisíc.

Průměrný starobní důchod (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v Jihomoravském kraji na konci roku 2017 činil 11 719 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 147 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl 7. nejvyšší (spolu s Královéhradeckým krajem). Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2017 vypláceny v Hl. m. Praze. Nejnižší celkové důchody měli důchodci v Ústeckém kraji, nejnižší starobní důchody pobírali důchodci žijící v Olomouckém kraji. Starobní „sólo“ důchod mužů v kraji dosáhl v prosinci 2017 částky 12 893 Kč a o 2 196 Kč převyšoval důchod žen (10 697 Kč). Rozdíl v důchodech mužů a žen se zvyšuje každoročně, ještě v roce 2010 rozdíl činil „jen“ 1 954 Kč.

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu v Jihomoravském kraji
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu v Jihomoravském kraji

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Jihomoravského kraje (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v minulých 5 letech ukazuje graf 3. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech tradičně vypláceny v okrese Brno-město, nejnižší, a to také v celém období, v okrese Znojmo.

Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje

Téměř jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (18,7 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Ve vývoji jejich počtu je zřejmý postupný pokles (meziroční pokles o 744 žen, proti roku 2010 pokles o 4 026 žen). Počty mužů pobírajících vdovecký důchod meziročně vzrostly o 19 mužů, proti roku 2010 se jejich počet zvýšil o 252.

Celkem 53,2 tisíc osob (16,2 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. V porovnání stavu 2017 s rokem 2010 se počet osob pobírajících invalidní důchod 1. stupně se zvýšil o 617 pobírajících, u osob s invalidním důchodem 2. stupně došlo k výraznějšímu nárůstu, a to o 2 263 osob. Naproti tomu počet osob s invalidním důchodem 3. stupně poklesl o 5 133 osob.

Starobní důchod včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem (bez poměrného starobního důchodu) na konci roku 2017 v kraji pobíralo 266,6 tisíc osob (meziroční nárůst o 1 001 osob), z tohoto počtu bylo 65,1 tisíc příjemců předčasného starobního důchodu (meziročně o 1 666 osob více). Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na celku se postupně zvyšuje, v roce 2010 činil 17,9 % a v roce 2017 již 24,4 % (3. nejnižší podíl mezi kraji). U mužů v kraji byl na konci roku 2017 podíl předčasných důchodů výrazně vyšší (28,0 % proti 22,2 % u žen), a také se výrazněji zvýšil v porovnání s rokem 2010 (20,8 % u mužů a 16,3 % u žen). Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Znojmo (39,0 % celkem, 45,0 % u mužů a 35,1 % u žen).

Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji
(včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Podrobný výčet výše důchodů podle druhu a pohlaví v okresech Jihomoravského kraje v tabulce 2 je dokladem toho, že výše důchodů mužů je výrazně vyšší, výjimkou jsou sirotčí důchody - v kraji celkem a ve 4 okresech byl důchod žen vyšší.

Nejvyšší invalidní důchody (mužů i žen) 3. stupně byly vypláceny v okrese Brno-venkov, invalidní důchody 2. stupně v okrese Brno-venkov (muži) a v okrese Hodonín (ženy) a 1. stupně pro obě pohlaví v okrese Blansko. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody stejně jako starobní důchody byly vypláceny v Brně-městě a nejvyšší sirotčí důchod pro oboje pohlaví v okrese Brno-venkov.

Tab. 2 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2017)
Zdroj: ČSSZTab. 2 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví

Jako doplnění je možno uvést informaci o počtu sto a víceletých příjemců starobních důchodů. V prosinci 2017 bylo v Jihomoravském kraji 72 starobních důchodců ve věku 100 a více let, z tohoto počtu bylo 61 žen (84,7 %) a 11 mužů. Jejich počet se ale od konce roku 2014 snížil o 30 osob (ubylo 27 žen a 3 muži).

Graf 5 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let (stav v prosinci)Graf 5 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let

V České republice bylo na konci roku 2017 evidováno celkem 492 starobních 100 a víceletých důchodců. Nejvíce jich bylo evidováno v Praze (95), jihomoravský počet 100 a víceletých důchodců je 2. nejvyšší. Stejné pořadí krajů je zachováno i v případě, že přepočteme počet stoletých a starších na sto tisíc příjemců starobního důchodu (Praha 35,7, Jihomoravský kraj 27,0). Nejméně 100 a víceletých důchodců bylo na konci roku 2017 v Karlovarském kraji (10), v relativním vyjádření pak v Libereckém kraji (12,8).

Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2017)Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172