Důchody a důchodci v roce 2016

 

Na konci roku 2016 v Jihomoravském kraji pobíralo některý z důchodů téměř 328 tisíc osob, z toho 198 tisíc osob pobíralo samostatný starobní důchod. Průměrná výše starobního důchodu dosáhla částky 11 328 Kč, starobní důchod mužů činil 12 477 Kč a důchod žen 10 340 Kč. Mezi příjemci starobního důchodu bylo v prosinci minulého roku i 87 osob ve věku 100 a více let.

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů v Jihomoravském kraji na konci roku 2016 převažovaly ženy, jejich podíl v minulých letech sice přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval – z 61,0 % v roce 2010 na 59,9 % v roce 2016. V roce 2016 tak bylo mezi příjemci důchodů 196,4 tisíc žen a 131,4 tisíc mužů. Meziroční přírůstek počtu mužů pobírajících některý z důchodů v roce 2016 více než dvojnásobně převýšil meziroční přírůstek počtu žen (zvýšení o 1 623 mužů a 630 žen). Ještě výraznější rozdíl v přírůstku vyplývá z porovnání s rokem 2010 – počet mužů vzrostl o 6,5 tisíc, počet žen se zvýšil o 1,5 tisíc.

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském krajiGraf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj výší celkového důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2016 celkový důchod vyplácený v Jihomoravském kraji dosáhl částky 10 873 Kč a proti průměru ČR byl o 205 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl čtvrtý nejnižší.

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZTab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Tři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2016 starobní důchod (starobní důchod bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v kraji pobíralo 197,8 tisíc osob, tj. 60,3 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně se jejich počet zvýšil o 1 980 osob. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, v roce 2016 v kraji mezi nimi bylo 106,3 tisíc žen (meziroční zvýšení o 526 žen) a 91,4 tisíc mužů (meziroční nárůst o 1 454 mužů). Počet mužů se proti roku 2010 zvýšil o 8,9 tisíc, počet žen se zvýšil o 5,8 tisíc.

Průměrný starobní důchod (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v Jihomoravském kraji na konci roku 2016 činil 11 328 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 147 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl šestý nejnižší. Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2016 vypláceny v Hl. m. Praze, nejnižší důchody, a to také celkové i starobní, pobírali důchodci žijící v Olomouckém kraji. Starobní „sólo“ důchod mužů v kraji dosáhl v prosinci 2016 částky 12 477 Kč a o 2 137 Kč převyšoval důchod žen (10 340 Kč). Rozdíl v důchodech mužů a žen se zvyšuje každoročně, ještě v roce 2010 rozdíl činil „jen“ 1 954 Kč.

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu v Jihomoravském kraji
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem,
bez poměrného starobního důchodu)Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu v Jihomoravském kraji

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Jihomoravského kraje (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v minulých 7 letech ukazuje graf 3. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech tradičně vypláceny v okrese Brno-město, nejnižší, a to také v celém období, v okrese Znojmo.

Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)

Téměř jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (18,9 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Ve vývoji jejich počtu je zřejmý postupný pokles (meziroční pokles o 416 žen, proti roku 2010 pokles o 3 282 žen). Počty mužů pobírajících vdovecký důchod spíše kolísaly, meziročně vzrostly o 65 mužů, proti roku 2010 se jejich počet zvýšil o 233.

Celkem 52,9 tisíc osob (16,1 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. V porovnání stavu 2016 s rokem 2010 se počet osob pobírajících invalidní důchod 1. stupně se zvýšil o 77 pobírajících, u osob s invalidním důchodem 2. stupně došlo k výraznějšímu nárůstu, a to o 2 016 osob. Naproti tomu počet osob s invalidním důchodem 3. stupně poklesl o 4 649 osob.

Starobní důchod včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem (bez poměrného starobního důchodu) na konci roku 2016 v kraji pobíralo 265,6 tisíc osob (meziroční nárůst o 1 991 osob), z tohoto počtu bylo 63,4 tisíc příjemců předčasného starobního důchodu (o 1 877 osob více). Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na celku se postupně zvyšuje, v roce 2010 činil 17,9 % a v roce 2016 již 23,9 % (3. nejnižší podíl mezi kraji). U mužů v kraji byl na konci roku 2016 podíl předčasných důchodů výrazně vyšší (27,5 % proti 21,6 % u žen), a také se výrazněji zvýšil v porovnání s rokem 2010 (20,8 % u mužů a 16,3 % u žen). Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Znojmo (38,2 % celkem, 44,5 % u mužů a 34,2 % u žen).

Graf 4 Příjemci starobního důchodu a předčasného starobního důchodu v Jihomoravském kraji
(včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Graf 4 Příjemci starobního důchodu a předčasného starobního důchodu v Jihomoravském kraji

Podrobný výčet výše důchodů podle druhu a pohlaví v okresech Jihomoravského kraje v tabulce 2 je dokladem toho, že výše důchodů mužů je výrazně vyšší, výjimkou jsou sirotčí důchody - v kraji celkem a ve 4 okresech byl důchod žen vyšší.

Nejvyšší invalidní důchody (mužů i žen) 3. stupně byly vypláceny v okrese Brno-venkov, invalidní důchody 2. stupně v okrese Hodonín (mužů i žen) a 1. stupně pro obě pohlaví v okrese Blansko. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody stejně jako starobní důchody byly vypláceny v Brně-městě a nejvyšší sirotčí důchod pro oboje pohlaví v okrese Brno-venkov.

Tab. 2 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2016)
Zdroj: ČSSZab. 2 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2016)

Jako doplnění je možno uvést informaci o počtu sto a víceletých příjemců starobních důchodů. V prosinci 2016 bylo v Jihomoravském kraji 87 starobních důchodců ve věku 100 a více let, z tohoto počtu bylo 74 žen (85,1 %) a 13 mužů. Jejich počet se ale od konce roku 2014 snížil o 15 osob (ubylo 14 žen a 1 muž).

Graf 5 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let (stav v prosinci)Graf 5 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let (stav v prosinci)

V České republice bylo na konci roku 2016 evidováno celkem 567 starobních 100 a víceletých důchodců, nejvíce jich bylo v Praze (103). Přepočteme-li počet stoletých a starších na sto tisíc příjemců starobního důchodu, pak v tomto způsobu vyjádření jich nejvíc bylo ve Středočeském kraji, kde ze 100 tisíc starobních důchodců je 50 ve věku 100 a více let. V Jihomoravském kraji je ve srovnání s ostatními kraji počet stoletých důchodců druhý nejvyšší, v relativním způsobu vyjádření je počet 35 ze sto tisíc čtvrtý nejvyšší.

Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2016)Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2016)

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172