Důchody a důchodci v Jihomoravském kraji v roce 2023

 

Na konci roku 2023 v Jihomoravském kraji pobíralo některý z důchodů 325,3 tis. osob, z toho přes 263 tis. osob pobíralo starobní důchod, popř. starobní důchod se souběhem s vdovským či vdoveckým důchodem. Průměrná výše samostatného starobního důchodu dosáhla částky 20 123 Kč, samostatný starobní důchod mužů činil 21 331 Kč a důchod žen 19 011 Kč. Mezi příjemci starobního důchodu bylo v prosinci minulého roku i 126 osob ve věku sto a více let.

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů v Jihomoravském kraji na konci roku 2023 převažovaly ženy. Jejich podíl do roku 2015 přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval a v roce 2023 činil 58,7 %. V roce 2023 tak bylo mezi příjemci důchodů 190,8 tis. žen a 134,5 tis. mužů, jejich počet se meziročně snížil u žen o 575 a zvýšil u mužů o 874. V porovnání s rokem 2018 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o 1,1 tis., počet žen poklesl o 5,2 tis.

Tab. 1 Příjemci důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 1 Příjemci důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Méně než jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (57,1 tis., tj. 17,6 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Ve vývoji jejich počtu je zřejmý postupný pokles (meziroční pokles o 950 žen, proti roku 2018 pokles o 3,6 tis.). Počet mužů pobírajících vdovecký důchod se meziročně snížil (o 64 osoby), oproti roku 2018 byl zaznamenán pokles o 76 mužů.

Celkem 54,6 tis. osob (16,8 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. V porovnání stavu v roce 2023 s rokem 2018 se počet osob pobírajících invalidní důchod 1. stupně zvýšil o 1 716 pobírajících, u 2. stupně došlo k nárůstu o 953 osob. Naproti tomu počet osob s invalidním důchodem 3. stupně poklesl o 2 382 osob.

Jihomoravský kraj výší celkového důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2023 celkový důchod vyplácený v Jihomoravském kraji dosáhl částky 19 071 Kč a proti průměru ČR byl o 366 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl 3. nejnižší.

Tab. 2 Průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 2 Průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Čtyři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2023 starobní důchod (starobní důchod vč. souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v kraji pobíralo 263,4 tis. osob, tj. 81,0 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně jejich počet vzrostl o 561 osob. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, v roce 2023 bylo v kraji 158,1 tis. žen (meziroční pokles o 547) a 105,3 tis. mužů (meziroční růst o 1 108). Počet mužů se proti roku 2018 zvýšil o 1,8 tis., počet žen poklesl o 5,8 tis.

Průměrný starobní důchod (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v Jihomoravském kraji, který na konci roku 2023 činil 20 123 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 187 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl 6. nejvyšší. Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2023 vypláceny v hl. m. Praze. Nejnižší celkové důchody měli důchodci v Ústeckém kraji, nejnižší starobní důchody pobírali důchodci žijící v Karlovarském kraji. Starobní „sólo“ důchod mužů v Jihomoravském kraji dosáhl v prosinci 2023 částky 21 331 Kč a o 2 320 Kč převyšoval důchod žen (19 011 Kč). Rozdíl mezi důchody mužů a žen se každoročně zvyšoval až do roku 2022, kdy dosáhl výše 3 132 Kč. V roce 2018 činil rozdíl „jen“ 2 273 Kč.

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Jihomoravského kraje (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v minulých letech zobrazuje graf 3. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech vypláceny v okrese Brno-město, nejnižší v okrese Znojmo.

Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci)

Mezi příjemci starobního důchodu (vč. souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem bez poměrného starobního důchodu) bylo na konci roku 2023 77,2 tis. příjemců předčasného starobního důchodu (meziročně o 5 881 osob více). Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na celku se postupně zvyšuje, v roce 2018 činil 24,8 % a v roce 2023 již 29,3 %. U mužů v kraji byl na konci roku 2023 podíl předčasných důchodů výrazně vyšší (32,8 % proti 27,0 % u žen). V porovnání s rokem 2018 se ale výrazněji zvýšil počet pobírajících předčasný důchod mezi ženami – nárůst o 5,5 tis., počet mužů s předčasným důchodem se zvýšil o 5,3 tis. Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Znojmo (44,5 % celkem, 49,3 % u mužů a 41,2 % u žen), nejnižší pak ve všech kategoriích v Brně‑městě (21,2 % celkem, 23,3 % u mužů a 19,8 % u žen).

Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji
(včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji

Podrobný výčet výše důchodů podle druhu a pohlaví v okresech Jihomoravského kraje v tabulce 3 je dokladem toho, že výše důchodů mužů je výrazně vyšší. Výjimkou, kdy je výše důchodů žen vyšší, jsou sirotčí důchody (v kraji celkem a ve 4 okresech) a starobní poměrný důchod (v okrese Vyškov).

Invalidní důchody u mužů byly v případě 3. a 2. stupně invalidity nejvyšší v okrese Brno‑venkov, u žen byly nejvyšší invalidní důchody pro invaliditu 3. stupně vypláceny také v okrese Brno‑venkov, 2. stupně v okrese Blansko. Nejvyšší invalidní důchody 1. stupně pro obě pohlaví byly vypláceny v okrese Blansko. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody byly stejně jako starobní důchody vypláceny v Brně‑městě. Nejvyšší sirotčí důchod pro muže byl vyplácen v okrese Vyškov, pro ženy pak v okrese Brno‑venkov.

Tab. 3 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2023)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 3 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2023)

Jako doplnění je možno uvést informaci o počtu sto a víceletých příjemců starobních důchodů. V prosinci 2023 bylo v Jihomoravském kraji 126 starobních důchodců ve věku 100 a více let (107 žen a 19 mužů).

Graf 5 Příjemci starobního důchodu v Jihomoravském kraji ve věku 100 a více let
Zdroj: ČSSZ
Graf 5 Příjemci starobního důchodu v Jihomoravském kraji ve věku 100 a více let

V České republice bylo na konci roku 2023 evidováno celkem 970 starobních sto a víceletých důchodců – to je o 97 více než ke konci roku 2022. Nejvíce jich žilo v Praze (200), v Jihomoravském kraji byl jejich počet 2. nejvyšší. První v pořadí krajů je Praha i v případě, že přepočteme počet stoletých a starších na sto tisíc příjemců starobního důchodu (80,1), Jihomoravský kraj je s hodnotou 47,8 na 2. místě. Nejméně sto a víceletých důchodců v absolutním vyjádření bylo v roce 2023 v Karlovarském kraji (24), v relativním vyjádření v Ústeckém kraji (26,2 sto a víceletých na sto tisíc důchodců).

Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2023)
Zdroj: ČSSZ
Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2023)

Kontakt:
Ing. Marcela Vetešková
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: marcela.veteskova@czso.cz
tel.: 542 528 200