Důchody a důchodci v Jihomoravském kraji v roce 2021

 

Na konci roku 2021 v Jihomoravském kraji pobíralo některý z důchodů téměř 327 tisíc osob, z toho 264 tisíc osob pobíralo starobní důchod, popř. starobní důchod se souběhem s vdovským či vdoveckým důchodem. Průměrná výše samostatného starobního důchodu dosáhla částky 15 280 Kč, samostatný starobní důchod mužů činil 16 702 Kč a důchod žen 13 994 Kč. Mezi příjemci starobního důchodu bylo v prosinci minulého roku i 102 osob ve věku 100 a více let.

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů v Jihomoravském kraji na konci roku 2021 převažovaly ženy. Jejich podíl v minulých letech přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval a v letech 2020 a 2021 činil shodně 59,1 %. V roce 2021 tak bylo mezi příjemci důchodů 192,8 tis. žen a 133,7 tis. mužů. Počet mužů i žen se meziročně snížil – u mužů o 649, u žen o 1 361. V porovnání s rokem 2016 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o 2,3 tis., počet žen poklesl o 3,6 tis.

Tab. 1 Příjemci důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 1 Příjemci důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Jihomoravský kraj výší celkového důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2021 celkový důchod vyplácený v Jihomoravském kraji dosáhl částky 14 528 Kč a proti průměru ČR byl o 287 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejnižší.

Tab. 2 Průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 2 Průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Čtyři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2021 starobní důchod (starobní důchod vč. souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v kraji pobíralo 264,5 tis. osob, tj. 81,0 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně jejich počet poklesl o 2 194 osob. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, v roce 2021 bylo v kraji 160,2 tis. žen (meziroční pokles o 1 605) a 104,3 tis. mužů (meziroční pokles o 589). Počet mužů se proti roku 2016 zvýšil o 3,0 tis., počet žen poklesl o 4,2 tis.

Průměrný starobní důchod (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v Jihomoravském kraji, který na konci roku 2021 činil 15 280 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 173 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl 7. nejvyšší (resp. 8. nejnižší). Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2021 vypláceny v hl. m. Praze. Nejnižší celkové důchody měli důchodci v Ústeckém kraji, nejnižší starobní důchody pobírali důchodci žijící v Karlovarském kraji. Starobní „sólo“ důchod mužů v kraji dosáhl v prosinci 2021 částky 16 702 Kč a o 2 708 Kč převyšoval důchod žen (13 994 Kč). Rozdíl v důchodech mužů a žen se zvyšuje každoročně, v roce 2016 rozdíl činil „jen“ 2 138 Kč.

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji
Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu starobního důchodu v Jihomoravském kraji (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Jihomoravského kraje (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v minulých letech ukazuje graf 3. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech tradičně vypláceny v okrese Brno-město, nejnižší, a to také v celém období, v okrese Znojmo.

Téměř jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (58,9 tis., tj. 18,0 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Ve vývoji jejich počtu je zřejmý postupný pokles (meziroční pokles o 291 žen, proti roku 2016 pokles o 3,2 tis.). Počet mužů pobírajících vdovecký důchod meziročně nepatrně vzrostl (o 26 mužů), oproti roku 2016 se mírně snížil (o 32 mužů).

Celkem 54,7 tis. osob (16,7 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. V porovnání stavu v roce 2021 s rokem 2016 se počet osob pobírajících invalidní důchod 1. stupně zvýšil o 2 179 pobírajících, u osob s invalidním důchodem 2. stupně došlo k nárůstu o 1 171 osob. Naproti tomu počet osob s invalidním důchodem 3. stupně poklesl o 2 625 osob.

Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci) (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci) (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

Mezi příjemci starobního důchodu (vč. souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem bez poměrného starobního důchodu) bylo na konci roku 2021 70,2 tis. příjemců předčasného starobního důchodu (meziročně o 1 653 osob více). Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na celku se postupně zvyšuje, v roce 2016 činil 23,9 % a v roce 2021 již 26,6 %. U mužů v kraji byl na konci roku 2021 podíl předčasných důchodů výrazně vyšší (29,7 % proti 24,5 % u žen). V porovnání s rokem 2016 se ale výrazněji zvýšil počet pobírajících předčasný důchod mezi ženami – nárůst o 3,7 tis., počet mužů s předčasným důchodem se zvýšil o 3,1 tis. Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Znojmo (41,7 % celkem, 46,7 % u mužů a 38,3 % u žen), nejnižší pak ve všech kategoriích v Brně‑městě (19,0 % celkem, 20,7 % u mužů a 17,9 % u žen).

Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji (včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)
Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji (včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

Podrobný výčet výše důchodů podle druhu a pohlaví v okresech Jihomoravského kraje v tabulce 3 je dokladem toho, že výše důchodů mužů je výrazně vyšší, jedinou výjimkou jsou sirotčí důchody - v kraji celkem a v 5 okresech byl důchod žen vyšší.

U mužů byly nejvyšší invalidní důchody 3. a 2. stupně vypláceny v okrese Brno-venkov, u žen 3. stupně v okrese Blansko, 2. stupně v okrese Vyškov; nejvyšší invalidní důchody 1. stupně pro obě pohlaví byly vypláceny v okrese Blansko. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody stejně jako starobní důchody byly vypláceny v Brně‑městě. Nejvyšší sirotčí důchod pro muže byl vyplácen v okrese Vyškov, pro ženy pak v okrese Brno‑venkov.

Tab. 3 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSV
Tab. 3 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci)

Jako doplnění je možno uvést informaci o počtu sto a víceletých příjemců starobních důchodů. V prosinci 2021 bylo v Jihomoravském kraji 102 starobních důchodců ve věku 100 a více let (91 žen a 11 mužů). Jejich celkový počet na konci roku byl v pětiletém porovnání nejvyšší, meziročně vzrostl o 12 (11 žen a 1 muž).

Graf 5 Příjemci starobního důchodu v Jihomoravském kraji ve věku 100 a více let
Graf 5 Příjemci starobního důchodu v Jihomoravském kraji ve věku 100 a více let

V České republice bylo na konci roku 2021 evidováno celkem 813 starobních 100 a víceletých důchodců. Nejvíce jich bylo evidováno v Praze (158), jihomoravský počet 100 a víceletých důchodců je 2. nejvyšší. První v pořadí krajů je Praha i v případě, že přepočteme počet stoletých a starších na sto tisíc příjemců starobního důchodu (61,8), Jihomoravský kraj je s hodnotou 38,6 na 3. místě. Nejméně 100 a víceletých důchodců v absolutním vyjádření bylo v roce 2021 v Karlovarském kraji (20), v relativním vyjádření v Plzeňském kraji (22,0 sto a víceletých na sto tisíc důchodců).

Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2021)
Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2021)

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Svozil
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: tomas.svozil@czso.cz
tel.: 542 528 115