Důchody a důchodci v Jihomoravském kraji v roce 2020

 

Na konci roku 2020 v Jihomoravském kraji pobíralo některý z důchodů téměř 329 tisíc osob, z toho 267 tisíc osob pobíralo starobní důchod, popř. starobní důchod se souběhem s vdovským či vdoveckým důchodem. Průměrná výše samostatného starobního důchodu dosáhla částky 14 343 Kč, samostatný starobní důchod mužů činil 15 681 Kč a důchod žen 13 140 Kč. Mezi příjemci starobního důchodu bylo v prosinci minulého roku i 90 osob ve věku 100 a více let.

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů v Jihomoravském kraji na konci roku 2020 převažovaly ženy. Jejich podíl v minulých letech přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval a v roce 2020 činil 59,1 %. V roce 2020 tak bylo mezi příjemci důchodů 194,2 tis. žen a 134,4 tis. mužů. Zatímco počet mužů se meziročně zvýšil (nárůst o 174), počet žen poklesl o 1 579. V porovnání s rokem 2015 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o 4,6 tis., počet žen poklesl o 1,6 tis.

Tab. 1 Příjemci důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSVTab. 1 Příjemci důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Jihomoravský kraj výší celkového důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2020 celkový důchod vyplácený v Jihomoravském kraji dosáhl částky 13 683 Kč a proti průměru ČR byl o 260 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl 4. nejnižší.

Tab. 2 Průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)
Zdroj: ČSSZ, MPSVTab. 2 Průměrná výše důchodů v Jihomoravském kraji (stav v prosinci)

Čtyři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2020 starobní důchod (starobní důchod vč. souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v kraji pobíralo 266,7 tis. osob, tj. 81,2 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně jejich počet poklesl o 1 470 osob. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, v roce 2020 bylo v kraji 161,8 tis. žen (meziroční pokles o 1 847 žen) a 104,9 tis. mužů (meziroční nárůst o 377). Počet mužů se proti roku 2015 zvýšil o 5,2 tis., počet žen poklesl o 2,2 tis.

Průměrný starobní důchod (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v Jihomoravském kraji, který na konci roku 2020 činil 14 343 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 159 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl 8. nejvyšší (resp. 7. nejnižší). Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2020 vypláceny v Hl. m. Praze. Nejnižší celkové důchody měli důchodci v Ústeckém kraji, nejnižší starobní důchody pobírali důchodci žijící v Karlovarském kraji. Starobní „sólo“ důchod mužů v kraji dosáhl v prosinci 2020 částky 15 681 Kč a o 2 541 Kč převyšoval důchod žen (13 140 Kč). Rozdíl v důchodech mužů a žen se zvyšuje každoročně, v roce 2015 rozdíl činil „jen“ 2 131 Kč.

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském krajiGraf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu v Jihomoravském kraji

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu starobního důchodu v Jihomoravském kraji (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu starobního důchodu v Jihomoravském kraji (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Jihomoravského kraje (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v minulých letech ukazuje graf 3. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech tradičně vypláceny v okrese Brno-město, nejnižší, a to také v celém období, v okrese Znojmo.

Téměř jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (59,2 tis., tj. 18,0 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Ve vývoji jejich počtu je zřejmý postupný pokles (meziroční pokles o 936 žen, proti roku 2015 pokles o 3,4 tis.). Počty mužů pobírajících vdovecký důchod meziročně poklesly jen nepatrně (o 9), proti roku 2015 se jejich počet téměř nezměnil (nárůst o 7).

Celkem 54,5 tis. osob (16,6 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. V porovnání stavu v roce 2020 s rokem 2015 se počet osob pobírajících invalidní důchod 1. stupně zvýšil o 2 295 pobírajících, u osob s invalidním důchodem 2. stupně došlo k nárůstu o 1 363 osob. Naproti tomu počet osob s invalidním důchodem 3. stupně poklesl o 2 311 osob.

Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci) (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 3 Starobní důchod v okresech Jihomoravského kraje (stav v prosinci) (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

Mezi příjemci starobního důchodu (vč. souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem bez poměrného starobního důchodu) bylo na konci roku 2020 68,6 tis. příjemců předčasného starobního důchodu (meziročně o 934 osob více). Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na celku se postupně zvyšuje, v roce 2015 činil 23,3 % a v roce 2020 již 25,7 %. U mužů v kraji byl na konci roku 2020 podíl předčasných důchodů výrazně vyšší (28,9 % proti 23,7 % u žen). V porovnání s rokem 2015 se ale výrazněji zvýšil počet pobírajících předčasný důchod mezi ženami – nárůst o 3,9 tis., počet mužů s předčasným důchodem se zvýšil o 3,2 tis. Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Znojmo (40,9 % celkem, 46,0 % u mužů a 37,4 % u žen).

Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji (včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví v Jihomoravském kraji (včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

Podrobný výčet výše důchodů podle druhu a pohlaví v okresech Jihomoravského kraje v tabulce 3 je dokladem toho, že výše důchodů mužů je výrazně vyšší, výjimkou jsou sirotčí důchody - v kraji celkem a v 6 okresech byl důchod žen vyšší.

Nejvyšší invalidní důchody (mužů i žen) 3. a 2. stupně byly vypláceny v okrese Brno-venkov, invalidní důchody 1. stupně pro obě pohlaví v okrese Blansko. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody stejně jako starobní důchody byly vypláceny v Brně-městě a nejvyšší sirotčí důchod pro oboje pohlaví v okrese Brno-venkov.

Tab. 3 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2020)
Zdroj: ČSSZ, MPSVTab. 3 Důchody v okresech Jihomoravského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2020)

Jako doplnění je možno uvést informaci o počtu sto a víceletých příjemců starobních důchodů. V prosinci 2020 bylo v Jihomoravském kraji 90 starobních důchodců ve věku 100 a více let (80 žen a 10 mužů). Jejich celkový počet byl sice stejný jako na konci roku 2015, ale meziročně vzrostl o 14 (12 žen a 2 muži).

Graf 5 Příjemci starobního důchodu v Jihomoravském kraji ve věku 100 a více letGraf 5 Příjemci starobního důchodu v Jihomoravském kraji ve věku 100 a více let

V České republice bylo na konci roku 2020 evidováno celkem 676 starobních 100 a víceletých důchodců. Nejvíce jich bylo evidováno v Praze (133), jihomoravský počet 100 a víceletých důchodců je 2. nejvyšší. První v pořadí krajů je Praha i v případě, že přepočteme počet stoletých a starších na sto tisíc příjemců starobního důchodu (51,3), stejně tak je na 2. místě Jihomoravský kraj je s hodnotou 33,7. Nejméně 100 a víceletých důchodců v absolutním vyjádření bylo v roce 2020 v Karlovarském kraji (20), v relativním vyjádření v Plzeňském kraji (15,8 sto a víceletých na sto tisíc důchodců).

Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2020)Graf 6 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2020)

Kontakt:
Ing. Karel Adam
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: karel.adam@czso.cz
tel.: 542 528 172